prezentacja usług (PS4U_HR (1))

advertisement
Practical Solutions For You
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Plan prezentacji
 Audyt w obszarze HR i Kadr
 Przedstawienie wyników dla Zarządu
 Zaproponowanie wdrożenia niezbędnych narzędzi w
celu poprawy efektywności oraz optymalizacji
procesów
 Przygotowanie harmonogramu wdrożenia zmian w
okresie 3, 6 lub 12 miesięcy
 Przygotowanie odpowiednich narzędzi
 Wdrożenie i zarządzanie zmianą
 Badanie efektywności po wdrożeniu zmian
 Przykładowe narzędzia z obszaru HR i Kadr
Audyt w obszarze HR i Kadr
 Analiza obecnego stanu HR i Kadr
 Ustalenie jakie są wykorzystywane narzędzia HR-owe
i Kadrowe
 Zdiagnozowanie słabych i mocnych stron w obszarze
HR i Kadr
 Identyfikację obszarów do optymalizacji procesu
Przedstawienie wyników dla Zarządu
 Relacja z przeprowadzonego audytu – prezentacja
wyników
 Wskazanie mocnych stron - na czym warto się
skupić, aby poprawić efektywność pracy
 Wskazanie słabych obszarów – nad czym warto
pracować, aby optymalizować wydajność pracy
Zaproponowanie wdrożenia niezbędnych narzędzi w celu
poprawy efektywności oraz optymalizacji procesów
 Wskazanie konkretnych obszarów do zmiany, które mają się
przyczynić do poprawy efektywności pracy
 Przedstawienie
niezbędnych
narzędzi,
procedur
i regulaminów, które mają na celu usprawnienie zarządzania
 Określenie nakładu pracy, czasu i zasobów finansowych do
przeprowadzenia zmian
Przygotowanie harmonogramu wdrożenia zmian w
okresie 3, 6 lub 12 miesięcy
 Przedstawienie
okresach
ze
planu
w
wyżej
wskazaniem
zaproponowanych
poszczególnych
działań
rozłożonych w czasie
 Harmonogram
pozwala
planować
przygotowywane i wdrażane działania
i
kontrolować
Przygotowanie odpowiednich narzędzi
 Dostosowanie narzędzi z obszaru HR i Kadr do potrzeb
firmy i oczekiwań zarządu
 Przygotowywane narzędzia są realizowane na podstawie
mapowania – czyli nałożenia na obecny system
funkcjonowania dobrych, nowych procesów
Wdrożenie i zarządzanie zmianą
 Implementacja przygotowanych narzędzi
 Szkolenie zespołów (specjalistów, kierowników) i bezpośredni
trening stanowiskowy
 Nadzór nad przekazanymi narzędziami poszczególnym zespołom
 Dyskusja z kadrą zrządzającą mająca na celu zebranie opinii i
ewentualnych sugestii co do wdrożonych zmian
 Bieżące usprawnianie wdrażanych procesów
Program wdrożenia
Cele
Raportowanie
Wariacje
Akcje korygujące
Działanie
Plan
Badanie efektywności po wdrożeniu zmian
 Po ustalonym z zarządem okresie (najczęściej 6 m-cy)
sprawdzenie kondycji firmy po wdrożonych zmianach
 Ustalenie, czy wszystko funkcjonuje wg przyjętych
założeń
 W przypadku odchyleń – wprowadzenie działań
korygujących
Przykładowe narzędzia z obszaru HR i Kadr
I. Instrukcje w oparciu o standardy ISO
 Instrukcja ubiegających się o pracę

Instrukcja zapotrzebowania na nowego pracownika

Instrukcja rekrutacji na stanowiska produkcyjne

Instrukcja rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i kierownicze

Instrukcja okresowych ocen okresowych

Instrukcja oceny metodą 360 C

Instrukcja zapotrzebowania na szkolenia

Instrukcja wdrożenia nowego pracownika
Przykładowe narzędzia z obszaru HR i Kadr












Instrukcja umów zleceń
Instrukcja agencji pracy tymczasowej
Instrukcja komunikacji wewnątrz firmy
Instrukcja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Instrukcja badania satysfakcji pracowniczej
Instrukcja sukcesji pracownika
Instrukcja zwalniania pracownika
Instrukcja rozwoju pracownika ścieżki karier
Instrukcja motywowania i karania
Instrukcja aktywności pracowniczej
Instrukcja czas pracy
Instrukcja ruch pracowniczy
Przykładowe narzędzia z obszaru HR i Kadr
II. Projekty w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 Opracowywanie zakresu obowiązków poszczególnych pracowników –
Księgi Stanowisk
 Badanie Klimatu Organizacyjnego wg. Kolba
 Opracowanie księgi kompetencji
 Badanie struktury obciążeń stanowiskowych
 Optymalizacja czasu pracy metodą IMPAC- działy administracyjne,
produkcyjne
 Układanie celów strategii personalnych na kwartały dla działów
personalnych
 Budowa kadry rezerwowej
 Tworzenie nowych działów
Przykładowe narzędzia z obszaru HR i Kadr
 Przeprowadzanie audytów w działach kadr- pod wzglądem
zgodności z Kodeks Pracy
 Wdrażanie systemów pracy II / III zmiana oraz praca w ruchu ciągłym
 Otwieranie nowych działów np. technologii, rozwoju
 Opracowanie zwiększenia wydajności poszczególnych działów
 Negocjacje ze Związkami Zawodowymi
Przykładowe narzędzia z obszaru HR i Kadr
III. Rekrutacja
 Tworzenie planów zatrudnienia na dany rok
(produkcja, stanowiska specjalistyczne)
 Rekrutacja oparta na wykorzystaniu testów symulacyjnych:
• stanowiska produkcyjne
• stanowiska specjalistyczne
• stanowiska menadżerskie
Przykładowe narzędzia z obszaru HR i Kadr
IV. Struktura organizacyjna
 Budowa schematów organizacyjnych spółek, działów
 Opisy zadań i kompetencji oraz obowiązków poszczególnych działów
 Wdrożenie raportu osobowego na dany miesiąc
 Opracowanie regulaminu pracy
 Opracowanie regulaminu wynagrodzenia
 Opracowanie regulaminu motywacyjnego
 Opracowanie regulaminu nagród
 Opracowanie Regulaminu ZFŚS
 Opracowywanie umów o pracę
Przykładowe narzędzia z obszaru HR i Kadr
V. Motywacja
 Budowa siatki płac
 Tworzenie systemów motywacyjnych na poszczególne działy
(piony handlowe exportowe, administracyjne, produkcyjne)
 Przeprowadzanie ocen okresowych – nadzór
 Zbudowanie strategii ścieżki karier dla pracowników
 Wdrożenie narzędzia skill matrix
 Pomoc przy organizowaniu imprez integracyjnych
Przykładowe narzędzia z obszaru HR i Kadr
VI. Szkolenia
 Zbudowanie strategii szkoleniowej
 Ustalenie potrzeb szkoleniowych na dany rok
 Zarządzanie budżetem szkoleniowym
 Organizacja i przeprowadzanie szkoleń
Dziękuję za uwagę
Artur Rzewuski
mob. 606455850
[email protected]
www.ps4u.pl
Download