Prezentacja - Czernice Borowe

advertisement
Zagrożenia ekologiczne
Naszą Planetę trapi wiele
problemów.
Ocenia się , że każdego dnia ginie
bezpowrotnie od 50 do 300
gatunków roślin i zwierząt.
Najważniejszą przyczyną
wymierania gatunków jest
niszczenie ich naturalnych
siedlisk spowodowane
działalnością człowieka
i związanymi z tym
zanieczyszczeniami
powietrza, wód i gleby.
Problem zanieczyszczenia
środowiska ma charakter
globalny
Zanieczyszczenia emitowane są
przez:
- ciepłownie,
- elektrownie,
- przemysł,
- gospodarstwa domowe,
- transport.
Coraz cieplej!!!
Gromadzenie dużej ilości dwutlenku
węgla i metanu w atmosferze
prowadzi do powstania tzw. efektu
cieplarnianego, a w konsekwencji do
ocieplenia klimatu
i wzrostu poziomu wód w morzach i
oceanach.
Energetyka, transport i przemysł
nie tylko zwiększają efekt
cieplarniany, ale są źródłem
wielu szkodliwych substancji
bezpośrednio wpływających na
kondycję środowiska i zdrowie
człowieka.
Szczególnie zagrożone są obszary
miejskie i silnie uprzemysłowione,
gdzie często występuje zjawisko
smogu czyli unoszącej się w
powietrzu mieszaniny pary wodnej,
sadzy pyłów, niespalonej benzyny i
ropy oraz tlenków (głównie
dwutlenków) węgla , siarki i azotu.
„Dziura ozonowa”
Ozon, który jest odmianą tlenu
występuje w atmosferze przy
powierzchni Ziemi,
co jest zjawiskiem negatywnym
oraz w górnych warstwach
stratosfery, co jest
zjawiskiem pozytywnym.
Ozon w stratosferze chroni wszystkie
organizmy przed promieniowaniem
ultrafioletowym docierającym na
Ziemię ze Słońca. Warstwę tę niszczą
procesy przemysłowe, loty
kosmiczne, freony. Nadmiar
docierającego do nas
promieniowania UV osłabia system
odpornościowy, sprzyja
nowotworom, chorobom oczu
oraz zmianom genetycznym.
Dwutlenek siarki, tlenki azotu,
węglowodory dostając się do
atmosfery osadzają się na
powierzchni ziemi i na roślinach.
Jest to tzw. depozycja sucha.
Kwaśne deszcze

Dwutlenek siarki i tlenki azotu
rozpuszczają się także w kropelkach
wody w atmosferze, tworząc kwas
siarkowy i kwas azotowy,
a następnie w postaci tzw. kwaśnych
deszczów opadają na ziemię. Jest to
depozycja mokra. Zakwaszone
środowisko niekorzystnie oddziałuje
na organizmy.
.
Lasy, pochłaniając
zanieczyszczenia, chronią
środowisko, ale same ulegają
uszkodzeniu i giną.
Drzewa liściaste są mniej wrażliwe
na działanie zanieczyszczeń
powietrza niż drzewa iglaste, gdyż
liście opadają co roku i w ten sposób
są przez krótszy czas niż igły
poddane działaniu niekorzystnych
czynników.
Najbardziej zagrożonym
gatunkiem jest jodła, która
wyginęła jako gatunek
lasotwórczy w Sudetach, w
zachodniej części Karpat , na
Śląsku.
Znamiona klęski ekologicznej ma
wymieranie drzewostanów
świerkowych w Sudetach,
Beskidzie Śląskim i Żywieckim.
Większość żywych świerków
ma o połowę zredukowany
aparat asymilacyjny.
Co dzieje się z drzewami
pod wpływem
zanieczyszczeń powietrza?
-przebarwienie igliwia na żółte,
a nawet brązowe,
- wypuszczanie pędów zastępczych,
- obumieranie korzeni i ich osłabiony
przyrost,
- słabsza odporność pnia na
złamanie,
- zwisające pędy boczne,
-obniżenie odporności drzew na
działanie warunków klimatycznych
oraz szkodników owadzich i
grzybów pasożytniczych
- uszkodzenie ochronnej warstwy
wosku pokrywającej igły,
- uszkodzenie aparatów
szparkowych (zaburzenie
transpiracji i fotosyntezy)
Świerk jako gatunek bardzo
wrażliwy na zanieczyszczenia
powietrza używany jest jako
bioindykator.

Bioindykator – organizm, którego obecność, brak lub
zachowanie się wskazuje na występowanie
określonego związku w środowisku.
O zanieczyszczeniu środowiska
wskazuje liczba roczników igieł na
testowanej gałęzi.
Jeśli powietrze jest nieskażone, na
gałązkach świerka znajdują się igły
co najmniej pięciu roczników, a igły
dziesięcioletnie też nie są rzadkością.
Na terenie stałego oddziaływania
zanieczyszczeń świerki mają tylko
dwa roczniki igieł.
Poważnym problemem jest zatrucie
gleby metalami ciężkimi, które
kumulują się w organizmach
wszystkich ogniw łańcucha
pokarmowego.
U człowieka powodują m.in.
nowotwory, choroby nerek,
łamliwość kości, wady mowy,
wzroku, słuchu i miażdżycę.
Również stosowane przez
rolników pestycydy w celu
ochrony roślin przed chwastami,
owadami, grzybami czy
gryzoniami powodują
nowotwory, wady rozwojowe
płodu, uszkodzenia wielu
organów.
Źródła
zanieczyszczenia wód
-ścieki komunalne, w tym głównie
detergenty pochodzące ze środków
piorących,
- ścieki przemysłowe zawierające
sole metali ciężkich (rtęć, kadm,
chrom, ołów, mangan, miedź,
żelazo), oleje, benzynę, smary, ropę,
- ścieki rolnicze, głównie
wypłukiwane z gleb azotany i
fosforany pochodzące z nawozów
mineralnych stosowanych w
nadmiarze oraz chemiczne środki
ochrony roślin (pestycydy).
Poważnym niebezpieczeństwem jest
masowe stosowanie przez rolników
nawozów sztucznych. Ulegają one
częściowemu wypłukaniu z gleby do
wód powierzchniowych, powodując
eutrofizację, czyli przeżyźnienie
zbiorników wodnych.
W konsekwencji prowadzi to do tzw.
zakwitu wody i zachwiania
równowagi biologicznej ekosystemu.
Klasy czystości wód:
- I klasa – wody przeznaczone do picia,
do celów gospodarczych, dla przemysłu
spożywczego, do chowu ryb
łososiowatych,
- II klasa – wody przeznaczone dla
zwierząt gospodarskich, do chowu ryb
(poza łososiowatymi), w kąpieliskach,
- III klasa- wody przeznaczone dla
potrzeb przemysłu, w rolnictwie i
ogrodnictwie.
W Polsce
wody I klasy stanowią około 3%
wody II klasy stanowią około20%
wody III klasy stanowią około 34%
Jak przeciwdziałać
zanieczyszczeniu środowiska?
- ograniczanie ruchu
samochodowego i przestawianie
komunikacji oraz transportu na
pojazdy elektryczne,
- stosowanie benzyny bezołowiowej,
-stosowanie filtrów oczyszczających
gazy spalinowe,
- odsiarczanie paliw,
- stosowanie filtrów i odpylaczy
gazów przemysłowych,
- ograniczanie stosowania nawozów
sztucznych i chemicznych środków
ochrony roślin,
- ograniczać ilość dwutlenku węgla
emitowanego do atmosfery poprzez
poszukiwanie i wykorzystywanie
alternatywnych źródeł energii
(woda, wiatr, energia słoneczna)
Jak JA mogę chronić
środowisko?
- ograniczać zużycie wody,
- ograniczać stosowanie aerozoli,
które niszczą warstwę ozonu,
- segregować śmieci,
- korzystać z koszy na śmieci,
- dbać o zieleń w najbliższym
otoczeniu.
Formy ochrony przyrody:
Parki Narodowe,
Rezerwaty,
Pomniki Przyrody
W Polsce istnieją 23 Parki
Narodowe, które liczą 3145,5 km.
BIAŁOWIESKI
KARKONOSKI
POLESKI
ŚWIĘTOKRZYSKI
WOLIŃSKI
BIEBRZAŃSKI ****
BABIOGÓRSKI
SŁOWIŃSKI
GÓR STOŁOWYCH
PIENIŃSKI
BIESZCZADZKI
MAGURSKI
TATRZAŃSKI
ROZTOCZAŃSKI
BORY TUCHOLSKIE
OJCOWSKI ***
GORCZAŃSKI
NARWIAŃSKI
WIELKOPOLSKI
WIGIERSKI
UJŚCIE WARTY **
KAMPINOSKI
DRAWIEŃSKI


* - najstarszy
**- najmłodszy
*
*** - najmniejszy
**** - największy
Spis gatunków roślin i zwierząt
zagrożonych wyginięciem
zawiera tzw.
CZERWONA KSIĘGA
Ochroną przyrody zajmuje się
wiele organizacji o zasięgu
lokalnym i ogólnoświatowym.
Są to:
Światowy Fundusz na Rzecz
Dzikich Zwierząt (WWF),
Światowa Unia Ochrony
Przyrody (IUCN),
Dyrektywa Siedliskowa
Unii Europejskiej,
Greenpeace.
Pamiętajmy,
ochrona zieleni to pierwszy
i najważniejszy krok do poprawy
stanu środowiska przyrodniczego.
Obszary zielone to „płuca” naszych
miast i wsi.
Dbajmy o nie!
Download