LO 2 – ZAGADNIENIA DO EGZAMINU SEMESTRALNEGO Z

advertisement
LO 2 – ZAGADNIENIA DO EGZAMINU SEMESTRALNEGO Z GEOGRAFII
1. Podział geografii jako nauki.
2. Kształt i wymiary Ziemi.
3. Obliczanie odległości na mapie i w terenie na podstawie skali mapy – zadania.
4. Rodzaje odwzorowań kartograficznych ze względu na rodzaj powierzchni rzutowania siatki
geograficznej i ich cechy.
5. Metody przedstawiania zjawisk na mapach.
6. Elementy Układu Słonecznego.
7. Teoria geocentryczna i teoria heliocentryczna.
8. Planety Układu Słonecznego według odległości od Słońca.
9. Ruch obiegowy Ziemi i jego następstwa.
10. Obliczanie wysokości górowania Słońca nad horyzontem w pierwszych dniach astronomicznych
pór roku – zadania.
11. Ruch obrotowy Ziemi i jego następstwa.
12. Rachuba czasu na Ziemi – czas słoneczny, czas strefowy, czas urzędowy.
13. Obliczanie czasu słonecznego i strefowego – zadnia.
14. Skład atmosfery.
15. Budowa atmosfery – warstwy atmosfery i ich cechy.
16. Bilans cieplny Ziemi.
17. Ciśnienie atmosferyczne, ośrodki baryczne.
18. Ruchy powietrza atmosferycznego – konwekcja, adwekcja, turbulencja, wiatry i ich kierunki na
półkuli północnej i południowej.
19. Globalna cyrkulacja atmosfery - przemieszczanie mas powietrza w poszczególnych strefach, pasy
niskiego i wysokiego ciśnienia na Ziemi, stałe wiatry i ich kierunki.
20. Cyrkulacja monsunowa – monsun letni, monsun zimowy, występowanie.
21. Wiatry lokalne na Ziemi – powstawanie i występowanie (fen, wiatr górski i dolinny, bryza, bora).
22. Wilgotność powietrza, kondensacja i resublimacja pary wodnej.
23. Mgły i osady atmosferyczne (rosa, szron, szadź, gołoledź) – powstawanie.
24. Chmury piętra wysokiego, średniego i niskiego, chmury o budowie pionowej – nazwy polskie
i łacińskie, charakterystyka.
25. Rodzaje mas powietrza.
26. Fronty atmosferyczne i ich powstawanie (front ciepły, front chłodny).
27. Strefy klimatyczne świata i typy klimatu na Ziemi – podstawowe cechy (rozkład temperatury
i opadów wciągu roku), zasięg występowania.
28. Zmiany atmosfery i klimatu – efekt cieplarniany, dziura ozonowa.
mgr Łukasz Drewienkiewicz
Download