Zagadnienia egzaminacyjne dla kandydatów na studia doktoranckie

advertisement
Zagadnienia egzaminacyjne dla kandydatów na studia doktoranckie
Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Dyscyplina: OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA
1. Monitoring środowiska
2. Zasoby przyrody i ich ochrona.
3. Uregulowania prawne dotyczące ochrony i kształtowania środowiska.
4. Źródła zanieczyszczeń środowiska
5. Zagrożenia cywilizacyjne środowiska
6. Klęski i katastrofy ekologiczne
7. Zrównoważony rozwój cywilizacyjny
8. Odnawialne i nieodnawialne źródła energii
9. Źródła energii odnawialnej, wykorzystanie i perspektywy rozwoju
10. Zasoby glebowe Polski i ich zagrożenia
11. Zasady prawne ochrony gleb w Polsce
12. Procesy glebotwórcze i ich wpływ na środowisko
13. Degradacja gleb – formy i skutki
14. Odporność gleb Polski na degradację
15. Metale ciężkie w środowisku glebowym – źródła i metody neutralizacji
16. Stan zanieczyszczenia gleb Polski metalami ciężkimi
17. Przyczyny i skutki zakwaszenia gleb
18. Zasolenie gleb i jego wpływ na roślinność
19. Zmęczenie gleb
20. Erozja wodna i eoliczna gleb - zasady ochrony
21. Możliwości wykorzystanie gleboznawczych opracowań kartograficznych
22. Waloryzacja gleb
23. Ekologiczne znaczenie substancji organicznej
24. Próchnica glebowa i jej prawna ochrona
25. Antropogeniczne przekształcenia litosfery
26. Rekultywacja terenów zdegradowanych (fazy, kierunki, metody)
27. Rekultywacja wysypisk i składowisk odpadów komunalnych
1
28. Rekultywacja wyrobisk w górnictwie odkrywkowym
29. Materiały stosowane w rekultywacji gruntów
30. Rośliny rekultywacyjne
31. Wpływ zlodowacenia Wisły na rzeźbę terenu Polski
32. Geomorfologiczna charakterystyka wybranych obszarów Polski
33. Zasady gospodarowania przestrzenią i jej zasobami
34. Pozarolnicze wykorzystanie roślin uprawnych
35. Rośliny alternatywne w kształtowaniu środowiska
36. Rośliny uprawne jako odnawialne źródło energii
37. Rośliny transgeniczne
38. Fitoremediacja środowiska
39. Znaczenie mokradeł w środowisku
40. Krążenie wody w przyrodzie i jej zasoby w Polsce
41. Klasyfikacja wód a ich wartość użytkowa
42. Przyrodnicze i gospodarcze znaczenie rzek
43. Starorzecza – powstawanie i rola w środowisku
44. Rodzaje melioracji i ich znaczenie
45. Gospodarowanie wodą
46. Metody uzdatniania wody wodociągowej
47. Proces samooczyszczania wód powierzchniowych
48. Rola wody w przyrodzie
49. Źródła zanieczyszczenia wód opadowych, powierzchniowych i podziemnych
50. Eutrofizacja wód
51. Składowiska odpadów stałych i ich wpływ na środowisko
52. Przyrodnicze zagospodarowanie odpadów przemysłowych
53. Metody oczyszczania ścieków
54. Wykorzystanie wód ściekowych
55. Możliwości przyrodniczego wykorzystania odpadów komunalnych
56. Oddziaływanie nawozów mineralnych i organicznych na środowisko
57. Węglowodory aromatyczne w środowisku – źródła i możliwości neutralizacji
58. Rola drobnoustrojów w środowisku
59. Drobnoustroje powietrza, wód i środowiska glebowego
2
60. Znaczenie nitryfikacji i amonifikacji w kształtowaniu środowiska
61. Bioróżnorodność
62. Ekologiczne znaczenie śródpolnych zbiorników wodnych
63. Europejska sieć ECONET
64. Wpływ technologii rolniczych na środowisko
65. Klimat Polski
66. Zagrożenia i ochrona atmosfery
67. Znaczenie zanieczyszczeń powietrza w kształtowaniu warunków pogodowych
68. Ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery
69. Efekt cieplarniany
70. Dziura ozonowa
71. Emisja gazów z gleb
72. Poglądy dotyczące zmian klimatu
73. Znaczenie lasów w środowisku
74. Typologia siedliskowa lasów (bory, łęgi, olsy ....)
75. Wpływ lasów na retencję wód
76. Funkcje lasu w stabilizacji krajobrazu
77. Funkcje regionu Zielone Płuca Polski
78. Owady drapieżne i ich znaczenie w ekosystemach
79. Wpływ fitofagów na rośliny żywicielskie
80. Rola drapieżców w ekosystemach
81. Owady zapylające i ich znaczenie w krajobrazie
82. Gatunki owadów prawnie chronionych
83. Rola owadów w ekosystemach
84. Mikoryza w środowisku
85. Patogeny w środowisku i ich przenoszenie
86. Toksyczność środków ochrony roślin dla ludzi i zwierząt
87. Czynniki środowiskowe jako zagrożenia chorób i szkodników roślin
88. Ochrona chemiczna roślin a ochrona środowiska
89. Typologiczna klasyfikacja użytków zielonych (łęgi, grądy, bielawy)
90. Zbiorowiska trawiaste a ochrona gleb
91. Zbiorowiska trawiaste a ochrona jezior
3
92. Krajobraz rolniczy i jego elementy składowe
93. Systemy gospodarowania w rolnictwie w aspekcie ochrony środowiska
94. Specyfika użytkowania gleb organicznych
95. Degradacja siedlisk rolniczych
96. Ekologiczne znaczenie zadrzewień
97. Metody badań środowiska (obserwacje, eksperymenty)
98. Metody analizy wyników badań przyrodniczych
99. Komputerowe wspomaganie monitoringu środowiska
100.Źródła zmienności w badaniach przyrodniczych
4
Download