WSTĘP 1. GLEBY I ICH SKAŻENIE 4 1.1. Gleby jako

advertisement
WSTĘP
1. GLEBY I ICH SKAŻENIE
1.1. Gleby jako środowisko przyrodnicze
1.1.1. Procesy glebotwórcze
1.1.2. Typy gleb
1.1.3. Poziomy glebowe
1.2. Skażenia gleb
1.2.1. Skażenie chemiczne
1.2.2. Klasyfikacja IARC
1.2.3. Mechanizm skażenia gleb metalami ciężkimi
1.2.4. Zawartość metali ciężkich w glebach Polski
1.3. Dopuszczalne zawartości metali ciężkich w glebach - wybrane przykłady
unormowań prawnych
4
4
4
5
9
12
12
14
14
17
2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ
2.1. Lokalizacja
2.2. Geologia
2.2.1. Stratygrafia i litologia
2.2.2. Tektonika
2.2.3. Górnośląskie złoża rud Zn-Pb
2.3. Historia wydobycia i przeróbki rud Zn-Pb w okolicy Trzebini
2.4. Gleby w rejonie badań
2.5. Skażenie gleb metalami ciężkimi w świetle wcześniejszych badań
33
33
34
34
38
39
44
52
53
3. METODYKA BADAŃ
3.1. Prace terenowe
3.2. Przygotowanie prób do analiz chemicznych
3.3. Oznaczenia chemiczne
61
61
63
64
4. WYNIKI BADAŃ I ICH ANALIZA
4.1. Eksploracyjna analiza danych - EDA
4.1.1. Metodyka EDA
4.1.2. Wyniki analizy EDA
4.2. Analiza korelacji
4.3. Analiza czynnikowa
66
66
66
70
78
86
5. ROZMIESZCZENIE METALI CIĘŻKICH W POZIOMACH GLEBOWYCH
94
6. OCENA SKAŻENIA GLEB METALAMI CIĘŻKIMI
6.1. Zawartość metali ciężkich w wierzchniej warstwie gleby
6.2. Analiza ryzyka w oparciu o scenariusze wykorzystania terenu
6.2.1. Zastosowane parametry scenariuszy
6.2.2. Ocena ryzyka
6.3. Ekologiczna analiza porównawcza
113
114
122
122
128
137
6.4. Klasyfikacja terenu według norm prawnych
7. PODSUMOWANIE BADAŃ
Literatura
Załącznik: Zestawienie modeli zmienności
26
143
148
Download