OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA w Gorzowie Wlkp

advertisement
OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA
w Gorzowie Wlkp.
ul. Świętego Jerzego 26 66-400 GORZÓW WLKP.
Tel./fax (095) 720-30-20
e-mail:[email protected]
www.oschr-gorzow.pl
Wy k o n u j e




a n a l i z y:
gleb użytkowanych rolniczo i ogrodniczo,
płodów rolnych, roślin, pasz,
nawozów,
osadów ściekowych.
Na podstawie przeprowadzonych badań opracowuje:
zalecenia nawozowe dla wszystkich upraw rolniczych,
ogrodniczych i sadowniczych, oraz specjalnych,
 plany nawożenia mineralnego i wapnowania,
opinie do planów nawożenia,
 mapy stanu zakwaszenia gleb, potrzeb wapnowania oraz
zasobności gleb w makro i mikroelementy.

Prowadzi także:




badania zawartości azotu mineralnego w glebie dla potrzeb
nawożenia i oceny zanieczyszczenia środowiska,
badania na rzecz środowiska rolniczego,
doradztwo nawozowe w terenie dla różnych kierunków
produkcji roślinnej,
szkolenia w zakresie nawożenia i wapnowania gleb oraz
nowoczesnych technologii uprawy.
Szczegółowe informacje w zakresie prowadzonych prac oraz analiz wykonywanych
w naszej placówce, dostępne są wraz z cennikiem, pod numerem telefonu
(095) 7203020 oraz u pracowników terenowych.
Z a p r a s z a m y
OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA
w Gorzowie Wlkp.
ul. Świętego Jerzego 26 66-400 GORZÓW WLKP.
Tel./Fax(095) 720-30-20,
e-mail:[email protected]
www.oschr-gorzow.pl
Wysokość opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze:
1 próbka - kwota w zł. ( z VAT 23%)
1 Badanie gleb UR na potrzeby doradztwa nawozowego (pH, fosforu, potasu,
magnezu
13,12 zł
2 Komputerowe sporządzenie mapy potrzeb wapnowania i zasobności
gleby
8,75 zł
3 Badanie gleb pod kątem nawożenia mikroelementami (manganu, cynku, miedzi,
żelaza )
34,99 zł
4 Badanie gleb pod kątem nawożenia mikroelementami (manganu, cynku, miedzi,
żelaza, boru)
52,48 zł
5 Badanie azotu mineralnego – 0-60 cm (2 próbki) 36,87 zł (ocena zawartości
azotu)
6 Badanie gleb, ziem i podłoży ogrodniczych
52,48 zł
7 Opracowanie zaleceń nawozowych na potrzeby ogrodnicze i sadownicze 18,75 zł
Download