GŁÓWNY KOMITET OLIMPIADY WIEDZY

advertisement
GŁÓWNY KOMITET OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ przy ZG LOP
ul. Tamka 37 lok. 2, 00-355 Warszawa
Zestaw pytań testowych na etap podstwawowy
XVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
1. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?:
a. warunki i zasoby środowiska są niewyczerpywalne,
b. warunki i zasoby środowiska są wyczerpywalne,
c. warunki środowiska są niewyczerpywalne, a zasoby są wyczerpywalne.
2. Autotrofami są:
a. reducenci,
b. producenci,
c. konsumenci.
3. Mała powierzchnia określonych typów siedlisk:
a. zwiększa konkurencję,
b. zmniejsza konkurencję,
c. nie ma znaczenia dla zjawisk konkurencji.
4. Który z niżej wymienionych ekosystemów ma największą produkcję pierwotną brutto?:
a. las wilgotny,
b. płytkie jezioro,
c. rafa koralowa.
5. Wprowadzenie na dany teren gatunku, który do tej pory tu nie występował to:
a. rewitalizacja,
b. klimaks,
c. introdukcja.
6. Bulwy, zarodniki, owoce i nasiona to:
a. biochory,
b. diaspory,
c. gamety.
7. Sozologia to:
a. nauka o wzajemnych zależnościach między żywymi organizmami,
b. dział ekologii zajmujący się ochroną środowiska,
c. nauka zajmująca się fizjologią człowieka.
8. Czynnikami abiotycznymi ekosystemu są:
a. światło, klimat,
b. woda, klimat,
c. wszystkie wyżej wymienione.
9. Światło słoneczne ma ogromne znaczenie dla świata roślin, bez niego nie jest możliwy proces:
a. fotosyntezy,
b. transaminacji,
c. mitozy.
1
10.
Szczotlicha siwa to gatunek:
a. trawy,
b. krzewu,
c. drzewa.
11.
Cykl życiowy motyli składa się z następujących po sobie faz:
a. nasienia, gąsienicy, poczwarki,
b. poczwarki, jaja, larwy, imago,
c. jaja, larwy, poczwarki, imago.
12.
Niedźwiadki koala odżywiają się głównie:
a. liśćmi agawy,
b. liśćmi eukaliptusa,
c. pędami bambusa.
13.
Foka w doborze pożywienia posługuje się głównie zmysłem:
a. wzroku,
b. dotyku,
c. słuchu.
14.
Deficyt wodny w Polsce występuje w następujących regionach:
a. Warmia, Mazowsze, Kaszuby,
b. Kujawy, Mazowsze, Śląsk,
c. Małopolska, Mazury, Śląsk.
15.
Procesowi eutrofizacji wód podlegają:
a. morza,
b. rzeki,
c. jeziora.
16.
W przydomowych gruntowo – korzeniowych oczyszczalniach ścieków wykorzystywane są:
a. pałka wodna i wierzba wiciowa (witwa),
b. tatarak zwyczajny i topola biała,
c. olsza czarna i jesion wyniosły.
17.
Związkami, które jako składniki proszków do prania zanieczyszczają wody są:
a. siarczany,
b. fosforany,
c. siarczki.
18.
Filtry do oczyszczania wody z naszych kranów zawierają wkład:
a. węglowy,
b. sodowy,
c. wapniowy.
19.
Zanieczyszczone wody naturalne ulegają procesom samooczyszczenia. Czynnikami fizycznymi,
sprzyjającymi temu procesowi są:
a. sedymentacja i napowietrzanie,
b. utlenianie i mineralizacja materii organicznej,
c. niszczenie bakterii przez inne bakterie.
20.
2
Badania parazytologiczne osadów ściekowych polegają na określeniu zawartości:
a. mikotoksyn,
b. jaj pasożytów,
c. metali ciżkich.
21.
Jednym z elementów oczyszczalni ścieków jest piaskownik. Zasadą jego działania jest:
a. filtracja,
b. osadzanie stałych cząstek mineralnych,
c. zobojętnianie chemiczne kwaśnych ścieków.
22.
Główną rolą fauny glebowej jest:
a. rozkład materii organicznej,
b. rozkład materii nieorganicznej,
c. wzbogacanie wierzchnich warstw gleby w metale ciężkie.
23.
Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego najczęściej wywołuje:
a. alkalizację gleb,
b. zakwaszenie gleb,
c. wzbogacenie gleb w mikroelementy.
24.
Roślinność pól uprawnych to:
a. hylocenoza,
b. geocenoza,
c. agrocenoza.
25.
Dominującym gatunkiem drzew w polskich lasach jest:
a. sosna zwyczajna,
b. dąb szypułkowy,
c. lipa drobnolistna.
26.
Zimozielona krzewinka o charakterystycznych płożących, ulistnionych łodyżkach, to:
a. żurawina błotna,
b. borówka czernica,
c. zawilec gajowy.
27.
Chrobotek reniferowy to:
a. porost,
b. glon,
c. roślina naczyniowa.
28.
Nierozgałęzione i puste w środku rogi (poroże) mają:
a. jelenie,
b. antylopy,
c. łosie.
29.
Tokowisko to okres godowy:
a. dzików,
b. głuszców,
c. borsuków.
30.
a.
b.
c.
31.
a.
b.
c.
Dzięcioły zakładają gniazda:
na ziemi,
na gałęziach drzew,
w dziuplach.
objawem niedoboru wapnia w gospodarce mineralnej roślin jest:
zaburzenie transpiracji,
zmniejszenie produkcji owoców,
zaburzenie w rozwoju korzeni i liści.
3
32.
Obornik z punktu widzenia ochrony środowiska jest:
a. odpadem stałym,
b. surowcem do dalszego przetwórstwa,
c. nawozem naturalnym.
33.
Gnojowica, która jest odprowadzana bezpośrednio do środowiska:
a. użyźnia je,
b. jest dla niego obojętna,
c. w znacznym stopniu powoduje jego degradację.
34.
Szczepienie przeciwko grypie jest w Polsce:
a. obowiązkowe,
b. zalecane,
c. niewskazane.
35.
Które z poniższych zdań jest nieprawdziwe?:
a. witaminy dzielą się na rozpuszczalne w tłuszczach i rozpuszczalne w wodzie,
b. błonnik pokarmowy w diecie jest przyswajalny przez organizm człowieka,
c. cholesterol jest zawarty w produktach pochodzenia zwierzęcego.
36.
Antybiotyki stosowane w lecznictwie ludzi i zwierząt:
a. mogą być podawane zwierzętom jako dodatek do pasz,
b. nie powinny być używane do w/w celu,
c. pozostawiono hodowcom dowolność w stosowaniu tych preparatów.
37.
Żywność zanieczyszczona aflatoksynami może być przyczyną występowania nowotworów u ludzi.
Wskaż, który z niżej wymienionych produktów może zawierać najwięcej tych substancji?:
a. orzechy arachidowe,
b. zboża,
c. nasiona roślin oleistych.
38.
Granica między niezbędną ilością pierwiastka w organizmie człowieka a ilością szkodliwą jest bardzo
wąska dla:
a. sodu, potasu, cyny,
b. żelaza, cynku chloru,
c. selenu, fluoru, jodu.
39.
Pyły azbestowe powodują zmiany włókniste w płucach. Choroba ta to:
a. azbestoza,
b. włókniste zapalenie pęcherzyków płucnych,
c. międzybłoniak chryzotylowy.
40.
Dwutlenek siarki to zanieczyszczenie gazowe o charakterze:
a. drażniącym,
b. narkotycznym,
c. duszącym.
41.
Który z niżej wymienionych metali jest toksyczny?:
a. Na,
b. K,
c. Ni.
42.
Prawną ochroną w Polsce objęte są:
a. obuwik pospolity, sasanka zwyczajna,
b. bagno zwyczajne, babka lancetowata,
4
c. podbiał zwyczajny, mniszek lekarski.
43.
Motywy prawnej ochrony przyrody to:
a. naukowe, dydaktyczne,
b. turystyczne, hobbystyczne,
c. żadna z powyższych odpowiedz.
44.
Charakterystycznym elementem krajobrazu są „kamienne morza” zwane gołoborzami w:
a. Tatrzańskim PN,
b. Świętokrzyskim PN,
c. Karkonoskim PN.
45.
Szarotka alpejska, gatunek objęty ścisłą ochroną w Polsce, jest rośliną charakterystyczną dla:
a. Tatr,
b. Pienin,
c. Sudetów.
46.
Gazami, które odgrywają główną rolę w globalnym zanieczyszczeniu powietrza są
a. dwutlenek siarki i tlenki azotu,
b. siarkowodór i amoniak,
c. żadna z powyższych odpowiedzi.
47.
Do podstawowych niekonwencjonalnych źródeł energii zaliczamy:
a. słońce, wiatr, wodę,
b. węgiel kamienny, węgiel brunatny,
c. ropę naftową, gaz ziemny.
48.
Energetyka jądrowa w skali świata:
a. jest dominującym źródłem energii,
b. stanowi niewielki udział w globalnej produkcji energii,
c. aktualnie nastąpiło gwałtowne zwiększenie jej udziału w globalnej produkcji energii.
49.
Coroczne targi ekologiczne POLEKO w Polsce odbywają się w:
a. Krakowie,
b. Poznaniu,
c. Toruniu.
50.
4 lipca 2002 r gwałtowne huragany zniszczyły znaczne powierzchnie lasów w Polsce:
a. w okolicach Białowieży,
b. koło Pisza,
c. w karkonoszach.
5
Szyfr prawidłowych odpowiedzi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6
C
B
A
C
C
B
B
C
A
A
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
C
B
B
B
C
A
B
A
A
B
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
B
A
B
C
A
A
A
B
B
C
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
C
C
C
B
B
B
A
C
A
A
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
C
A
A
B
A
A
A
B
B
B
Download