Arkusz hospitacyjny

advertisement
Klasa 4 , Szko ła Podstawo wa , klasa 4
Tema t: Ja kie ro dza je g leb w ystępują w Po lsce?
Dane:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Imię i nazwisko : Katarzyna Onisczuk
Stopień awansu zawodowego nauczyciela: kontraktowy
Przedmiot lub zajęcia pozalekcyjne: przyroda
Temat lekcji Jakie rodzaje gleb występują w Polsce?
Podstawa Programowa: 3.4; 3.19.2
Standardy 1.4; 3.6
Cel ogólny: Uczeń potrafi wyjaśnić, co to jest gleba i wymienić trzy rodzaje gleb występujących
w Polsce;
8.
Cel (OK.): Uczeń:
□
wyjaśnia, co to jest gleba i jak powstała,
□
wskazuje na schemacie profilu glebowego warstwę próchniczną,
□
wykonuje proste doświadczenie stwierdzające obecność próchnicy w glebie.
□
wymienia trzy rodzaje gleb występujących w Polsce i wskazuje różnice między nimi,
□
wskazuje na mapie obszary Polski, na których występują gleby bielicowe, brunatne i czarnoziemy.
9.
Dla ucznia według kryteriów oceniania kształtującego: „nacobezu” (na co będę zwracać
uwagę):
□
potrafię wyjaśnić, pojęcia: gleba, próchnica, profil glebowy;
□
pokazuję na rysunku lub profilu warstwę próchniczną gleby;
□
wykonuję doświadczenia dotyczące zasobności gleby w próchnicę,
□
na podstawie doświadczenia wyjaśniam, jakie niekorzystne zmiany w przyrodzie zachodzą po zniszczeniu
przez człowieka warstwy próchnicznej w glebie;
□
wymieniam trzy rodzaje gleb w Polsce, potrafię wskazać na mapie obszar ich występowania;
□
10. Metody formy pracy z uczniami:
słowna – pogadanka, oglądowa – pokaz profili glebowych, oparta na działalności praktycznej uczniów;
11. Środki dydaktyczne:
□
podręcznik, zeszyt ćwiczeń (E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson, Przyrodo Witaj!
W domu i w okolicy. Szkoła Podstawowa, klasa 4, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 2006); profile
glebowe, atlasy do przyrody, mapa Polski, próbki gleby, piasku i żwiru; słoiki lub plastikowe butelki,
sitka, lejki, tacka styropianowa itp.
Określenie przez nauczyciela konkretnych zachowań i umiejętności kształtowanych w czasie procesu
dydaktyczno – wychowawczego.
a.
b.
c.
Umiejętności: analiza rysunków, schematów, profilów glebowych, odczytywanie informacji z
atlasu, mapy; wyciąganie wniosków z przeprowadzonych doświadczeń;
Wiedza: znaczenie pojęć: gleba, próchnica, profil glebowy; rodzaje gleb występujących w
Polsce (bielicowe, brunatne, czarnoziemy); obszar ich występowania w Polsce;
Zachowania: współpraca uczniów przy wykonywaniu doświadczenia; aktywność na forum
klasy; stosowanie zwrotów grzecznościowych;
Formy sprawdzania osiągnięć ucznia.
Prawidłowe wykonanie ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń oraz przeprowadzenie doświadczeń i wyciągnięcie z nich
wniosków.
1
Ogniwa lekcji
Przebieg lekcji
Czynności
organizacyjnoporządkowe
Powitanie, sprawdzenie obecności.
Rekapitulacja wtórna
Sprawdzenie zadania – zad. 5 – grupy roślin wodnych z
przykładami roślin do nich należącymi oraz ich
charakterystyczne cechy.
Nawiązanie do tematu
Nauczyciel pyta uczniów, co to jest gleba. Uczniowie
wypowiadają swoje skojarzenia z tym pojęciem. N-l mówi, że
właśnie ona będzie tematem lekcji, zapisuje temat na tablicy.
Lekcja właściwa
Temat: Jakie rodzaje gleb występują w Polsce?
N-l rozdaje uczniom kartki z nacobezu do wklejenia.
Wspólna analiza rysunku
- etapy powstawania gleby;
wyjaśnienie pojęć: próchnica, profil; pokazanie profilu
glebowego;
Środki
dydaktyczne
Zeszyt
ćwiczeń,
str. 107;
Karteczki z
nacobezu
Podręcznik,
179.
Zeszyt
str. 108
str.
ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczenia 1 (definicja gleby), i ćwiczenia 2
(zakreślanie profilu z najżyźniejszą glebą).
Analiza profilów glebowych – gleby bielicowe, brunatne i
czarnoziemy w Polsce. Wskazywanie na mapie obszarów Polski,
na których występują gleby bielicowe, brunatne i czarnoziemy.
Uczniowie wykonują ćwiczenie 3 – uzupełniają zdania dotyczące
rodzajów gleb występujących w Polsce.
Wykonanie doświadczenia potwierdzającego zasobność gleby w
próchnicę (gleba zasobna w próchnicę nie rozpada się jak mąka,
ale pozostaje w postaci drobnych grudek). Wykonanie
doświadczenia z przepuszczalnością wody przez: glebę, piasek i
żwir. Wyciągnięcie wniosków. Podanie skutków niszczenia
gleby przez człowieka.
Rekapitulacja
pierwotna
Profile glebowe,
atlasy, mapa
Zeszyt
str. 108
ćwiczeń,
Słoiki,
butelki
plastikowe, sitka,
lejki, gleba, piasek
żwir;
Uczniowie podsumowują lekcję kończąc myśl: „Na dzisiejszej
lekcji podobało mi się…., na dzisiejszej lekcji nauczyłem się….”.
Zadanie domowe
Ćwiczenie 4 – doświadczenie pozwalające sprawdzić zasobność
gleby w próchnicę.
Zeszyt
str. 109
ćwiczeń,
2
Download