Prezentacja dla uczniów klas IV

advertisement
Projekt ma na celu poszerzanie wiedzy o
składnikach gleb i organizmach w nich
żyjących.
 Nauczenie się prawidłowego
pobierania prób glebowych.
 Dofinansowany jest on przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiskowa i Gospodarki Wodnej w
Białymstoku

Logo wykonane
przez Gabrysię
Ponikarczyk, jedną z
ekspertek
Pierwszym i bardzo ważnym elementem było ogłoszenie
naboru do projektu edukacyjnego przez nasze opiekunki
panią Agnieszkę Strankowską i panią Annę Krokos
Po wybraniu ekspertów 29 marca odbyły się
pierwsze zajęcia warsztatowe z projektu "Gleba
tętniąca życiem - ekologiczne postawy sprzyjające
rolnictwu". Pracowaliśmy w trzech 5/6-osobowych
grupach. Naszym zadaniem było określenie
rodzajów gleb występujących na naszych
terenach a następnie naszkicowanie ich profili
glebowych.
Następnie w sali przyrodniczo – ekologicznej
kontynuowaliśmy naszą prace, poznaliśmy wiele
organizmów glebowych. Nowy model korzenia był
niezastąpiony przy omawianiu budowy i roli korzenia.
Następnie 6 kwietnia mieliśmy okazję odwiedzić Okręgową
Stację Chemiczno - Rolniczą w Białymstoku. Dowiedzieliśmy
się wielu ciekawych i przydatnych informacji
Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od prezentacji, którą
przedstawiła nam pani Urszula Zimnoch –
Specjalistka ds. ogrodnictwa, z której
dowiedzieliśmy się m.in. o zasobności gleb, jak
prawidłowo pobiera się próbki i stosuje nawozy.
Następnie przeszliśmy do działu
laboratoryjnego, tam opowiedziano nam o
tym w jaki sposób najlepiej pobierać próbki i
jak przygotować pobrane próby do badania
11 kwietnia odbyła się kolejna część
warsztatów wprowadzających z
Modułu Biologia. Głównym
tematem zajęć były opowiadania
miłośniczki natury Simony Kossak o
kretach, ryjówkach i mrówkach.
Dowiedzieliśmy się m.in. czym się
odżywiają, jak są zbudowane.
8 maja odbyły się zajęcia terenowe. Na początku
podzielono nas na dwie grupy. Jeden zespół po
raz pierwszy pobierał próby glebowe ,zaś druga
ekipa zbierała organizmy żyjące w ziemi.
Nasz nowy sprzęt 
Po powrocie do szkoły przygotowaliśmy salę by w
bezpieczny sposób móc wysuszyć glebę. Pobraliśmy ją z
pola uprawnego i lasów. Obserwowaliśmy czym się one
różnią, jaką mają strukturę i jakie organizmy w niej żyją.
Kolejno obserwowaliśmy zjawisko stopniowego
wysychania gleby. Jednocześnie druga
grupa badała i mikroskopowała organizmy
żyjące w glebie
10 maja odbyły się następne zajęcia, na których pobraliśmy
ziemię z łąki, nieużytku i ogrodu. Szukaliśmy również,
typowo łąkowych organizmów. Mimo bardzo
niekorzystnej i „zimowej” pogody udało nam się zebrać
próby
Pobraną glebę zostawiliśmy do wysuszenia,
obserwowaliśmy organizmy, które udało nam
się zebrać. Przygotowywaliśmy się powoli do
wykonywania doświadczeń
12 maja odbyły się ostatnie zajęcia terenowe.
Podczas nich pobraliśmy próbki z wypaleniska
i próbowaliśmy znaleźć na nim jakieś
organizmy… bezskutecznie!
Celem tego doświadczenia
była obserwacja budowy
ciała dżdżownic i ich roli w
użyźnieniu gleb.
Wywnioskowaliśmy, że
dżdżownice wpływają na
zwiększenie użyźnienia gleb.
Żywią się szczątkami
organicznymi, co sprawia, że
mają udział w uwalnianiu
pierwiastków do gleby.
W tym doświadczeniu badaliśmy wpływ
różnych ilości chlorku sodu w glebie na
proce kiełkowania roślin. Dowiedzieliśmy
się, że im wyższe stężenie soli, tym słabiej
rozwijają się rośliny. Sól kuchenna, która
jest stosowana na zimę do posypywania
ulic, na wiosnę trafia do gleby powodując
wiele szkód. Nie tylko negatywnie wpływa
na rozwój roślinności, ale także powoduje
korozję metali, a nawet uszkadza obuwie i
ubrania.
Poznaliśmy negatywny wpływ
benzyny przedostającej się do gleby
na kiełkowanie i wzrost roślin.
Do doświadczenia były potrzebne
nasiona rzeżuchy, benzyna, woda
wodociągowa, zlewka, szalka
Petriego, pipeta i bagietka.
Wnioski są takie, że rzeżucha
zwilżana samą wodą kiełkuje
szybciej, zaś zwilżanie nasion z wodą i
benzyną powoduje znaczące
zahamowanie procesu kiełkowania.
Celem tego doświadczenia było zbadanie fauny glebowej
występującej w różnych glebach przy pomocy aparatu
Tullgrena. Potrzebny był karton tekturowy, pusta butelka
plastikowa, lampa stołowa, wata, nożyczki, plastikowy
pojemnik, próby glebowe pobrane z drogi i z lasu. Z
doświadczenia dowiedzieliśmy się, że w glebach
zdegradowanych różnorodność fauny glebowej jest znacznie
niższa niż w glebie leśnej. Cechy gleby mają wpływ na rodzaj
zasiedlającej ją fauny glebowej.
Wyodrębnialiśmy składniki mineralne
różnych gleb.
Wnioski: Znaleźliśmy w glebie z pola i
ogrodu składniki mineralne (kamyki) i
organiczne (korzenie)
Celem tego doświadczenia było
rozpoznanie i wydzielenie 3 głównych
frakcji glebowych. Wnioski: ziaren poniżej
1mm jest najwięcej, a kamieni najmniej
W tym doświadczeniu sprawdzaliśmy trwałość
agregatów glebowych. Wywnioskowaliśmy że w
glebie piaszczystej uległo rozmyciu 5 elementów z
10, zaś w glebie ogrodowej rozmyły się 3 elementy.
Oznacza to że lepszą glebą do upraw roślin jest
gleba, w której agregaty są trwałe
W tym doświadczeniu badaliśmy
przepuszczalność gleb. Przy
pomocy stopera zmierzyliśmy czas
przepływu wody przez próbę gleby
Wnioski:
Gleba piaszczysta – 1,15
min.
Gleba gliniasta -1,40 min.
Oznacza to, że gleba
piaszczysta szybciej
przepuszcza wodę, niż gleba
gliniasta.
Określaliśmy odczyn pH gleby przy pomocy roztworu
wskaźnikowego
Wnioski:
Gleba ogrodowa jest glebą obojętną ponieważ
roztwór po wlaniu roztworu wskaźnikowego ma kolor
zielony
Gleba z lasu iglastego ma
odczyn bardzo kwaśny żółty kolor
Gleba ze żwirowni ma
odczyn gleby kwaśnej
Określaliśmy pH gleby za pomocą pasków
wskaźnikowych
Wnioski:
Pole uprawne – gleba kwaśna (papierek włożony do
roztworu zabarwił się na kolor pomarańczowy)
Łąka – gleba zasadowa (na kolor niebiesko-zielony)
Wypalenisko –
gleba obojętna
(kolor żółty)
Badaliśmy wpływ stosowania
nawozów zawierających wapń
i sód na zmianę struktury
Wnioski: W probówce z kredą
woda jest najjaśniejsza, proces
klarowania nastąpił szybko a
cząsteczki gleby się nie rozpadły
Piasek nie miał wpływu
Dodanie sodu spowodowało
powstanie zawiesistego roztworu
ponieważ nastąpił rozpad
cząsteczek gleby
Celem doświadczenia było sprawdzenie
jak zmieni się wartość pH gleby kwaśnej
w wyniku wapnowania.
Wnioski: Dodanie kredy powoduje
zmianę odczynu pH z odczynu bardzo
kwaśnej w lesie liściastym na obojętną.
Początkowo musieliśmy przygotować
ekstrakt glebowy. Do słoików wsypaliśmy
odpowiednią ilość ziemi ogrodowej, z
lasu iglastego, z łąki, z pola uprawnego i
z lasu liściastego. Kolejno zalaliśmy je 4
szklankami wody destylowanej i
odstawiliśmy na 24h. Następnego dnia
przystąpiliśmy do wykonywania testów.
Rodzaje gleb
AZOT
FOSFOR
POTAS
ogrodowa
średnie
wysoki
wysoki
Z lasu liściastego
Ilości śladowe
Ilości śladowe
średnie
Z pola
uprawnego
niski
niski
niski
Z łąki
niski
Ilości śladowe
wysoki
Z lasu iglastego
Ilości śladowe
Ilości śladowe
średni
Naszym zadaniem było znalezienie w Internecie
informacji, jakie pozytywne i negatywne skutki niesie
wypalanie traw. Pracując w trzech grupach
wyszukiwaliśmy potrzebne dla nas materiały i
sporządzaliśmy notatki.
Wywnioskowaliśmy, że wypalanie traw nie tylko
szkodzi glebie natomiast skutki pozytywne skutki są
tylko chwilowe
Dlaczego nie:
• Wypalanie, nawet jednorazowe, obniża wartość
plonów o 5-8%
• Zakazuje tego ustawa i możemy zostać srogo
ukarani
•Zniszczeniu ulega warstwa próchnicy, a wraz z nią
przebogaty świat mikroorganizmów (bakterie,
grzyby)
Naukowcy twierdzą, że po takim pseudoużyźniającym zabiegu ziemia potrzebuje kilku lat, by
dawać takie plony, jak przed pożarem.
Źródło: http://www.adp.org.pl/trawy/dlaczego.html
Sprawdzaliśmy, w której próbce gleby
pobranej na zajęciach terenowych znajduje
się najwięcej organizmów. Obserwowaliśmy
hodowle dżdżownic. Wykonywaliśmy
preparaty organizmów glebowych. Na koniec
zajęć wykorzystywaliśmy wizualizer i przy jego
pomocy wykonaliśmy wiele filmów i zdjęć
organizmom glebowym.
Prezentacje wykonała grupa w składzie:
 Natalia Bobowik
 Martyna Silwonik
 Gabriela Stasiulewicz
 Piotr Kalenik
 Mateusz Warsewicz
Download