Nawożenie jednorocznych roślin ozdobnych w - OSChR

advertisement
Nawożenie jednorocznych roślin ozdobnych
w uprawie polowej
Barbara Nowakowska
OSChR Kielce
[email protected]
Tel. 692371437
Bogactwo gatunków i odmian roślin jednorocznych
reprezentujących bardzo szerokie spektrum wymagań
siedliskowych pozwala na wkomponowanie ich do
projektów
rabat,
ogrodów
przydomowych,
wrzosowiskowych, grup naturalistycznych, parków
i innych terenów zieleni posiadających już określone
naturalne parametry pH , P, K, Mg, Ca, Cl, zasolenia
i mikroelementów.
Nawożenie jednorocznych roślin ozdobnych
w uprawie polowej
Dla olbrzymiej ilości gatunków i odmian
jednorocznych
roślin
ozdobnych
uprawianych
w gruncie do obecnej chwili nie opracowano
szczegółowych optymalnych zawartości składników
pokarmowych w glebie dla poszczególnych roślin.
Większość z nich ma średnie wymagania nawozowe.
Optimum wzrostu i
ich rozwoju zawiera się
w następujących przedziałach:
•azot – 50-120 mg N/litr
•fosfor – 50-130 mg P/litr
•potas – 100-250 mg K/litr
•magnez – 60-100 mg Mg/litr
•wapń – 1000-2000 mg Ca/litr
•zasolenie <1
• chlor < 100 mg Cl/ litr
W związku z powyższym zaleca się stosowanie
odpowiednio następujące dawki nawozów mineralnych
dla uprawy:
z siewu :
•40-80 kg N/ha,
•30-60 kg P2O5/ha ,
•60-120 kg K2O/ha.
z rozsady :
•80-120 kg N/ha,
•60-100 kg P2O5/ha ,
•80-120 kg K2O/ha.
Rośliny wymagające nawożenia organicznego to: astry
(w drugim roku po oborniku), bratki, groszek pachnący.
Nawozy fosforowe i potasowe najlepiej zastosować
jesienią. Nawozy azotowe wprowadzamy: wiosną (jedną
trzecią dawki – przed siewem lub sadzeniem roślin)
oraz pogłównie. Nawożenie pogłówne przypada na okres
największego wzrostu masy wegetatywnej,
czyli w pierwszej połowie okresu wegetacji, do momentu
kwitnienia.
Rośliny jednoroczne wymagają odczynu gleby
w granicach od 4,0 – 7,0 pH.
Wyliczenie potrzeb nawozowych na
wyników analizy chemicznej gleby
posługując się następującym wzorem :
podstawie
wykonuję,
w którym poszczególne symbole oznaczają:
• D – dawkę nawozu w preparacie handlowym
• 200 – współczynnik uwzględniający 20-cm warstwę gleby
na powierzchni hektara
• A – optymalną zawartość składnika w glebie (w mg/litr)
• B – oznaczoną zawartość składnika pokarmowego w 20-cm
warstwie gleby (w mg/litr)
•C – zawartość składnika w nawozie, w formie beztlenkowej
Przy obliczaniu dawek nawozowych uwzględniam
następujące czynniki :
• znajomość warunków glebowych – kategorię
agronomiczną gleby, jej sorbcję, żyzność,
strukturę oraz kulturę,
• warunki wodne gleby, użycie deszczowni w cyklu
produkcyjnym uprawy,
• wzajemne korelacje pomiędzy składnikami
pokarmowymi.
Wymagania jednorocznych roślin ozdobnych-omówione
zostaną na przykładzie roślin reprezentujących
zróżnicowane siedliska:
Śr
odowisko zasadowych, typowych gleb wapiennych
reprezentują następujące rośliny jednoroczne:
cynia wytworna
–
pH - 7,0 - 8,0 - przy bardzo zasobnej, próchnicznej ziemi
szarłat wiechowaty, wilec purpurowy, groszek
pachnący, werbena
• wymagają dodatkowo gleb bardzo żyznych,
próchnicznych, zasobnych (najwyższe wartości
graniczne liczb standardowych dla kwiatów
jednorocznych) oraz nawożenia pogłównego azotem.
maczek kalifornijski
• gleby lekkie, przepuszczalne, mniej zasobne (niższe
liczby graniczne).
Siedlisko gleb kwaśnych, czyli z natury
lekkich, przepuszczalnych, o małej zawartości
minerałów ilastych, o kompleksie sorbcyjnym
opartym na próchnicy reprezentują:
aksamitka

edna z najmniej wymagających roślin, co do
zasobności gleby, rosną nawet w jałowej
glebie, znoszą susze, wymagają niskich dawek
azotu – przenawożenie powoduje wybujałość
i w konsekwencji słabsze kwitnienie
s
uchlin różowy
• wymaga gleb bezwapiennych, bardzo lekkich,
przepuszczalnych, o niskiej zawartości składników
pokarmowych.
Ł
ubin
• gleby bardzo lekkie o bardzo słabej zasobności.
S
urfinia
• gleba kwaśna – pH 5,3, przepuszczalna, ale
próchniczna i zasobna w składniki pokarmowe.
B
ratek
• pH – 5,3 – średnie zawartości standardowe,
próchniczna
B
acopa
• pH – 5,3 – gleba przepuszczalna, zasobna, wysoka
zawartość potasu
L
obelia
• gleba próchniczna, zasobna
Siedlisko gleb w granicach odczynu obojętnego
i lekko kwaśnego reprezentują:
czubatka ubiorkolistna
pH – 6,0 – gleba żyzna, przepuszczalna, zasobna
w żelazo, wrażliwa na przeazotowanie
Literatura:
1.Nurzyński J.:2003.Nawożenie roślin ogrodniczych.
WAR Lublin
2.Praca zbiorowa pod red. Chmiel H .1980. Uprawa
roślin ozdobnych. PWRiL Warszawa
3. Kończak-Konarkowska B.: 2009.KSCh-Rol.
w Warszawie
4. Diagnostyka potrzeb nawozowych – praca zbiorowa
pod redakcją Adamski Z. AR Poznań 1997
Download