Załącznik nr 1 Formularz - Ofertowy środki ochrony roślin

advertisement
ZWK. SZP. 273.7.2017
Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie,
ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin,
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………
TEL: ………………………………………………………………………………………………
REGON:…………………………………………………………………………………….………
NIP:
……………………………………………………………………………………………...
FAX: ………………………………………………………………………………………………
e-mali:……………………………………………………………………………………………….
Zamawiający informuje, że przedstawione poniżej nazwy własne produktów są wyłącznie
do celów poglądowych i informacji o jakości i wydajności produktów, które chce zakupić.
Zamawiający dopuszcza produkty innych Producentów, ale o takiej samej lub lepszej
jakości produktów.
L.p.
Wykaz nawozów i środków ochrony
roślin
j.m
ilość
1.
Mustang Forte
litr
8
2.
Input 460 EC
litr
10
3.
Moddus 250 EC
litr
6
4.
Decis Mega EW
litr
1,2
5.
Cerone 480SL
litr
5
litr
10
6.
Fandango.
cena jedn.
brutto
cena ogółem
brutto
Razem
Łączna oferowana cena brutto ……….…..
Słownie brutto: ………………………………………………………………………………..
podpis Wykonawcy
1
Download