Dlaczego chroni się gleby

advertisement
Dlaczego chroni się gleby:
-znaczenie gleby związane jest głównie z funkcjami roślin.
Funkcje gospodarcze-produkcja rolnicza, ogrodnicza, leśna.
Funkcje ekologiczne – produkcja pierwotna zw. organicznych, obieg C w przyrodzie,
modyfikowanie obiegu wody, kształtowanie klimatu, bioróżnorodności.
Dodatkowo funkcje estetyczne, naukowe, dokumentacyjne.
Struktura użytkowania gleb w Polsce:
60%-uzytki rolne,
30%-zadrzewienie,
Oba kurczą się na rzecz :
Tereny komunikacyjne (ok. 3%)+ inne przekształcone przez człowieka.
Użytki rolne w Polsce według klas bonitacyjnych:
Ok. 40%-IV (a,b)
23%-V
21,5%-III (a,b)
11% - VI
0,4% - II
Degradacja i dewastacja gleb.
Degradacja gleb – pogorszenie ich właściwości chem, fizycznych i biologicznych oraz spadek
ich aktywności biologicznej, co powoduje zmniejszenie ilości oraz jakości pozyskiwanej
biomasy roślin.
Dewastacja – całkowita utrata wartości użytkowej gleb.
Główne mechanizmy zagrożenia gleb:
-erozja,
-Spadek zawartości materii organicznej,
- skażenie gleby (lokalne, rozproszone)
- zasklepienie gleby (pokrycie np. beton)
- zagęszczenie gleby,
- spadek różnorodności biologicznej,
- zasolenie,
- powodzie, osuwiska ziemi.
Rodzaje degradacji gleb:
1 Przeznaczenie gleb produktywnych na cele nierolnicze i nieleśne.
2. Procesy naturalnej degradacji intensyfikowanej przez działalność człowieka (erozja,
pustynnienie i stepowienie, skutki powodzi)
3. Degradacja antropogeniczna
- geochemiczna (prace ziemne)
- hydrologiczna (pogorszenie wł. wodnych gleby)
- chemiczna (pogorszenie wł. Chemicznych)
- dodatkowo , degradacja biologiczna , mechaniczna (wprowadzenie ciała obcego)
EROZJA (w sensie degradacji gleb):
- niszczenie powierzchniowej, najbardziej urodzajnej warstwy gleby, polegające na
dezintegracji struktury gleby i mechanicznym przemieszczeniu cząstek glebowych pod
wpływem działania sił wody (erozja wodna) lub wiatru (erozja wietrzna).
Formy erozji wodnej:
- powierzchniowa,
- liniowa (złobionowa, wąwozowa),
- podziemna (sufozja) – przede wszystkim tereny krasowe.
Czynniki zagrożenia erozją wodną:
1 geomorfologia terenu (wielkość spadków, długość stoków, formy morfologiczne –wklęsłe i
wypukłe, mikrorelief (mikroukształtowanie).
2 gatunek i rodzaj gleby
3 wielkość i intensywność opadów
4 Pokrywa roślinna i zagospodarowane
EROZJA POTENCJALNA – stan ogólnego zagrożenia erozja danego obszaru, uzależniony
od czynników stałych, niezmiennych (pkt 1-3)
EROZJA AKTUALNA – stan potencjalnego postępu erozyjnego na danym obszarze,
uzależniony od potencjalnego zagrożenia erozją oraz od czynników zmiennych , a zwłaszcza
pokrywy roślinnej.
Gleby najbardziej narażone na erozję :
1. utwory pyłowe (lessowe i lesowate) zwłaszcza lessy
2. g. bardzo lekkie tj piaski luźne i słabogliniaste
3. g. rędzinowe.
Gleby średnio narażone na erozję:
1.piaski gliniaste lekkie (pylaste i inne)
2. piaski gliniaste mocne pylaste,
3. gliny lekkie pylaste
G. słabo narażone na erozję:
1. piaski gliniaste mocne niepylaste,
2. gleby gliniaste z wyjątkiem w/w
3. gleby ilaste nierędzinowe,
4. gleby. Szkieletowe.
W Polsce tereny podatne na erozje wodną są tam gdzie są utwory pyłowe czyli:
Wyż. Lubelska i Roztocze –są tam lessy,
Na przedgórzu (sudeckim i karpackim)
Płaskowyż Głubczycki,
Fragment Wyż Sandomierskiej
+ piaski leśne.
Ograniczenie erozji:
-orka wzdłuż poziomnic?!, nigdy w dół stoku..
Ejjj Basia..hehe ostatnio Jezierski się śmiał ze studentów , że na projekcie Pisza „orka wzdłuż
poziomnic”.. a teraz patrzę, że to Karczewskiej sformułowanie :P hehe ..to sobie możesz
wykasować , rzecz jasna :P
Download