Temat Elektroniczny system zarządzania cyklem życia

advertisement
Temat
Elektroniczny system zarządzania cyklem życia dokumentów o różnych poziomach wrażliwości
Priorytetowy obszar badawczy 1. Nowoczesne technologie innowacyjne i rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i
neutralizacji zagrożeń
Opracowanie innowacyjnego systemu czytników i obsługi informatycznej.
Cel główny
Cele szczegółowe
Opracowanie systemu oznaczenia nośników elektronicznych i dokumentów papierowych identyfikatorami
RFID oraz zaprojektowanie lub rozwinięcie odpowiednich urządzeń do realizacji tego zadania:
o
o
o
o
o
o
o
o
opracowanie systemu zdalnej identyfikacji nośników jawnych i niejawnych
oznakowanych etykietami do odczytu radiowego w miejscach składowania i pracy
w czasie rzeczywistym;
opracowanie systemu automatycznej inwentaryzacji dokumentów jawnych
i niejawnych ułożonych w stosach i zawartych w segregatorach wraz
z automatycznym wykryciem zmiany ich położenia;
opracowanie systemu kontroli przepływu nośników i dokumentów jawnych
i niejawnych pomiędzy strefami bezpieczeństwa wraz z modułem kontroli
uprawnień osób do dokumentu jawnego i niejawnego;
opracowanie systemu elektronicznego zabezpieczenia nośników i dokumentów
przed nieuprawnionym przemieszczeniem;
automatyczna identyfikacja nośników oraz dokumentów nie tylko w obszarze
składowania, ale również na stanowiskach pracy;
opracowanie technologii zabezpieczeń przed wielokrotnym kopiowaniem
dokumentu jawnego i niejawnego;
opracowanie metody operacji drukowania dokumentu jawnego i niejawnego
z ograniczoną ilością egzemplarzy;
identyfikacja położenia pojedynczego dokumentu jawnego i niejawnego
z dokładnością do ustalonego położenia teczki lub woluminu.
Czas realizacji projektu
Do 36 miesięcy
Oczekiwany poziom gotowości
VII
technologicznej
Docelowy główny użytkownik Zainteresowanymi wynikami pracy byłyby następujące instytucje:
końcowy (Gestor)
- Ministerstwo Obrony Narodowej
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- Agencja Wywiadu
Opis projektu
- Komenda Główna Policji
- Straż Graniczna RP
W ramach projektu powstanie elektroniczny system umożliwiający wytwarzanie, przesyłanie,
przetwarzanie i zarządzanie obiegiem dokumentów o różnych poziomach wrażliwości. System ten pozwoli
na stopniowe wyparcie tradycyjnego obiegu dokumentów wrażliwych realizowanego w formie papierowej
na rzecz nowoczesnego podejścia opartego na wymianie dokumentów elektronicznych lub
zdigitalizowanych z jednoczesnym zapewnieniem poufności, niezaprzeczalności oraz rozliczalności ich
obiegu. Taka zmiana podejścia pozwoli na uzyskanie nowej jakości w pracy komórek organizacyjnych
Gestora odpowiedzialnych za realizację omawianych procesów, a także pozwoli na pomiar ich efektywności
i wprowadzanie na tej bazie dalszych usprawnień organizacyjnych.
W wyniku projektu zostanie opracowany model zunifikowanych procesów zarządzania cyklem życia
dokumentów o różnych poziomach wrażliwości. Przed wdrożeniem systemu, zgodnie z wymaganiami
Gestora, procesy nietypowe wymagające niestandardowej będą wymagały zdefiniowania. Projekt zakończy
się demonstracją systemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych w wyznaczonych przez Gestora
komórkach organizacyjnych.
Oczekiwane efekty:
Planowanym efektem końcowym projektu powinno być opracowanie i wykonanie systemu
informatycznego i fizycznego śledzenia nośników jawnych i niejawnych, elektronicznych i dokumentów, w
tym również w kancelarii tajnej na granicach stref bezpieczeństwa wraz z kontrolą dostępu osób i metodami
ich ochrony przed nieuprawnionym kopiowaniem. Identyfikacja nośników i dokumentów ma miejsce
niezależnie od ich ilości i wzajemnego położenia. Po analizie rozwiązań dostępnych na rynku wydaje się, iż
możliwe będzie zastosowanie wyników projektu w praktyce administracyjnej i gospodarczej w systemach
monitorowania dokumentacji i nośników jawnych i niejawnych w czasie rzeczywistym
Download