Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

advertisement
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 96537
Data: 13/06/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Polska, Krajowy numer identyfikacyjny 810060937, ul. Narutowicza 17B, 70-240 Szczecin,
woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 26 1452026, e-mail
[email protected], faks 26 1452024.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy
mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw
członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z
którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową
dotyczącą tych zamówień X Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony
informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia: 1) Zgodnie z zapisami ustawy z
dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1167)
przedsiębiorca musi posiadać: a) Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia do
poziomu co najmniej POUFNE potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji
niejawnych; b) opracowaną zgodnie z art. 43 ust. 3 ww. ustawy, instrukcję w sprawie sposobu
i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE c) ważną koncesję MSWiA
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego. d) pracowników, wymienionych w
części III.2.3) lit. B) pkt 1) niniejszego ogłoszenia, przewidzianych do realizacji zamówienia;
e) pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych; f) osobę lub komórką organizacyjną
odpowiedzialną za ewidencjonowanie materiałów i dokumentów niejawnych oznaczonych
klauzulą POUFNE; Wszyscy wymienieni pracownicy w części III.2.3) lit. B) pkt. 1
niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowo: kierownik jednostki organizacyjnej (kierownik
przedsiębiorcy), pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i osoba odpowiedzialna za
ewidencjonowanie materiałów i dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE
muszą posiadać ważne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do
materiałów niejawnych do poziomu co najmniej POUFNE i aktualne zaświadczenia
stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych 2) Wykonawcy
mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – w takim przypadku: a) Ustanawiają
Lidera – pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy. b) Wszyscy Wykonawcy muszą posiadać Świadectwo Bezpieczeństwa
Przemysłowego I stopnia do klauzuli co najmniej POUFNE oraz ważną Koncesję MSWiA na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego. c) Lider jest odpowiedzialny za
całokształt prac związanych z dostępem do informacji niejawnych, d) w wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Lider wykazuje imiennie wszystkie osoby, które
będą wykonywały poszczególne prace związane z dostępem do informacji niejawnych, e) w
terminie określonym przez Zamawiającego Lider dostarczy umowę, w której dokonany
będzie podział zadań ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do informacji niejawnych oraz
określony sposób i warunki realizacji umowy. 3) Załącznikiem do umowy będzie Instrukcja
Bezpieczeństwa Przemysłowego, w której zostaną sprecyzowane szczegółowe wymagania
dotyczące ochrony przekazanych i wykonanych materiałów niejawnych oraz skutki i zakres
odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonywania obowiązków ich ochrony.
W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się
wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z
państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw,
z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową
dotyczącą tych zamówień X Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony
informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia: 1) Zgodnie z zapisami ustawy z
dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1167)
przedsiębiorca musi posiadać: a) Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia do
poziomu co najmniej POUFNE potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji
niejawnych; b) opracowaną zgodnie z art. 43 ust. 3 ww. ustawy, instrukcję w sprawie sposobu
i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE c) ważną koncesję MSWiA
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego. d) pracowników, wymienionych w
części III.2.3) lit. B) pkt 1) niniejszego ogłoszenia, przewidzianych do realizacji zamówienia;
e) pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych; f) osobę lub komórką organizacyjną
odpowiedzialną za ewidencjonowanie materiałów i dokumentów niejawnych oznaczonych
klauzulą POUFNE; Wszyscy wymienieni pracownicy w części III.2.3) lit. B) pkt. 1
niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowo: kierownik jednostki organizacyjnej (kierownik
przedsiębiorcy), pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i osoba odpowiedzialna za
ewidencjonowanie materiałów i dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE
muszą posiadać ważne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do
materiałów niejawnych do poziomu co najmniej POUFNE i aktualne zaświadczenia
stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych 2) Wykonawcy
mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – w takim przypadku: a) Ustanawiają
Lidera – pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy. b) Wszyscy Wykonawcy muszą posiadać Świadectwo Bezpieczeństwa
Przemysłowego I stopnia do klauzuli co najmniej POUFNE c) Jeden z uczestników wspólnie
ubiegających się, który wykonywał będzie projekty teletechniczne, musi posiadać ważną
Koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i
mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego. d) Lider jest odpowiedzialny za
całokształt prac związanych z dostępem do informacji niejawnych, e) w wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Lider wykazuje imiennie wszystkie osoby, które
będą wykonywały poszczególne prace związane z dostępem do informacji niejawnych, f) w
terminie określonym przez Zamawiającego Lider dostarczy umowę, w której dokonany
będzie podział zadań ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do informacji niejawnych oraz
określony sposób i warunki realizacji umowy. Załącznikiem do umowy będzie Instrukcja
Bezpieczeństwa Przemysłowego, w której zostaną sprecyzowane szczegółowe wymagania
dotyczące ochrony przekazanych i wykonanych materiałów niejawnych oraz skutki i zakres
odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonywania obowiązków ich ochrony.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards