do projektu uchwały

advertisement
UCHWAŁA NR ...................
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia ..........................
PU 472/08
w sprawie
upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągania
zobowiązań finansowych na realizację projektów w ramach
Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2, Działanie 9.2,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. 2002r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) –
Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:
§1
1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązań finansowych
na realizację przez Miasto Poznań projektu „Kuźnia talentów – programy rozwoju
poznańskich szkół podstawowych”, realizowanego w latach 2008-2009, na łączną
kwotę zobowiązań 3 485 287,01 zł, z tego:
1) w 2008 roku – 1 905 387,47 zł;
2) w 2009 roku – 1 579 899,54 zł.
2. Realizacja zobowiązań nastąpi w przypadku przyznania środków finansowych
w formie dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu
państwa w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Projekt nie wymaga wkładu finansowego Miasta Poznania i jest w 100% finansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków krajowych na podstawie umowy
zawartej między Miastem Poznań a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.
§2
1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązań finansowych
na realizację przez Miasto Poznań projektu „Kuźnia talentów – programy rozwoju
poznańskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych”, realizowanego w latach 20082009, na łączną kwotę zobowiązań 5 495 151,80 zł, z tego:
1) w 2008 roku – 2 905 252,28 zł;
2) w 2009 roku – 2 589 899,52 zł.
2. Realizacja zobowiązań nastąpi w przypadku przyznania środków finansowych
w formie dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu
państwa w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Projekt nie wymaga wkładu finansowego Miasta Poznania i jest w 100% finansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków krajowych na podstawie umowy
zawartej między Miastem Poznań a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.
§3
1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązań finansowych
na realizację przez Miasto Poznań projektu „Poznańska młodzież na rynku pracy –
kompleksowe wsparcie usług edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych w Poznaniu”,
realizowanego w latach 2008-2010, na łączną kwotę zobowiązań 1 697 409,00 zł,
z tego:
1) w 2008 roku – 346 850,75 zł;
2) w 2009 roku – 911 827,00 zł;
3) w 2010 roku - 438 731,25 zł.
2. Realizacja zobowiązań nastąpi w przypadku przyznania środków finansowych
w formie dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu
państwa w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Projekt nie wymaga wkładu finansowego Miasta Poznania i jest w 100% finansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków krajowych na podstawie umowy
zawartej między Miastem Poznań a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.
§4
1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązań finansowych
na realizację przez Miasto Poznań projektu „Systemowe wsparcie usług edukacyjnych
w poznańskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szansą na rozwój
zawodowy uczniów w Poznaniu”, realizowanego w latach 2008-2010, na łączną
kwotę zobowiązań 6 180 195,00 zł, z tego:
1) w 2008 roku – 405 254,00 zł
2) w 2009 roku – 5 724 544,00 zł
3) w 2010 roku - 50 397,00 zł.
2. Realizacja zobowiązań nastąpi w przypadku przyznania środków finansowych
w formie dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu
państwa w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Projekt nie wymaga wkładu finansowego Miasta Poznania i jest w 100% finansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków krajowych na podstawie umowy
zawartej między Miastem Poznań a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.
§5
1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązań finansowych
na realizację przez Miasto Poznań projektu „Modernizacja oferty kształcenia
zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy
(wprowadzenie
nowych
i
modyfikacja
kierunków
kształcenia,
programów)
w Poznaniu i powiecie”, realizowanego w latach 2008-2010, na łączną kwotę
zobowiązań 1 802 612,00 zł, z tego:
1) w 2008 roku – 81 308,00 zł;
2) w 2009 roku – 872 564,00 zł;
3) w 2010 roku - 848 740,00 zł.
2. Realizacja zobowiązań nastąpi w przypadku przyznania środków finansowych
w formie dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu
państwa w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2, Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
3. Środki przeznaczone na realizację projektu zostaną pokryte w 85% ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i środków krajowych oraz w 15% ze środków
budżetu Miasta Poznania, na podstawie umowy zawartej między Miastem Poznań
a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.
§6
1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązań finansowych
na realizację przez Miasto Poznań projektu „Systemowe wsparcie usług edukacyjnych
w poznańskich szkołach zawodowych szansą na rozwój zawodowy uczniów
w Poznaniu”, realizowanego w latach 2008-2010, na łączną kwotę zobowiązań 5 159
898,00 zł, z tego:
1) w 2008 roku – 372 948,00 zł;
2) w 2009 roku – 4 307 624,00 zł;
3) w 2010 roku - 479 326,00 zł.
2. Realizacja zobowiązań nastąpi w przypadku przyznania środków finansowych
w formie dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu
państwa w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2, Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
3. Środki przeznaczone na realizację projektu zostaną pokryte w 85% ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i środków krajowych oraz w 15% ze środków
budżetu Miasta Poznania, na podstawie umowy zawartej między Miastem Poznań
a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.
§7
1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązań finansowych
na realizację przez Miasto Poznań – Zespół Szkół Specjalnych nr 109 w Poznaniu
projektu
„Słucham,
myślę,
mówię
–
wykorzystanie
metody
Tomatisa
w wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością
ruchową”, realizowanego w latach 2008-2010, na łączną kwotę zobowiązań 332
660,00 zł, z tego:
1) w 2008 roku – 89 330,00 zł
2) w 2009 roku – 155 340,00 zł
3) w 2010 roku – 87 990,00 zł.
2. Realizacja zobowiązań nastąpi w przypadku przyznania środków finansowych
w formie dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu
państwa w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Projekt nie wymaga wkładu finansowego Miasta Poznania i jest w 100% finansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków krajowych na podstawie umowy
zawartej między Miastem Poznań a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA
upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągania zobowiązań
w sprawie
finansowych na realizację projektów w ramach Priorytetu IX,
Działanie
9.1,
Poddziałanie
9.1.2,
Działanie
9.2,
Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego
Miasto Poznań ubiega się o dofinansowanie projektów o charakterze edukacyjnym
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Jednym z wymogów formalnych ubiegania się o dofinansowanie ww. projektu jest złożenie
uchwały
właściwego
organu
dysponującego
budżetem,
zatwierdzającej
projekt
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektów „Kuźnia talentów – programy rozwoju poznańskich szkół podstawowych”
oraz
„Kuźnia
talentów
–
programy
rozwoju
poznańskich
gimnazjów
i
szkół
ponadgimnazjalnych” jest wdrożenie kompleksowych programów zajęć pozalekcyjnych
w
poznańskich placówkach kształcenia ogólnego, w zakresie nauk matematyczno-
przyrodniczych, informatycznych i języków obcych.
Celem projektu pt. „Poznańska młodzież na rynku pracy – kompleksowe wsparcie usług
edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych w Poznaniu” jest wzrost stopnia udziału
wykształconej młodzieży (uczniów) poznańskich szkół ponadgimnazjalnych w procesie
rozwoju społeczno–ekonomicznego miasta Poznania.
Celem projektu pt. „Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szansą na rozwój zawodowy uczniów w Poznaniu” jest
podniesienie jakości oferty edukacyjnej poznańskich szkół średnich i gimnazjalnych
w zakresie przygotowania uczniów do sprawnego poruszania się na rynku pracy
i efektywnego pełnienia ról zawodowych.
Celem projektu pt. „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej
do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzenie nowych i modyfikacja
kierunków kształcenia, programów) w Poznaniu i powiecie” jest poprawa atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego w poznańskich szkołach zawodowych i opracowanie
modelu uaktualniania i modernizacji programów kształcenia zawodowego, uwzględniających
potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy.
Celem projektu pt. „Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach
zawodowych szansą na rozwój zawodowy uczniów w Poznaniu” jest zwiększenie szans
uczniów poznańskich szkół zawodowych na właściwe ulokowanie się na rynku pracy
i podjęcie satysfakcjonującego zatrudnienia.
Celem projektu Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 w Poznaniu jest wykorzystanie metody
audio-psycho-lingwistycznej (metody Tomatisa) w pracy z uczniami niepełnosprawnymi
ruchowo.
Wszystkie z wymienionych projektów wpisują się w Plan Rozwoju Miasta Poznania 20052010. W świetle powyższego przyjęcie uchwały jest uzasadnione.
Podczas sesji Rady Miasta Poznania w dniu 08.07.2008 r.
projekt uchwały będzie referował pan Piotr Wiśniewski,
Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta.
Download