ZA**CZNIK NR 4

advertisement
OGŁOSZENIE NR 02/2012
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na
stanowisku.
b) minimum 5 lat stażu pracy,
c) doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub w kierowaniu zespołem,
d) doświadczenie w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych,
e) obywatelstwo polskie,
f) dobra znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o
pracownikach samorządowych,
g) bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Office ze szczególnym uwzględnieniem
programu Excel,
h) komunikatywność,
i) dokładność i systematyczność,
j) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na danym stanowisku,
2. Wymagania dodatkowe:
a) predyspozycje dla tworzenia dobrych kontaktów interpersonalnych,
b) mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych,
c) odpowiedzialność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) nadzór i koordynacja pracy podległego personelu np. sporządzanie rozkładów pracy,
b) załatwianie spraw związanych z administracją i gospodarką Domu,
c) nadzór do niezbędnego funkcjonowania Domu w zakresie oświetlenia, ogrzewania,
zaopatrzenia, bieżących napraw, remontów i prac remontowo budowlanych
prowadzonych na terenie jednostki,
d) koordynacja zaopatrzenia dla Domu w niezbędny sprzęt, wyposażenie i produkty,
e) kontrola stanu urządzeń technicznych znajdujących się na terenie Domu,
f) rozliczanie karty drogowej i czasu pracy kierowcy,
g) prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych,
h) pomoc przy organizacji imprez i spotkań dla Mieszkańców Domu,
i) umiejętność pozyskiwania funduszy pomocowych,
j) współdziałanie z instytucjami państwowymi realizującymi zadania dotyczące spraw z
zajmowanego stanowiska.
4. Warunki pracy na stanowisku:
a) rodzaj pracy: Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego,
b) miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
c) wymiar czasu pracy: pełny etat,
d) termin rozpoczęcia pracy: luty 2012 r.
e) obowiązujący pracownika system czasu pracy: podstawowy
5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych
studiów)
d) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z
dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.
1458 z późn. zm.):
 oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego
stanowiska,
 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych.
e) kwestionariusz osobowy,
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
g) kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata
zamierzającego skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.
1458 z późn. zm.),
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce informuje, że w miesiącu
poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekroczył/nie przekroczył 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Domu Pomocy
Społecznej w Wielkiej Nieszawce, pocztą elektroniczna na adres: [email protected]
w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Dom
Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 18, 87-165 Cierpice z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika działu administracyjno - gospodarczego w
terminie do dnia 31.01.2012 r. do godz. 16.00.
Aplikacje, które wpłyną do Domu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej
(www.bip.powiattorunski.pl
i
oraz
http://bip.powiattorunski.pl/index.php?strona=6798 ) oraz na tablicy informacyjnej w
siedzibie Domu w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 18.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem
dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzurą: Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z
dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
Download