Szczegóły w pliku do pobrania (dokument )

advertisement
DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
1. Miejsce wykonywania pracy:
Gminny Ośrodek Sportu i
ul. Szkolna 2a
Rekreacji
05 -850
Ożarów
Mazowiecki
2.Określenie kierowniczego st anowiska urzędniczego:
Główny księgowy
3.Wymiar czasu pracy :
Pełny etat
4.Rodzaj umowy:
Umowa o pracę
5. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
Zgodnie z art. 54 ust.2 Ustawy o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157
poz. 1240 z 2009r. z późn. zm.), oraz art.6 Ustawy o pracownikach
samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458 z 2008r. z późn. zm.) - Głównym
księgowym może być osoba, która:
a) ma obywatelstwo polskie,
b) ma pełną zdolność do cz ynności prawnych oraz korz ysta z pełni praw
publiczn ych,
c) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności inst ytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
d) spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończ yła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne
wyższe
studia
zawodowe,
uzupełniające
ekonomiczne
studia
magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada
co najmniej 3-letnią prakt ykę na stanowisku główn ego księgowego,
- ukończ yła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną
i posiada co najmniej 6 -letnią prakt ykę w księgowości,
- jest wpisana do rejestru biegł ych rewidentów na podstawie odrębnych
przepisów,
- posiada cert yfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych lub świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie
odrębnych przepisów,
e) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego
księgowego,
f) ciesz y się nieposzlakowaną opinią,
6.Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
a) preferowany staż pracy na stanowisku księgowej,
b) biegła znajomość pracy na komputerze,
c) znajomość i obsługa programu księgowość budżetowa INFO – SYSTEM
R. i T. Groszek Legi onowo
d) znajomość zasad prowadzenia księgowości w jednostkach budżetowych,
znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej,
e) znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa
podatkowego
f) umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych w oznaczonych
terminach, analiz i planów finansowych,
g) umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja
czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
h) samodzielne i sz ybkie podejmowanie decyzji, analit yczne podejści e,
i) znajomość zagadnień pracownika kadr i płac.
7.Wskazanie zakresu zadań:
a) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
b) odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi
i pozabudżetowymi,
c) odpowiedzialność za prze strzeganie dyscypliny finansowo -budżetowej
oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,
d) odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością
finansowo-księgową jednostki,
e) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dok umentów
dot yczących operacji finansowych,
f) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności finansowych z planem
finansowym i zatwierdzanie dokumentów do wypłaty,
g) sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki, wymaganych analiz,
planów finansowych,
h) prowadzenie spraw kadrowych i płacowych jednostki.
8. Wymagane dokumenty:
a) curriculum vitae z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
b) list mot ywacyjny dotyczący prz yjęcia do pracy,
c) dokument y potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania
stanowiska głównego księgowe go,
d) dokument y potwierdzające odpowiedni staż pracy,
e) inne dokument y potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
f) oświadczenie o niekaralności
g) oświadczenie
o
stanie
zdrowia
pozwalające
na
zatrudnienie
na w/w stanowisku.
Wymagane dokument y aplikacyjne należ y złoż yć do dnia 23.01.2012r.
bezpośrednio w kadrach GOSiR (pokój nr 110) w Ożarowie Mazowieckim
ul. Szkolna 2A w godzinach od 8:00 do 16:00 lub w zamkniętej kopercie w kasie
w godz. od 6:00 do 22:00 z dopiskiem - Nabór na stanowisko Gł ównego
księgowego.
Aplikacje, które wpłyną do GOSiR po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Bip -u
Gminy (www.bip.ozarow -mazowiecki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń GOSiR
w Ożarowie Maz.
Wymagane dokument y powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawart ych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( DZ.U. z 2002r. Nr 926
poz. 926 z poźn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458).
Dyrektor GOSiR
Andrzej Kowalski
Ożarów Mazowiecki dnia 29.12.2011r.
Download