Zabierzów, dnia 26 października 2016 r. O G Ł O S Z E N I E O

advertisement
Zabierzów, dnia 26 października 2016 r.
OGŁOSZENIE
O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w ZABIERZOWIE
Działając z upoważnienia Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy
Zabierzów w Zabierzowie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych (t. j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.),
- ogłaszam nabór kandydatów, chcących podjąć pracę Samorządowym Centrum Kultury i
Gminy Zabierzów w Zabierzowie (ul. Szkolna 2, 32 – 080 Zabierzów), na stanowisku
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Główny Księgowy wykonuje obowiązki i ponosi odpowiedzialność w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości jednostki;
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywania wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i
finansowych.
Kandydatem może być wyłącznie osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do
wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
6) posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata
działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku
Głównego Księgowego
7) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co
najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
8) posiada:
a) przynajmniej czteroletni staż pracy, w tym doświadczenie zawodowe w pracy
księgowego przy wykorzystaniu programów komputerowych,
b) znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,
c) umiejętność obsługi komputera, w tym przynajmniej jednego programu do obsługi
księgowej,
d) wiedzę dotyczącą przepisów prawnych o księgowości i dotyczących gospodarki
finansowej jednostek sektora finansów publicznych oraz ustroju samorządu
terytorialnego.
e) znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych,
f) znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego
g) umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobrą
organizację czasu pracy.
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym
stanowisku.
i) znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień
publicznych, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kodeks pracy.
Prócz wskazanych wyżej wymogów podstawowych, ocenie podlega stopień spełnienia
wymogów dodatkowych, którymi są:
1) umiejętność dobrej organizacji pracy,
2) umiejętność pracy w zespole,
3) dyspozycyjność,
4) odpowiedzialność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odporność na stres,
5) rzetelność, terminowość, sumienność,
6) umiejętność obsługi rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne, w szczególności przy
użyciu programów komputerowych,
7) znajomość prawa cywilnego w zakresie umów związanych z działalnością gospodarczą,
8) znajomość kwestii kadrowo - płacowych i oprogramowania komputerowego do
zarządzania kadrami i płacami.
Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:
1. Prowadzenie rachunkowości Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy
Zabierzów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury.
3. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące
dokonywanie korekt.
4. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury
sprawozdań o realizacji planu finansowego.
5. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznanej przez
organizatora.
6. Przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków.
7. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej
instytucji.
8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z
planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów
dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
9. Naliczanie wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potraceń oraz
terminowe ich przekazywanie, prowadzenie ZFŚS.
10. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w
instytucjach kultury.
11. Obsługa programu PŁATNIK, PUE – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą
elektroniczną dokumentacji ZUS.
12. Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań
wymaganych odrębnymi przepisami.
13. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.
14. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo - księgowych.
15. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości
rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
16. Tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji
inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie
gospodarki finansowej instytucji kultury.
17. Windykacja należności.
18.Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów
wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego
księgowego.
Dodatkowe informacje
Aby wziąć udział w naborze, należy złożyć ofertę w zamkniętej kopercie, z dopiskiem
„Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji
Gminy Zabierzów w Zabierzowie” w Sekretariacie SCKiPGZ w Zabierzowie (ul. Szkolna 2,
32 - 080 Zabierzów), lub przesłać ofertę listem poleconym na powyższy adres, w terminie
do 4 listopada 2016r.
Uwaga: W razie przesłania oferty pocztą, o zachowaniu terminu wskazanego powyżej
decyduje data wpływu oferty do SCKIPGZ.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta powinna być sporządzona na piśmie i zawierać :
1) imię i nazwisko kandydata,
2) dokładny adres zameldowania wraz z adresem do korespondencji,
3) nazwę, serię i numer posiadanego dowodu tożsamości oraz numer PESEL,
4) dopisek „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Samorządowym Centrum
Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w Zabierzowie”,
5) oświadczenie o chęci przystąpienia do naboru na ww. stanowisko,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Gminę Zabierzów i SCKiPGZ
Zabierzowie danych osobowych uczestnika w celach związanych z postępowaniem
konkursowym, w szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia i nazwiska
wraz z informacją o uzyskanym wyniku,
7) datę sporządzenia i podpis wnioskodawcy.
Do oferty należy ponadto dołączyć:
1) życiorys, ze szczególnym uwzględnieniem opisu kariery zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
4) oświadczenie o niekaralności,
5) oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
Warunki pracy na stanowisku Głównego Księgowego są następujące :
1.
2.
3.
4.
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
wymiar czasu pracy: 3/4 etatu do końca 2016 r, od stycznia 2017r : pełny etat.
wydzielone stanowisko pracy (gabinet),
wynagrodzenie zgodne z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych i
aktów wykonawczych.
Planowane zatrudnienie 10 listopad 2016
Nabór przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora
Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w Zabierzowie lub
upoważnioną przez niego osobę. .
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów informuje, że w miesiącu
poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.
Z upoważnienia Dyrektora SCKiPGZ
Aleksandra Małek
Download