PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ dla Gminy Wielka Nieszawka

advertisement
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2011
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 27 stycznia 2011 roku
PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
dla Gminy Wielka Nieszawka
na lata 2011 – 2016
I.
Wprowadzenie
Gminny Program Aktywności Lokalnej jest dokumentem uzupełniającym zapisy
zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wielka
Nieszawka na lata 2006-2016 oraz ważnym dokumentem przy realizacji projektów
systemowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII – Promocja Integracji
Społecznej.
Program Aktywności Lokalnej wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem
społeczności lokalnych i grup społecznych, wyznacza kierunki działań w zakresie aktywizacji
lokalnej mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka mające wpływ na poprawę ich sytuacji,
określa mechanizmy wzmacniające efektywność zmian, stwarza warunki dla rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnia społeczną i terytorialną spójność na rzecz rozwoju
społecznego. Program aktywności lokalnej jest wyzwaniem skierowanym przeciwko zjawisku
wykluczenia społecznego.
Koncepcje przyjęte w Programie Aktywności Lokalnej są zgodne z założeniami zawartymi w
ogólnopolskich dokumentach strategicznych, takich jak:
–
–
–
–
–
–
–
–
Ustawa o pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r.
Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015
Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020
Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski
Narodowa Strategia Rozwoju na lata 2007 – 2013
Strategia Polityki Społecznej na lata 2007 – 2013
Narodowa Strategia Spójności
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013
Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007-2013
Powyższe dokumenty zakładają realizację działań służących rozwojowi społeczno–
gospodarczemu kraju, a tym samym – podniesienie poziomu jakości życia obywateli.
Ważnym elementem w tym zakresie jest budowanie zintegrowanych społeczności, w których
każda osoba i rodzina będzie mogła realizować swoje plany i aspiracje życiowe, a w trudnych
sytuacjach uzyskiwać niezbędną pomoc i wsparcie ze strony wspólnoty oraz działających w
jej ramach instytucji i organizacji. Podkreśla się znaczenie kapitału ludzkiego, czyli zasobu
wiedzy, umiejętności, doświadczenia życiowego i potencjału tkwiącego w każdym człowieku,
który umożliwia podejmowanie decyzji, wprowadzanie zmian we własnym życiu i otoczeniu,
kreowanie nowych rozwiązań oraz podejmowanie nowych wyzwań.
Kluczowym wyzwaniem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Termin
wykluczenie społeczne określa sytuację w której dana jednostka będąca członkiem
społeczeństwa nie może normalnie uczestniczyć w działaniach obywateli tego społeczeństwa,
przy czym ograniczenie to nie wynika z jej wewnętrznych przekonań, ale znajduję się poza
kontrolą wykluczonej jednostki. Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem wielowymiarowym i
w praktyce oznacza niemożność uczestnictwa w życiu gospodarczym, politycznym jak i
kulturowym, w wyniku braku dostępu do zasobów, dóbr i instytucji, ograniczenia praw
społecznych oraz deprywacji potrzeb.
Często błędnie pojęcie wykluczenie społeczne utożsamia się z pojęciem ubóstwa. Mimo iż są
to pojęcia pokrewne to wykluczenie społeczne jest pojęciem szerszym, gdyż oprócz niskich
dochodów zwraca też uwagę na inne czynniki powodujące wyłączenie jednostek z
funkcjonowania w życiu społecznym. Zależność między ubóstwem, a wykluczeniem
społecznym może mieć charakter sprzężenia zwrotnego tzn. ubóstwo może powodować
wykluczenie, ale i może być jego skutkiem.
Definicja wykluczenia społecznego przyjęta w dokumencie „Narodowa Strategia Integracji
Społecznej dla Polski”:
Wykluczenie społeczne to brak lub ograniczenie możliwości
uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji
publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich,
a w szczególności dla osób ubogich.
Najprościej mówiąc wykluczenie społeczne oznacza wyłączenie z życia społecznego.
Zjawisko to jest niepokojące, gdyż zagraża wielu osobom czy grupom, w tym: długotrwale
bezrobotnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, niepełnosprawnym, dzieciom i
młodzieży ze środowisk zaniedbanych wychowawczo oraz wychowujących się poza rodziną,
bezdomnym, uzależnionym. Należy jednak pamiętać, że nawet najlepiej zorganizowana
pomoc nie rozwiąże w pełni istniejących problemów oraz nie zapobiegnie wykluczeniu
społecznemu.
Konieczne jest zatem zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem. Żaden człowiek nie żyje w odosobnieniu lecz funkcjonuje w różnych
relacjach i uwarunkowaniach, a jego sytuacja jest uzależniona od wielu podmiotów
funkcjonujących w bliższym i dalszym otoczeniu. Pracując z osobą czy rodziną nie można ich
oddzielić od środowiska, w którym żyją. W nim bowiem mogą tkwić korzenie problemu.
Dlatego właśnie konieczne jest podejmowanie zintegrowanych działań, których celem jest
uaktywnienie nie tylko pojedynczych osób, ale także grup i społeczności lokalnych, które
należy ożywić i pobudzić w nich poczucie odpowiedzialności za siebie i innych zwłaszcza
tych najsłabszych.
Pomocny w tym zakresie jest Program Aktywności Lokalnej, który zakłada wspólne działania
lokalnych podmiotów na rzecz uaktywnienia i pobudzenia potencjału grup oraz społeczności
lokalnych, a także włączanie ich w życie społeczne. Przedsięwzięcia w tym zakresie będą
ukierunkowane na ograniczanie obszarów skrajnego ubóstwa, organizowaniu społeczności
lokalnych poprzez edukację społeczną, zachęcaniu mieszkańców do udziału w lokalnych
inicjatywach, promowaniu działań wolontarystycznych, udostępnianiu informacji o
dostępnych usługach, budowaniu pozytywnych związków między członkami społeczności.
II. Cele szczegółowe Programu
Celem programu jest zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy, w szczególności grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym we wszystkich obszarach życia społecznego, a tym
samym zwiększenie ich potencjału rozwojowego i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu.
Cele szczegółowe
1) zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
2) integracja społeczna w tym aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym i ich otoczenia.
3) stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz
społeczności lokalnej;
4) wsparcie postaw obywatelskich poprzez promocję działań prospołecznych, dostęp do
informacji o uprawnieniach oraz edukację;
5) poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych;
6) zwiększenie wiedzy dotyczącej potrzeb, problemów osób i grup społecznych,
7) zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych w szczególności u osób
bezrobotnych,
8) stworzenie warunków dla integracji osób wykluczonych, niepełnosprawnych z lokalnym
środowiskiem
IV. Kierunki działań
Cele programu realizowane będą poprzez podejmowanie następujących działań:
1) promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących
społeczność lokalną;
2) promowanie i wspieranie projektów realizowanych w partnerstwie;
3) otwarcie instytucji samorządowych na współpracę z instytucjami pozarządowymi
i lokalną społecznością;
4) wspieranie organizacyjne oraz finansowe lokalnych inicjatyw;
5) wspieranie lokalnych liderów poprzez pomoc techniczną i dostęp do informacji;
6) poprawa dostępu do informacji publicznej;
7) wspieranie rozwoju informacji obywatelskiej, wolontariatu, grup samopomocy, grup
edukacyjnych;
8) objęcie pomocą osób i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych,
9) tworzenie i promowanie pracy w partnerstwie;
10) systematyczne badanie potrzeb mieszkańców;
11) poszukiwanie środków finansowych z innych źródeł niż budżet Urzędu Gminy;
12) organizowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych,
13) organizowanie zajęć (spędzanie czasu wolnego, festyny, spotkania, itp.) dla dzieci i
młodzieży, osób niepełnosprawnych i mieszkańców Gminy,
14) inne, wynikające z aktualnych potrzeb i zgodne z celami Programu.
V. Założenia Programu:
1) otwartość instytucji publicznych na potrzeby środowiska lokalnego;
2) współpraca wszelkich instytucji i służb;
3) angażowanie lokalnej społeczności;
4) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
5) podejmowanie działań wielokierunkowych w pierwszej kolejności od osób wykluczonych i
zagrożonych wykluczeniem społecznym
VI. Odbiorcy Programu
Programem aktywności lokalnej skierowany jest do:
1) członków danej społeczności;
2) osób z konkretnego środowiska;
3) osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.
W ramach programu działaniami objęte będą osoby i rodziny mieszkające na pewnej
przestrzeni.
VII. Metody pracy wykorzystywane do realizacji programu
W ramach programu przewiduje się zastosowanie:
1) środowiskowej pracy socjalnej – działania realizowane przez pracownika socjalnego
mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz
tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
2) instrumentów aktywnej integracji – jest to szereg instrumentów aktywizacyjnych z zakresu
aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej, o której mowa w zasadach
przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy
Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
3) działań o charakterze środowiskowym – to inicjatywy integrujące, obejmujące między
innymi badania, opracowania, analizy, edukację społeczną i obywatelską, spotkania,
konsultacje, debaty, organizowanie i inspirowanie do udziału mieszkańców w imprezach i
spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym,
sportowym, ekologicznym i turystycznym.
VIII. Przewidywane efekty
1) integracja społeczności lokalnej i grup społecznych,
2) usprawnienie przepływu i dostępu do informacji;
3) planowanie i realizowanie zadań w odpowiedzi na realne potrzeby mieszkańców;
4) skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie istniejących zasobów;
5) zmniejszenie kosztów finansowych realizowanych zadań;
6) podwyższenie jakości realizowanych zadań;
7) stworzenie płaszczyzny zaangażowania mieszkańców;
8) wzrost poczucia przynależności do danej społeczności i odpowiedzialności za procesy
w niej zachodzące;
9) wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania działań
środowiskowych;
10) wzrost zaangażowania osób i grup społecznych w życie lokalne;
11) powstanie nowych organizacji pozarządowych;
12) powstanie lokalnych grup działania;
13) realizacja projektów inicjowanych i współorganizowanych przez lokalne społeczności;
14) stały monitoring potrzeb środowiska;
15) aktywizacja osób wykluczonych;
16) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
17) zwiększenie świadomości społecznej i wzrost aktywności lokalnej na rzecz innych
mieszkańców
IX. Realizatorzy
Realizatorami zadań programu są:
- Urząd Gminy Wielka Nieszawka;
- Ośrodek Pomocy Społecznej;
- Gminny Ośrodek Kultury w Małej Nieszawce;
- Jednostki organizacyjne Urzędu Gminy:
1. Szkoła Podstawowa W Cierpicach
2. Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce,
3. Gimnazjum w Cierpicach,
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Nieszawce,
5. Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce,
- organizacje pozarządowe i kościelne.
X. Finansowanie programu
Realizacja zadań programu może być finansowana:
- ze środków własnych gminy,
–
ze środków unijnych – Program Operacyjny kapitał Ludzki – projekty systemowe dla
Ośrodków Pomocy Społecznej,
– ze środków własnych podmiotów zaangażowanych w działania w ramach poszczególnych
podprogramów aktywności lokalnej,
– ze środków pozyskanych od sponsorów.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards