Poradnik / Umowy / Umowa Pożyczki Wzórx

advertisement
Umowa Partnerska
zawarta w dniu …………………………..w Warszawie.
pomiędzy:
Polskim Związkiem Szermierczym, z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 65A ,
02-094 Warszawa, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla M.ST Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000068765
reprezentowanym przez:
1. Jacka Słupskiego – Sekretarza Generalnego
2. Annę Lewandowską – Głównego Księgowego
na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Polskiego Związku Szermierczego
dalej zwanym Organizatorem,
a
Klubem Sportowym ………………………………., z siedzibą w
.………………………………………………………………….………………………………..
Wpisanym przez Sąd …………………………Wydział ………………….. ………… do rejestru
……………………………………..pod numerem ……………………………………………….
reprezentowanym przez: (zgodnie z KRS).
1. …………………………………
2. …………………………………
dalej zwanym Partnerem.
§1
1. Przedmiotem umowy jest współpraca pomiędzy Organizatorem i Partnerem przy
zorganizowaniu wyjazdu na zawody zagraniczne, które odbędą się w dniu.... ..…w..... …
dla zawodników:
a) …………………….
b) …………………….
c) …………………….
zrzeszonych w klubie sportowym ………………………………….
2. Organizator oświadcza, że organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w
szermierce należy do jego działalności statutowej.
§2
1. Organizator zobowiązuje się do organizacji wyjazdu na zawody zagraniczne i opłacenia
kosztów związanych z wyjazdem zawodników.
2. Partner zobowiązuje się do zwrotu Organizatorowi wszelkich kosztów poniesionych przez
niego w związku ze startem zawodników w zawodach zagranicznych określonych w § 1 nie
później niż do dnia ……………………………. .
§3
Zwrot, o którym mowa w § 2 ust . 2, zostanie dokonany przez Partnera przelewem na rachunek
bankowy Organizatora nr 63 1440 1387 0000 0000 1311 9813 prowadzony w PKO Bank Polska
S.A.
§4
Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Partner.
§5
Partner oświadcza, że posiada płynność finansową i gwarantuje terminową spłatę wszystkich
wydatków wyszczególnionych w § 2.
§6
W przypadku uchybienia terminowi, określonemu w § 2 ust. 2 Organizatorowi będą należeć się
od Partnera odsetki ustawowe.
§7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§8
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Organizatora
i Partnera.
....................................................
Organizator
...........................................................
Partner
Download