porozumienie nr - Rodzina.gov.pl

advertisement
UMOWA NR ….
zawarta w dniu ………. pomiędzy:
Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej „Ministrem”, z siedzibą przy
ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, 00-513 Warszawa,
a
…………………... zwaną/ym dalej „Partnerem”, z siedzibą przy ……………………………, ,
(dokładne określenie danych Partnera, formy organizacyjno-prawnej, w przypadku podmiotów
podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru: właściwy organ/sąd prowadzący rejestr, numer
wpisu do rejestru, numer NIP i REGON, przy spółkach kapitałowych wysokość kapitału
zakładowego; przy prowadzeniu działalności w ramach umowy spółki cywilnej: czy
w komparycji wskazano dane wspólników spółki cywilnej)
reprezentowaną/ym przy zawarciu niniejszej umowy przez:
……………………………………………..,
zwane dalej łącznie „Stronami”,
Strony niniejszej umowy oświadczają:
§1
Niniejszą umowę zawiera się w celu realizacji Karty Dużej Rodziny w rozumieniu ustawy
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785, z późn. zm.) - zwanej
dalej „ustawą”.
§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przyznanie przez Partnera szczególnych uprawnień
członkom rodziny wielodzietnej, o których mowa w ustawie.
2. Ze szczególnych uprawnień przyznanych niniejszą umową może korzystać każdy członek
rodziny wielodzietnej, o którym mowa w ust. 1.
§3
Dokumentem potwierdzającym uprawnienie członka rodziny wielodzietnej do korzystania
ze szczególnych uprawnień przyznanych na mocy niniejszej umowy jest Karta Dużej Rodziny.
§4
W celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy Minister zobowiązuje się do:
1) zamieszczenia na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
(www.mrpips.gov.pl) wykazu uprawnień przyznanych przez Partnera;
2) umożliwienia wykorzystywania przez Partnera znaku Programu „Tu honorujemy Kartę Dużej
Rodziny”, w szczególności w celach informacyjnych i reklamowych;
3) udostępniania Partnerowi niezbędnych informacji o Karcie Dużej Rodziny;
1
4) udostępnienia mechanizmu weryfikacji numerów i statusów wydanych Kart Dużej Rodziny
w zakresie niezbędnym do przyznania przez Partnera szczególnych uprawnień członkom
rodziny wielodzietnej.1
§5
1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Partner zobowiązuje się do udzielania
od dnia ………………………... członkom rodziny wielodzietnej posiadającym Kartę Dużej
Rodziny szczególnych uprawnień wskazanych w tabeli poniżej:
Partner
Adresy miejsc,
w których będą
przyznane
szczególne
uprawnienia
Zakres szczególnych uprawnień
…..
1) ....................................................
…..
…................................................
…..
2) …................................................
…..
…................................................
…..
3) …................................................
…..
….................................................
…..
4) …................................................
…..
….................................................
…..
5) …...............................................
…..
….................................................
…..
6) …...............................................
…..
…...............................................
2. Partner zobowiązuje się do zamieszczenia informacji o przyznanych w ramach niniejszej
umowy szczególnych uprawnieniach dla członków rodziny wielodzietnej ……….…….2
1
2
Zapis opcjonalny, należy go usunąć gdy mechanizm weryfikacji nie będzie udostępniany Partnerowi.
Należy wskazać gdzie zostanie upubliczniona informacja np. strona www.
2
3. Partner oświadcza, że oferowane w ramach niniejszej umowy dobra lub usługi są zgodne
z celem ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
4. W przypadku zmiany danych geolokalizacyjnych miejsc, w których dostępne są przyznane
przez Partnera szczególne uprawnienia, o których mowa w § 2 ust. 1, Partner zobowiązany jest
przekazać Ministrowi niezwłocznie zaktualizowane dane.
5. Na prośbę Ministra Partner zobowiązany jest udzielić, stosownie do posiadanych możliwości,
informacji o liczbie przyznanych członkom rodzin wielodzietnych uprawnień.
§6
Przyznanie szczególnych uprawnień członkom rodziny wielodzietnej odbywa się na koszt
i w ramach środków własnych Partnera.
§7
1. Niniejszą umowę zawiera się na czas określony do dnia ……………/nieokreślony.3
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Minister może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku rażącego naruszenia przez Partnera § 5 niniejszej umowy.
4. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 ustawy, niniejsza umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem
natychmiastowym, w szczególności ze względu na sprzeczność oferowanych dóbr lub usług
z promowaniem modelu rodziny wielodzietnej oraz jej pozytywnego wizerunku.
5. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 3 i 4, nastąpi w terminie 3 dni od dnia pisemnego
powiadomienia Partnera przez Ministra o okolicznościach będących podstawą rozwiązania
umowy.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.
§ 10
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.
.................................................
PARTNER
3
…...................................................
MINISTER
Należy wskazać czas na jaki zawierana jest umowa.
3
Download