Zarządzenie nr. 19 Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z Dnia

advertisement
Określenie możliwości
aktywności zawodowej
w warunkach szczególnych
i
o szczególnym charakterze
1.
2.
3.
4.
Treść prezentacji:
Stan warunków pracy w Polsce
w okresie transformacji
Zmiany zdolności do pracy wraz
z wiekiem
Praca a starzejące się społeczeństwo
w świetle strategii MOP i UE
Kryteria kwalifikowania osób jako:
a. pracujące w warunkach szkodliwych,
b. pracujące w warunkach szczególnych
c. wykonujące prace o szczególnym
charakterze
1.
Stan warunków pracy
w Polsce
w okresie transformacji
140
180
120
160
140
100
120
80
100
80
60
60
40
40
20
20
0
0
19 87
19 88
19 89
19 90
19 91
19 92
19 93
19 94
19 95
19 96
19 97
19 98
19 99
20 00
20 01
20 02
20 03
20 04
20 05
20 06
20 07
Liczba zatrudnionych w
warunkach zagrożenia na 1000
zatrudnionych
200
liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia
liczba chorób zawodowych
Liczba chorób zawodowych na
100 tys. zatrudnionych
Liczba osób zatrudnionych w warunkach
zagrożenia i liczba uznanych chorób zawodowych
w Polsce w latach 1987 – 2007
Warunki pracy w Polsce w 2007 r. (dane wstępne)
99 171 wypadków w pracy
(o 3706 więcej niż w 2006 r.)
479 wypadków śmiertelnych (o 14 mniej niż w 2006 r.)
1 002 wypadków ciężkich
3 285 chorób zawodowych
(nowe przypadki)
(o 15 więcej niż w 2006 r.)
(o 156 więcej niż w 2006 r.)
Zatrudnienie w warunkach zagrożenia wg GUS
w 2006 r. (ogółem - 590,5 tys. osób)
24
Substancje chemiczne
60
Pyły zwłókniające
26
Inne pyły
229
Hałas
18
Wibracje
19
Mikroklimat gorący
17
Mikroklimat zimny
28
Niedostateczne oświetlenie
213
Uciążliwość pracy
87
Czynniki mechaniczne
0
50
100
150
200
250
[tys]
Subiektywna ocena poszczególnych czynników
zagrożeń zawodowych nie pokrywa się
z ich obiektywną oceną i danymi GUS
Odsetek pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia czynnikami środowiskowymi.
Porównanie wyników badań ankietowych  i badań środowiskowych  (wg CIOP-PIB)
oraz danych statystycznych  (Z-10).
Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy
W 2006 roku łączne koszty rent inwalidzkich i
rodzinnych, jednorazowych odszkodowań, zasiłków
chorobowych oraz świadczeń rehabilitacyjnych
wypłaconych z funduszu wypadkowego ZUS
z tytułu chorób zawodowych,
wypadków przy pracy oraz w drodze do i z pracy (renty)
wyniosły około 4,35 mld zł,
co stanowiło
3,7 % ogólnej kwoty świadczeń wypłaconych
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ZUS
Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy
Jak wykazują analizy prowadzone w krajach UE,
koszty pośrednie są 3-4 razy wyższe
niż koszty rent i odszkodowań.
Dawało by to w ciągu roku sumę kosztów
spowodowanych niewłaściwymi warunkami pracy
wynoszącą 13,05 -17,4 mld zł,
a łącznie z wypłacanymi świadczeniami
z funduszu wypadkowego ZUS
17,4 - 21,75 mld zł, co w 2006 r. stanowiło
ok.1,7 - 2,1% Produktu Krajowego Brutto.
Wydatki na bezpieczeństwo
i higienę pracy
Wydatki związane z bezpieczeństwem
i higiena pracy
stanowią obecnie
(według pracodawców)
tylko 1% kosztów pracy
 1,1% w dużych przedsiębiorstwach
 0,6% w małych przedsiębiorstwach
Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2004 r. - GUS Warszawa 2005 r.
2.
Zmiany zdolności do
pracy wraz z wiekiem
Zmiany ogólnej wydolności fizycznej
Maksymalne pobieranie tlenu VO2 max w l/min u mężczyzn (N =640)
Wydolność [l/min]
Wyyddoo llnnoo s c
W
[ L /m i n ]
77
77
6
5
5
4
66
55
44
3
33
2
22
Mężczyźni
1
0
Rodzaj
pracy:
11
umysłowa:
fizyczna:
średnio ciężka:
ciężka:
wydolność = 3.49 -0.014*wiek
wydolność = 4.72 -0.033*wiek
wydolność = 4.52 -0.031*wiek
wydolność = 5.21 -0.047*wiek
00
2200
3300
4400
5500
Wii eekk [[ ll aatt aa ] ]
W
6600
7700
wiek [lata]
wg J. Bugajskiej, T. Makowiec-Dąbrowskiej PCZ 21-21 / 1
wg J. Bugajska, 2003
Zmiany ogólnej wydolności fizycznej
Maksymalne pobieranie tlenu VO2 max w l/min u kobiet (N =584)
W yyddoo ll no
no ss cc
W
Wydolność [l/min]
/m ii nn ]]
[[ LL /m
77
7
Kobiety
Rodzaj pracy:
umysłowa: wydolność = 2.98 -0.022*wiek
fizyczna: wydolność = 2.83 -0.013*wiek
66
średnio ciężka: wydolność = 2.98 -0.018*wiek
ciężka: wydolność = 3.46 -0.030*wiek
6
5
55
4
44
3
33
2
22
1
11
0
00
20
2200
30
300
3
4440
00
550050
6600
Wii ee kk [[ ll aa tt aa ]]
W
wg J. Bugajskiej, T. Makowiec-Dąbrowskiej PCZ 21-21 / 1
wg J. Bugajska, 2003
60
7700
wiek [lata]
70
Zmiany funkcjonalne
w układzie mięśniowym
Różnice siły mięśni kończyny górnej (kgP – prawa, kgL – lewa)
i dolnej (kdP, kdL) w różnych grupach wiekowych
600
550
500
450
400
350
300
250
Wartości momentów sił m
200
wg J. Bugajska, 2003
0
3
4
Grupy wiekowe
0 - 20-24 lat, 3 - 45-54 lata, 4 - 55-65 lat
wg T.Tokarskiego, J. Kamińskiej PCZ 21-21 / 2
kgP
kgL
kdP
kdL
Zmiany funkcjonalne
w układzie mięśniowym
Różnice mocy
maksymalnej i wysokości
wyskoku w różnych
grupach wiekowych
2600
0,50
0,45
0,40
0,35
2400
0,30
Wysokość wyskoku [cm]
2200
0,25
2000
0,20
1800
1600
Moc masymalna [W]
1400
0
3
4
Grupy wiekowe
0 - 20-24 lat, 3 - 45-54 lata, 4 - 55-65 lat
wg T.Tokarskiego, J. Kamińskiej PCZ 21-21 / 2
wg J. Bugajska, 2003
4
Grupy wiekowe
0 - 20-24 lat, 3 - 45-54 lata, 4 - 55-65 lat
1200
0
3
Zmiany w tolerancji pracy
w środowisku gorącym
Odnowa HR w grupach wiekowych badanych osób
Wiek (lata)
udział % badanych osób
80
70
19 - 35
60
36 - 45
50
> 45
40
30
20
10
0
odnowa pełna
b ra k o d n o w y
wg A. Marszałek PCZ 21-21 / 4
wg J. Bugajska, 2003
>
36 19 45
45
35
Zmiany z wiekiem zdolności do pracy mężczyzn,
zatrudnionych w systemie pracy zmianowej, w ruchu ciągłym
Pracownicy umysłowi – mężczyźni (N=52)
Grupy wieku: A – 20-30 lat B – 31-40 lat C – pow. 40 lat
A
B
C
A
B
C
100%
90%
80%
70%
60%
dobra
50%
umiarkowana
40%
30%
zła
20%
10%
0%
Tolerancja pracy
nocnej
Akceptacja pracy
zmianowej w dalszej pracy
zawodowej
ns
 3,967
wg K. Zużewicz PCZ 21-21
/ 10
wg J. Bugajska, 2003
Zdolność do pracy
Praca
Środowisko
pracy
Narażenie
Wymagania
Organizacja
Zarządzanie
Podejście
do życia/ pracy
Wartości
Relacje między
pracownikami
Motywacje
Kompetencje
Umiejętności
Wiedza
Zdrowie
Umiejętności
Wiedza
Wydolność funkcjonalna
wg D. Koradecka 2007 (mod. J. Ilmarinen 2003
Model ustalania wieku
kończenia aktywności zawodowej
w zależności od rodzaju wykonywanej pracy
Wiek zakończenia aktywności
zawodowej w warunkach
szczególnych
Wiek emerytalny
3.
Praca a starzejące się
społeczeństwo w świetle
strategii MOP i UE
Zalecenie nr 162 Międzynarodowej Organizacji Pracy
dotyczące pracowników w starszym wieku
4 czerwca 1980
W ramach krajowej polityki,
na wszystkich etapach
życia zawodowego,
powinny zostać podjęte środki
umożliwiające pracownikom
w starszym wieku kontynuowanie
zatrudnienia w zadowalających
warunkach pracy
Zalecenie nr 162 Międzynarodowej Organizacji Pracy
dotyczące pracowników w starszym wieku
4 czerwca 1980
c.d.
Dla pracowników starszych wiekiem należy
zastosować środki mające na celu:
ograniczanie szczególnie obciążających
warunków środowiska pracy
(np. ciężka praca fizyczna, mikroklimat,
praca zmianowa),
zmianę form organizacji pracy i czasu
pracy, które prowadzą do stresu lub
przeciążenia rytmem pracy, przez
dostosowanie ich do możliwości
pracowników
Zalecenie nr 162 Międzynarodowej Organizacji
Pracy dotyczące pracowników w starszym wieku
4 czerwca 1980
c.d.
 dostosowanie stanowiska pracy i zadań
do pracownika z uwzględnieniem
dostępnych środków technicznych,
a w szczególności zasad ergonomii, w celu
ochrony zdrowia, zapobiegania wypadkom
i zachowania zdolności do pracy
 zapewnienie systematycznego nadzoru
nad stanem zdrowia pracowników
DECYZJA RADY UE z dnia 22 lipca 2003 r.
w sprawie wytycznych polityk zatrudnienia
Państw Członkowskich (2003/578/WE)
 Krajowe polityki powinny
wykorzystywać potencjał zatrudnienia
osób z wszystkich kategorii wiekowych
 Unia Europejska powinna doprowadzić,
do roku 2010, do postępującego
przedłużenia o około pięć lat
przeciętnego wieku zakończenia
aktywności zawodowej.
(wiek ten w roku 2001 był szacowany w UE
na około 59,9 lat, w Polsce wynosi 55 lat
dla kobiet i 59 dla mężczyzn)
Raport Rady i Komisji „W kierunku zwiększenia
partycypacji w rynku pracy i promocji aktywnego
starzenia się” (marzec, 2001 r)
Zaleca się, aby kraje członkowskie
promowały politykę mającą na celu:
• zniesienie programów
wcześniejszego przechodzenia na
emeryturę,
• ustalania bardziej elastycznych
godzin pracy
• zwiększenia dostępu do szkolenia
ustawicznego
Od 1 maja 2004 r.
Polska jest członkiem
Unii Europejskiej
Oznacza to w szczególności konieczność :
• nowego podejścia do zagadnień
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(dyrektywa ramowa 89/391/EWG)
• pełnej likwidacji dyskryminacji
w dziedzinie zatrudnienia, pracy
i kształcenia zawodowego, w szczególności
ze względu na religię i przekonania, wiek,
niepełnosprawność i orientację seksualną
(dyrektywa 2000/78/WE)
Reasumując:
Utrzymywanie dotychczasowego
systemu wcześniejszych
emerytur jest niezgodne z:
• konwencjami MOP
• dyrektywami UE, w szczególności
z dyrektywą ramową 89/391/EWG
• decyzjami Rady Europy
Wskaźniki zatrudnienia osób w wieku 55 – 64 lata w roku 2006
Szwecja
Dania
Estonia
Wielka Brytania
Finlandia
Cypr
Łotwa
Irlandia
Portugalia
Litwa
Niemcy
Holandia
EU15
Czechy
Hiszpania
EU25
EU27
Grecja
Rumunia
Bułgaria
Francja
Austria
Węgry
Luksemburg
Słowacja
Słowenia
Włochy
Belgia
Malta
Polska
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Wskaźniki zatrudnienia osób w wieku 55 – 64 lata
w Polsce i w UE w latach 1997 - 2006
50
EU15
EU27
Polska
45
Liniowy (Polska)
Liniowy (EU15)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
4.
Kryteria kwalifikowania osób
jako pracujących:
a) w warunkach szkodliwych,
b) w warunkach szczególnych
c) wykonujących prace
o szczególnym charakterze
PRACA
W SZCZEGÓLNYCH
WARUNKACH
PRACA
O SZCZEGÓLNYM
CHARAKTERZE
SZKODLIWE WARUNKI PRACY:
Przekroczone obowiązujące normatywy
higieniczne
ODPOWIEDNIE WARUNKI PRACY:
Nieprzekroczone obowiązujące normatywy
higieniczne
Uwaga!
Szkodliwe warunki pracy
to nie są
szczególne warunki pracy
Szkodliwe warunki pracy
Kryteria szkodliwości:
Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS)
Najwyższe dopuszczalne natężenie (NDN)
Wartość średnia ważona stężenia lub wartość
średnia natężenia, którego oddziaływanie na
pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego
i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu
pracy, określonego w Kodeksie pracy,
przez okres jego aktywności zawodowej nie
powinno spowodować ujemnych zmian w jego
stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego
przyszłych pokoleń
Dyrektywa Rady 89/391/EWG
o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa
i poprawy warunków zdrowia pracowników podczas pracy
Artykuł 5
1. pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom
bezpieczeństwo i ochronę ich zdrowia
w każdym aspekcie związanym z pracą (...)
Artykuł 6
1. W ramach swej odpowiedzialności pracodawca
powinien podjąć niezbędne środki w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
włączając w to zapobieganie ryzyku zawodowemu,
informowanie, organizowanie szkolenia oraz
zapewnienie koniecznych środków i właściwej
organizacji (...)
KODEKS PRACY
Rozdział I: Podstawowe obowiązki pracodawcy
Art. 207
§ 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność
za stan bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakładzie pracy.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany chronić
zdrowie i życie pracowników poprzez
zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy przy
odpowiednim wykorzystaniu
osiągnięć nauki i techniki.
Odpowiednie
warunki pracy
Szkodliwe
warunki pracy
Praca o
szczególnym
charakterze
Praca w
szczególnych
warunkach
Dotychczasowe regulacje prawne
dotyczące prac w warunkach
szczególnych:
 Rozporządzenie Rady Ministrów
z 7.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego
pracowników zatrudnionych w szczególnych
warunkach lub w szczególnym charakterze
 49 zarządzeń i uchwał resortowych
 ok. 300 zawodów
 ok. 1000 stanowisk pracy zakwalifikowanych
jako spełniające wymagania dotyczące pracy
w tzw. warunkach szczególnych
PRZYKŁADY PRAC
W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH
w POLSCE wg starych przepisów
Procesy składu z zastosowaniem
elektronicznych monitorów ekranowych:
• Programista fotoskładu/przy bezpośredniej obsłudze
monitora ekranowego
• Operator monitora ekranowego
• Fotograf reprodukcyjny
• Pomocnik ogólnowydziałowy
Zarządzenie nr.64 Ministra Komunikacji z dnia 29.06.1983 r.
Pracownicy poczt ruchomych:
•Ekspedient
•Starszy ekspedient
•Asystent
•Starszy asystent
•Kontroler/kierownik ambulansu
Zarządzenie nr 33 Ministra Łączności z dnia 16.05 1983 r.
PRZYKŁADY PRAC
W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH
w POLSCE wg starych przepisów
Produkcja środków higieniczno-sanitarnoochronnych oraz półproduktów do ich wyrobu:
•Pakowacz
•Sprzątacz produkcyjny
•Robotnik transportowy
Prace przy produkcji drobnych wyrobów ze szkła:
•
•
•
•
Malarz ozdób choinkowych
Pakowacz szkła
Grawer szkła
Robotnik transportowy
Zarządzenie nr. 19 Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z Dnia 10
listopada 1986 roku
PRZYKŁADY PRAC
W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH
w POLSCE wg starych przepisów
Sprzątacz produkcyjny:
• W hutnictwie, przemyśle metalowym
• Produkcja gazów technicznych i napełnianie butli gazami
technicznymi
• Produkcja pigmentów, mielenie pigmentów, półproduktów i
surowców mineralnych do produkcji barwników, pigmentów i farb
• Produkcja i przetwórstwo żywic i tworzyw sztucznych oraz
produkcja surowców, półproduktów, środków pomocniczych
stosowanych do ich produkcji i przetwórstwa, produkcja wosków i
woskoli
• Produkcja leków, półproduktów, środków kontrastowych, prefiksów,
nici chirurgicznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku
• Produkcja środków higieniczno-sanitarno-ochronnych oraz
półproduktów do ich wyrobu
• Obróbka surowców włókienniczych i ich przędzenie
• Prace przy produkcji drobnych wyrobów ze szkła
Uchwała nr. 80/83 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy z dnia
30.06.1983 r.
PRZYKŁADY PRAC
W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH
w POLSCE wg starych przepisów
Prace stroicieli instrumentów muzycznych
zatrudnionych w przemyśle muzycznym:
• Stroiciel harmonijek ustnych
• Stroiciel-intonator fortepianów i pianin
• Intonator języczków głosowych
Zarządzenie nr. 19 Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z Dnia
10 listopada 1986 roku
Praca telefonistek central międzymiastowych i miejscowych w
urzędach pocztowo telekomunikacyjnych i telekomunik.
•
•
•
•
•
Telefonistka
Starsza telefonistka
Kontroler
Kontroler-kierownik zmiany
Starszy kontroler-kierownik zmiany
Zarządzenie nr 33 Ministra Łączności z dnia 16.05 1983 r.
PRZYKŁADY PRAC
W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH
w POLSCE wg starych przepisów
•
•
•
W przemyśle lekkim:
Sortowacz włókien, szmat i odpadów
Prace przy produkcji i wykańczaniu wyrobów
włókienniczych:
Pracz
Sprzątacz hal produkcyjnych
Uchwała nr 106 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów z dnia
20.07.83 roku.
Służba zdrowia, opieka społeczna:
• Lekarz,
•
•
•
•
•
•
Psycholog,
Technik/laborant/fizjoterapii, i
Instruktor gimnastyki leczniczej,
Instruktor terapii zajęciowej,
Masażysta,
Salowa-sprzątaczka
Zarządzenie nr 1/89 Ministra kierownika urzędu ds. Wyznań z 6.01.89 r.
Zadaniem państwa jest określenie
- z wykorzystaniem wiedzy
ekspertów z dziedziny medycyny
i ochrony pracy –
wykazów nie stanowisk, lecz prac
spełniających kryteria pracy
w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze
GRUPY EKSPERTÓW POWOŁANE DO USTALENIA DEFINICJI
I WYKAZU PRAC W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH LUB
O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE
1. 1998 – 2000
Komisja ds. Uprawnień do Obniżonego Wieku
Emerytalnego Osób Zatrudnionych w Szczególnych
Warunkach lub Szczególnym Charakterze
2. 2005 – 2006
Zespół Ekspertów Medycyny Pracy do Spraw
Zweryfikowania Wykazu Rodzajów Prac
w Szczególnych Warunkach i Wykazu Prac
o Szczególnym Charakterze
DEFINICJA
pracy w szczególnych warunkach
Praca wykonywana:
• stale i w pełnym wymiarze czasu pracy,
• w ekstremalnych warunkach środowiska
determinowanych, negatywnymi siłami
natury lub procesami technologicznymi,
które mogą powodować trwałe skutki
zdrowotne i którym nie można zapobiec
stosując odpowiednie środki profilaktyki
technicznej, organizacyjnej i medycznej
Ekstremalne warunki środowiska
Nagromadzenie takich
czynników ryzyka, które
z dużym prawdopodobieństwem
mogą spowodować
trwałe uszkodzenia zdrowia
pracowników zatrudnionych
w takich warunkach
Kryteria pracy
w szczególnych warunkach
 Praca w środowisku zagrożonym działaniem
sił natury (pod ziemią, pod wodą, na wodzie,
w powietrzu)
 Długotrwałe i jednoczesne narażenie na kilka
czynników niebezpiecznych i szkodliwych
środowiska pracy, stwarzających wysokie
ryzyko negatywnych skutków zdrowotnych,
którym nie można zapobiec przez
zastosowanie odpowiednich środków
prewencji technicznej, organizacyjnej
i medycznej
UWAGA:
Prace w warunkach szczególnych mogą być
wykonywane na różnych stanowiskach pracy
wymienionych
w dotychczasowych przepisach
Stanowisko 1
Praca w warunkach
szczególnych
Stanowisko 2
Stanowisko 3
Stanowisko N
Przykład
Transformacja wykazu stanowisk pracy
wymienionych w dotychczasowych przepisach
na wykaz prac w warunkach szczególnych
Malowanie, nitowanie i
montowanie elementów
wyposażenia
w pomieszczeniach o bardzo
małej kubaturze z utrudnioną
wentylacją (podwójne dna
statków, zbiorniki, rury itp.).
Monter
kadłubów
okrętowych
Nitowacz
Malarz
okrętowy
Monter
rurociągów
okrętowych
Zasadniczo, zmianą jest
więc wprowadzenie
rodzajów prac
w miejsce stanowisk pracy
Definicja
prac o szczególnym charakterze
Prace o szczególnym charakterze
są to prace wymagające szczególnej
sprawności psychofizycznej, której
obniżenie spowodowane naturalnym
procesem starzenia się uniemożliwia,
po osiągnięciu określonego wieku,
wykonywanie tych prac w sposób
zapewniający bezpieczeństwo
publiczne.
PRZYKŁADY PRAC
O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE
w POLSCE wg starych przepisów
Pracownicy wykonujący działalność
twórczą lub artystyczną:
Komik cyrkowy,
Aktor teatru lalek,
Operator obrazu filmowego.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 7.02.1983r. w sprawie
wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w
szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
PRZYKŁADY PRAC
O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE
 Piloci statków powietrznych
 Nawigatorzy na statkach morskich lub promach pasażersko-towarowych
oraz piloci morscy
 Kontrolerzy ruchu lotniczego
 Maszyniści pojazdów trakcyjnych w transporcie publicznym
 Prace zatrudnieni bezpośrednio przy ustawianiu drogi
przebiegu pociągu
 Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz kierowcy
przewożący ładunki niebezpieczne.
 Kierowcy autobusów, trolejbusów oraz motorniczowie
tramwajów w transporcie publicznym
PRZYKŁADY PRAC
O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE
 Operatorzy żurawi wieżowych, do obsługi których wymagane są uprawnienia
kategorii IŻ lub równorzędne, oraz dźwignic porowych lub stoczniowych
 Operatorzy reaktorów jądrowych
 Operatorzy przy obsłudze i nadzorze bloków energetycznych
wytwarzających energię elektryczną i cieplną
 Dyspozytorzy bezpośrednio sterujący procesami technologicznymi
mogącymi stwarzać zagrożenie wystąpienia poważnej awarii ze
skutkami dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego
 Pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przy produkcji materiałów
wybuchowych, środków strzałowych, wyrobów pirotechnicznych oraz
ich konfekcjonowaniu
 Członkowie zespołów ratownictwa medycznego
 Członkowie zawodowych ekip ratownictwa (chemicznego, górskiego,
morskiego, górnictwa otworowego)
 Pracownicy zakładowych straży pożarnych biorący udział w akcjach
ratowniczych
 Monterzy napowietrznych linii elektroenergetycznych zatrudnieni
bezpośrednio przy usuwaniu awarii
Przykład
Transformacja wykazu stanowisk pracy
wymienionych w dotychczasowych
przepisach na wykaz prac w warunkach
szczególnych
Rodzaje stanowisk pracy
Rodzaje prac
Maszynista pojazdów trakcyjnych
Maszynista instruktor
Maszynista pojazdów
trakcyjnych w transporcie
publicznym
Maszynista wieloczynnościowych
i ciężkich maszyn do kolejowych
robót budowlanych i kolejowej
sieci trakcyjnej
Pomocnik maszynisty pojazdów
trakcyjnych
UPRAWNIENIA NIE ZOSTAŁY
WIĘC OGRANICZONE
W STOSUNKU DO OSÓB
RZECZYWIŚCIE PRACUJĄCYCH
W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH
LUB O SZCZEGÓLNYM
CHARAKTERZE
Podsumowanie:
Wydłużenie czasu życia jest oznaką
długofalowego zjawiska poprawy
warunków życia (w tym pracy)
społeczeństwa, którego naturalną
konsekwencją jest wzrost aktywności
osób starszych we wszystkich
dziedzinach życia,
w tym także życia zawodowego.
 Osiągnięcie założeń strategii
lizbońskiej
do roku 2010 powinno zapewnić,
aby wskaźnik zatrudnienia osób
starszych w wieku od 55 do 64 lat
w krajach UE wzrósł do 50%.
Wymaga to realizacji krajowych programów
przedłużania aktywności zawodowej osób
starszych. Powinny one uwzględniać między
innymi:
 ograniczanie wpływu czynników środowiska pracy
i cech pracy, które mogą przedwcześnie obniżać
zdolność do pracy,
 zasady kształtowania takich warunków środowiska
i organizacji pracy, które będą sprzyjały
pozostawianiu w zatrudnieniu również po
przekroczeniu ustawowego wieku.
DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ!
Download