lider partnerstwa na rzecz rozwoju

advertisement
SPOTKANIE PARTNERSTW
NA RZECZ ROZWOJU
WARSZAWA
24 LISTOPADA 2004
Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Gdzie jesteśmy?
Przygotowania legislacyjne




Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004
r. w sprawie przyjęcie programu operacyjnego - Program Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września w
sprawie przyjęcie uzupełnienia programu operacyjnego - Program
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 października
2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach
programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
dla Polski 2004 – 2006
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004
r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosków o dofinansowanie
działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach
programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL dla Polski 2004-2006
Gdzie jesteśmy cd.
Przygotowanie finansowe

Przyznane decyzją Ministra Finansów
współfinansowanie na realizację Programu,

Podpisana przez Ministra Finansów umowa
pożyczki na prefinansowanie Programu na
2004 r.
System przepływu środków
finansowych
MINISTERSTWO
GOSPODARKI /
MINISTERSTWO
FINANSÓW
MINISTERSTWO
GOSPODARKI /
LIDER PRR
75%
25%
Środki
pochodzące z
pożyczki na
prefinansowanie
LIDER
PARTNERSTWA NA RZECZ
ROZWOJU
Środki z rezerwy
celowej budżetu
państwa,
współfinansowanie
krajowe
Gdzie jesteśmy cd.
Przygotowanie do wdrażania
 Uzgodnienia z Ministerstwem Finansów
dotyczące przepływów finansowych
 Przygotowanie ekspertyzy prawnej dotyczącej
przepływów finansowych w ramach Partnerstw na
rzecz Rozwoju
 Przygotowanie materiałów informacyjnych dla
Partnerstw na rzecz Rozwoju, w tym podręcznika
kwalifikowalności oraz podręcznika na temat
zarządzania finansowego
Gdzie jesteśmy cd.
Przygotowanie do wdrażania
 Przygotowanie polskich wersji poradników
KE na temat: Współpracy Ponadnarodowej,
Włączania kwestii płci (Gender
Mainstreaming), Tworzenia partnerstwa
 Przygotowanie systemu kształcenia
partnerstw z zakresu Zarządzania Cyklem
Projektu
Co dalej?






Poinformowanie beneficjentów o wyborze do realizacji
Działania 1 lub o wpisaniu na listę rezerwową –
16.11.2004
Weryfikacja budżetów Działania 1, głównie pod kątem
kwalifikowalności
Podpisywanie umów dofinansowania Działania 1
Przedstawianie zabezpieczeń realizacji Działania 1
Przekazanie wniosków o płatność i ich weryfikacja
Przekazanie pierwszej płatności do Partnerstw - 15 – 20
grudnia 2004 r.
Co dalej?





Poinformowanie wnioskodawców o odrzuceniu ich wniosku o
dofinansowanie Działania 1 oraz o możliwości odwołania
Wnioskodawcy mają 7 dni na odwołanie się od wyników procesu
selekcji
Wnioski są ponownie rozpatrywane merytoryczne i jeśli jest to
zasadne, poddawane powtórnej ocenie eksperta
Ostateczną decyzje podejmuje Instytucja Zarządzająca IW EQUAL
po zasięgnięciu opinii Komitetu Monitorującego
Z wniosków, które pozytywnie przeszły procedurę odwoławczą oraz
wniosków znajdujących się na liście rezerwowej tworzy się kolejną
listę rankingową, na podstawie której wyznaczane są wnioski do
realizacji Działania 1
Co dalej – ważne daty





10 grudnia – ostateczna data przekazania do
KSW danych dotyczących Partnerstwa do ECDB,
1 stycznia – otwarcie okna współpracy
ponadnarodowej
15 stycznia – spodziewany termin spotkania z
Partnerstwami poświęconego współpracy
ponadnarodowej oraz zarządzaniu cyklem
projektu
10 stycznia – termin złożenia sprawozdania
kwartalnego do KSW
25 stycznia – termin złożenia sprawozdania
rocznego do KSW
Rola lidera w Partnerstwie na
Rzecz Rozwoju
 Lider ponosi pełną odpowiedzialność za realizację
oraz rozliczenie projektu
 Regulacja stosunków pomiędzy liderem a
partnerami powinna odbywać się przy pomocy
umów dwustronnych
 Co na pewno powinno być ujęte w takiej umowie:
– Zakres realizowanych działań
– Sposób przekazywania środków
– Zagwarantowanie dla lidera prawa do kontroli i audytu
partnera
– Pełnomocnictwo od partnera dla lidera
 Do czasu podpisania takich umów oczekujemy
tylko faktur wystawianych na lidera partnerstwa
Download