Założenia konkursu ogłoszonego w ramach

advertisement
Bartosz Szurmiński
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Założenia konkursu ogłoszonego w
ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL
(projekty z komponentem
ponadnarodowym)
Olsztyn, 14 czerwca2011 r.
1
Spotkanie informacyjno-promocyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
 Konkurs otwarty Nr II/POKL/PWP-8.1/2011
 Dostępna kwota: 4 000 000,00 PLN
 Minimalna wartość projektu wynosi: 50 000 PLN
 Termin naboru wniosków: od 31 maja 2011 r. do 31
grudnia 2011 r.
2
Typ projektów z komponentem ponadnarodowym
możliwy do realizacji w ramach konkursu

Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo
związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i
pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.:
zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie
kwalifikacji pracowników, organizacji pracy,
elastycznych form pracy, wdrażania technologii
produkcyjnych przyjaznych środowisku,
wykorzystania w prowadzonej działalności
technologii informacyjnych i komunikacyjnych (typ
operacji nr 1 wg SzOP POKL).
3
Formy działań kwalifikowanych w ramach
projektów z komponentem ponadnarodowym
1. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym
kraju.
2. Wypracowanie nowych rozwiązań.
4
Beneficjenci

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych).
 O dofinansowanie nie mogą występować
podmioty, które w ciągu 3 ostatnich lat
dopuściły
się
wykorzystania
środków
publicznych niezgodnie z przeznaczeniem,
wykorzystania z naruszeniem właściwych
procedur lub pobrania ich nienależnie lub w
nadmiernej wysokości.
5
Grupa docelowa
 Przedsiębiorcy i ich pracownicy
 przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej.
 pracownik w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy
(osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej
umowy o pracę)
 Dodatkowo kryterium dostępu zawęża grupę
docelową do przedsiębiorstw/przedsiębiorców
posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze
woj. warmińsko-mazurskiego.
6
Kryteria dostępu
1. Projekt jest skierowany do grupy docelowej z
obszaru woj. warmińsko mazurskiego, którą
stanowi kadra zarządzająca i/lub pracownicy
konkretnych przedsiębiorstw zatrudniona w mikro,
małych i średnich przedsiębiorstwach
posiadających jednostkę organizacyjną na
obszarze woj. warmińsko-mazurskiego.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku.
7
Kryteria dostępu c.d.
2. Projektodawca w okresie realizacji projektu
prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię,
delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną
formę organizacyjna działalności podmiotu)
na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, z
możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji
wdrażanego projektu oraz zapewniające
uczestnikom projektu możliwość osobistego
kontaktu z kadrą projektu.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku.
8
Kryteria dostępu c.d.
3. Okres realizacji projektu nie przekracza 24
miesięcy, przy czym jego realizacja rozpoczyna się
najpóźniej w pierwszym kwartale 2012 r.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku.
4. Beneficjent składa nie więcej niż dwa wnioski o
dofinansowanie projektu w ramach danej rundy
konkursowej.
Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o rejestr
korespondencji przychodzącej do IP2 oraz rejestr wniosków
składanych w odpowiedzi na konkurs.
9
Kryteria dostępu c.d.
5. Projekt zawiera moduł szkoleniowy w zakresie
korzyści dla przedsiębiorstwa wynikającej z
zarządzania wiekiem w szczególności w obszarze
pracowników w wieku powyżej 50 roku życia.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku.
6. Projekt realizuje założenia Programu „Poprawa
jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w
regionie Warmii i Mazur w latach 2004-2013”.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku.
10
Kryteria strategiczne
Kryterium
Premia
punktowa
Projekt zawiera indywidualne wsparcie dla osób
starszych 50+ (coaching lub szkolenia „1 na 1”).
5 pkt
Projekt jest komplementarny z inwestycjami
zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji na
terenie woj. warmińsko-mazurskiego finansowanymi
ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS.
5 pkt
Co najmniej 40% uczestników projektu stanowią
osoby z wykształcenie co najwyżej średnim.
10 pkt
Kryteria weryfikowane na podstawie treści wniosku.
11
Najistotniejsze wymagania
konkursowe
12
Partnerstwo

Projekt z komponentem ponadnarodowym musi być realizowany w
partnerstwie (przynajmniej jeden partner zagraniczny do realizacji
komponentu współpracy ponadnarodowej). Ostatecznie za realizację
projektu odpowiedzialny jest Beneficjent, którego podstawowe funkcje,
np. rozliczanie projektu, nie mogą być realizowane przez Partnera.

Partnerzy są wskazywani imiennie we wniosku o dofinansowanie.

Zaleca się nawiązanie współpracy z więcej niż jednym partnerem
ponadnarodowym. Pozwoli to zminimalizować ryzyko związane z
wycofaniem się jedynego partnera ponadnarodowego.

Mając na uwadze fakt, iż wraz ze wzrostem liczby partnerów wzrasta
zagrożenie dla efektywnej realizacji działań projektowych, jako
optymalną pod względem sprawnego zarządzania zaleca się liczbę
partnerów nie większą niż trzech (partnerstwo tworzą cztery podmioty
– Projektodawca oraz trzech partnerów).
13
Współpraca ponadnarodowa

Pod pojęciem partnerstwa ponadnarodowego należy rozumieć
wspólną realizację działań przez polskiego Beneficjenta z co
najmniej jednym partnerem zagranicznym pochodzącym z kraju
członkowskiego UE, bez względu na fakt, czy realizuje on projekt
współfinansowany z EFS czy nie, lub z kraju nie będącego
członkiem UE.

Projekty współpracy ponadnarodowej powinny przyczyniać się do
osiągnięcia celów Priorytetu VIII PO KL, wykorzystując
doświadczenia partnerów z innych krajów. Muszą one zatem
korzystać z już gotowych i stosowanych w innych miejscach
rozwiązań oraz przewidywać ich adaptowanie bądź wypracowywać
nowe rozwiązania przy udziale partnerów z innych krajów, w tym
wspólne rozwiązania problemów, z którymi borykają się wszystkie
uczestniczące w projekcie podmioty.
14
Współpraca ponadnarodowa c.d.

Projektodawca zobowiązany jest przedstawić we wniosku wartość
dodaną wynikającą ze współpracy ponadnarodowej. Wartość
dodaną stanowią konkretne produkty i rezultaty możliwe do
osiągnięcia wyłącznie we współpracy ponadnarodowej, których nie
udałoby się zrealizować w projekcie o zasięgu tylko krajowym, bez
udziału partnerów zagranicznych.

Na etapie składania wniosku, Wnioskodawcę i jego potencjalnego
partnera/partnerów zagranicznych musi wiązać list intencyjny. Musi
on jednoznacznie wskazywać na zamiar podpisania umowy o
współpracy ponadnarodowej.

We wniosku należy wskazać m.in. potencjał Projektodawcy, skład
partnerstwa zaplanowanego do realizacji projektu i uzasadnienie
potrzeby powołania partnerstwa oraz roli każdego z partnerów w
projekcie.
15
Budżet

Budżet uwzględnia jedynie koszty współpracy ponadnarodowej
ponoszone przez Projektodawcę PO KL – całościowy budżet
przewidziany przez wszystkich partnerów ponadnarodowych na
finansowanie współpracy ponadnarodowej może być większy niż
kwota środków wnioskowana w PO KL we wniosku o
dofinansowanie projektu współpracy ponadnarodowej (zakładając,
że partnerzy ponadnarodowi wnoszą swój wkład finansowy do
projektu).

Co do zasady są to koszty zadań realizowanych przez
Projektodawcę. Istnieje jednakże możliwość sfinansowania przez
polskiego projektodawcę z jego budżetu części lub wszystkich
zadań, za których realizację odpowiada partner ponadnarodowy
lub z których wynikają dla niego korzyści.
16
Budżet c.d.

W przypadku, gdy z budżetu Projektodawcy finansowana jest
część lub wszystkie zadania, za realizację których odpowiada
partner ponadnarodowy konieczne jest przedstawienie
szczegółowego uzasadnienia takiego rozwiązania we wniosku o
dofinansowanie.

Dla projektów współpracy ponadnarodowej w budżecie
szczegółowym projektu należy wskazać wydatki, które dotyczą
działań realizowanych poza granicami kraju. Koszty tego typu
można wskazać w nawiasie obok konkretnego wydatku lub
poprzez wskazanie pozycji z budżetu szczegółowego danego roku
w „uzasadnieniu dla kosztów” na końcu wniosku.
17
Budżet c.d.
Koszty współpracy ponadnarodowej co do zasady powinny być
ponoszone przez partnerów ponadnarodowych proporcjonalnie do
korzyści, jakie przynosi im współpraca ponadnarodowa,
 W przypadku wspólnej realizacji przedsięwzięć, gdzie korzyści
odnosi każda ze stron zaleca się stosowanie zasady wzajemności,
tj. każdy z partnerów ponosi swoje koszty w projekcie.
 W przypadku gdy nie jest możliwe zastosowanie zasady
wzajemności, partnerzy uzgadniają zasady podziału kosztów,
polegające na równym podziale ogólnych kosztów zadania lub na
podziale kosztów wspólnego zadania proporcjonalnie do środków
będących w ich dyspozycji albo proporcjonalnie do korzyści
wynikających z realizacji zadania przez poszczególnych partnerów.
 Możliwe jest zastosowanie do części kosztów zasady
wzajemności, a do pozostałych zasady podziału kosztów.

18
Bazy internetowe partnerów ponadnarodowych






www.transnational-toolkit.eu - narzędzie przygotowane przez KE
pozwalające na dokonanie wpisu do bazy i wyszukiwanie
potencjalnych partnerów;
www.leonardo.org.uk;
www.adam-europe.eu - baza produktów i rezultatów programu
Leonardo da Vinci;
kiw-pokl.org.pl;
webgate.ec.europa.eu – strona KE z bazą EQUAL Common
Database zawierającą informacje dot. projektów realizowanych w
ramach IW EQUAL danymi wszystkich partnerów
ponadnarodowych i zawartymi umowami;
www.equal.org.pl - baza rezultatów Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL zawierająca informacje dot. zwalidowanych rozwiązań
wypracowanych przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju biorące
udział w Programie EQUAL.
19
Dziękuję za uwagę
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
ul. Głowackiego 28
10-448 Olsztyn
tel. 89 522 79 00, fax. 89 522 79 01
poniedziałek godz. 8:00 – 16:00
wtorek – piątek godz. 7:30 – 15:30
Punkt Informacyjny EFS
tel. 89 522 79 55/65
www.up.gov.pl/pokl
20
Download