Pobierz plik w formacie: doc Rozmiar: 278 KBZałącznik nr 1 Wzór

advertisement
Załącznik nr 1 – Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego współpracy
ponadnarodowej w ramach PO WER
List intencyjny
dotyczący współpracy ponadnarodowej
w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Pomiędzy
(nazwa Projektodawcy, adres siedziby)
a
(nazwa Partnera/ów, adres siedziby partnera/ów)
Artykuł 1
Strony oświadczają, iż rozpoczęły / rozpoczną1 negocjacje prowadzące do zawarcia umowy
o współpracy ponadnarodowej w celu realizacji projektu współpracy ponadnarodowej
……………….. (tytuł projektu) w ramach działania 4.3 PO WER.
Strony oświadczają, iż podpiszą umowę o współpracy ponadnarodowej w terminie do
………………..(data)2.
Artykuł 2
Umowa o współpracy ponadnarodowej określi w szczególności szczegółowe działania, które
będą podejmowane w związku z realizacją i zarządzaniem projektem przez poszczególnych
partnerów, budżet przypadający na każdego partnera, zasady finansowania oraz prawa
i obowiązki stron.
Artykuł 3
W przypadku niepodpisania umowy o współpracy ponadnarodowej, o której mowa
w artykule 1, niniejszy list intencyjny nie pociąga jakichkolwiek zobowiązań dla
którejkolwiek ze stron.
Artykuł 4
Niniejszy list intencyjny
egzemplarzach.
1. Projektodawca
sporządzano
w
dwóch
(lub
więcej3),
jednobrzmiących
Niepotrzebne skreślić.
Umowę o współpracy ponadnarodowej należy podpisać co najmniej przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie projektu.
3
Należy wybrać jeden z zapisów i odpowiednio doprecyzować.
1
2
…………………………
(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Projektodawcy)
…………………………
(miejscowość, data)
2. Partner
…………………………
(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Partnera)
…………………………
(miejscowość, data)
3. Partner
…………………………
(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Partnera)
…………………………
(miejscowość, data)
Letter of intent
for transnational cooperation within the Measure 4.3
of the Operational Programme Knowledge Education Development
between
(name of Project Promoter, address)
and
(name of Partner/s, address/es)
Article 1
The Parties declare that they have entered into / are going to enter into4 negotiations leading
to the conclusion of a transantional cooperation agreement with a view to executing the
transnational cooperation project ……………….. (name of project) within the Measure 4.3
Transnational Cooperation.
The Parties declare that they will sign the transnational cooperation agreement by (date)
………………..5.
Article 2
The transnational cooperation agreement shall define in particular all activities to be
undertaken in connection with the execution and management of the project, the budget of
each of the Partners, the financing arrangements and rightsand obligations of the parties.
Article 3
In the event the transnational cooperation agreement, referred to in Art. 1 above, is not
concluded, this Letter of Intent shall not involve any obligations for any of the Parties.
Article 4
This Letter of Intent has been drawn up in two (or more6) identical counterparts.
4
Delete as appropriate.
Transnational cooperation agreement should be signed at least before the signing of the financial agreement.
6
Choose one of the options and provide relevant details.
5
1. Project Promoter
…………………………
(signature of authorised person/s for the Project Promoter)
…………………………
(place, date)
2. Partner
…………………………
(signature of authorised person/s for the Partner)
…………………………
(place, date)
3. Partner
…………………………
(signature of authorised person/s for the Partner)
…………………………
(place, date)
Download