ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ

advertisement
ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH
KONKURSU ZAMKNIĘTEGO
NR 1/POKL/4.1.1/PN/2013
FAQ – wersja z dnia 19 sierpnia 2013 r.
1. Czy zapis mówiący o średniej z ocen parametrycznych, przyznanych podmiotom prowadzącym
stacjonarne studia doktoranckie, która nie może być wyższa niż 1.3 oznacza, że uczelnie
nieprowadzące kształcenia na studiach III-go stopnia są wykluczone z przystąpienia do konkursu?
Kryterium to dotyczy wyłącznie studiów III stopnia. Uczelnie składające projekty, których zakres wsparcia
obejmuje studia niższego stopnia nie będą podlegały temu kryterium. Wnioskodawcy są jednakże
zobowiązani do stosowania kryterium określającego wymóg oceny parametrycznej A lub B dla wydziału
zaangażowanego w realizację projektu.
2. Czy projekty zakładające otwarcie jedynie nowych kierunków studiów stacjonarnych, z pominięciem
stacjonarnych studiów doktoranckich, są zobowiązane do spełnienia szczegółowego kryterium
dostępu nr 5 wymienionego w Dokumentacji Konkursowej na str. 24, w którym mowa jest wyłącznie
o stacjonarnych studiach doktoranckich („średnia z ocen parametrycznych, przyznanych
podmiotom prowadzącym stacjonarne studia doktoranckie (w tym interdyscyplinarne studia
doktoranckie) - w ramach projektu nie może być wyższa niż 1.3.”)?
Kryterium oceny na poziomie 1.3 dotyczy
interdyscyplinarnych studiów doktoranckich.
wnioskodawców
aplikujących
o
dofinansowanie
Wydziały nieprowadzące takich studiów lub nieplanujące ich w ramach projektu, mogą podejmować inne
działania przewidziane zakresem konkursu (czyli np. studia I lub II stopnia). W tym wypadku nie dotyczy ich
ww. kryterium, a muszą one spełnić kryterium nakazujące legitymowanie się oceną A lub B (kryterium
dostępu nr 6). Zgodnie z treścią kryterium dostępu nr 6 ocena parametryczna jest wymagana bez względu na
strukturę uczelni.
3. Czy w przypadku, gdy uczelnia niepubliczna chciałaby ubiegać się o dofinansowanie, ale nie ma
oceny parametrycznej (gdyż zgodnie z prawem nie musi się ubiegać o ocenę) może ubiegać się
o dofinansowanie?
1
Ocena parametryczna jest wymagana, nawet jeśli uczelnia nie musi się o nią ubiegać. Brak oceny
parametrycznej na odpowiednim poziomie wskazanym w dokumentacji konkursowej skutkować będzie
odrzuceniem wniosku. Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny formalnej wniosku.
4. Czy w przypadku niespełniania przez Wnioskodawcę kryteriów dostępu nr 5 i 6 istnieje możliwość,
by wymogi określone w tych kryteriach zostały zapewnione przez partnerstwo krajowe?
Kryteria dostępu nr 5 i 6 w Dokumentacji konkursowej muszą być spełnione przez lidera projektu, a nie
partnera.
5. Czy ubiegając się o dofinansowanie tylko niektórych działań wymienionych w treści kryterium
dostępu nr 8 Wnioskodawca musi spełniać warunek oceny parametrycznej (kryterium dostępu
nr 6), gdyby wniosek składała Uczelnia, a nie poszczególne wydziały?
W treści kryterium nr 6 jest mowa o wydziale zaangażowanym w działania w ramach projektu, w związku
z czym ocena jest wymagana i nie ma znaczenia, jaka część działań określonych w kryterium nr 8 będzie
realizowana.
6. Czy zapis dotyczący kryterium dostępu nr 6 „Ocena parametryczna wydziału zaangażowanego
w działania realizowane w ramach projektu musi wynosić A lub B" oznacza, że wydział, który nie
posiada jeszcze tej oceny (został złożony wniosek o jej przyznanie), nie może ubiegać się
o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu?
Ocena parametryczna jest wymagana w momencie składania przez uczelnię wniosku o dofinansowanie
projektu w ramach przedmiotowego konkursu.
7. Czy partnerami zagranicznymi w ramach konkursu nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013 mogą być podmioty
inne niż uczelnie?
Partner ponadnarodowy nie musi być uczelnią. Partnerem ponadnarodowym może być dowolny podmiot
gwarantujący realizację założeń projektu ponadnarodowego. Definicji partnera ponadnarodowego nie
ograniczają wymagania zawarte w opisie wymagań odnośnie podmiotów uprawnionych do ubiegania się
o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu.
8. Jak interpretować wartość dodaną projektu?
Jako wartość dodaną należy rozumieć konkretne cele projektu oraz produkty możliwe do osiągnięcia
wyłącznie dzięki współpracy z partnerami ponadnarodowymi (ich osiągnięcie nie byłoby możliwe, gdyby
wdrażano projekt jedynie o zasięgu krajowym).
9. Czy studia podyplomowe muszą odbywać się w trybie stacjonarnym czy mogą być realizowane
również w trybie niestacjonarnym?
W ramach przedmiotowego konkursu studia muszą być realizowane w trybie stacjonarnym.
2
10. Czy w ramach kryterium dostępu nr 8, typ operacji a) (przygotowanie, otwieranie i realizacja
nowych kierunków studiów stacjonarnych, stacjonarnych studiów doktoranckich (w tym
interdyscyplinarnych stacjonarnych studiów doktoranckich) oraz dostosowywanie programów na
istniejących kierunkach studiów stacjonarnych do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na
wiedzy) - należy traktować łącznie zarówno przygotowanie, otwieranie, jak i realizację nowego
kierunku studiów? W dokumentacji konkursowej jest bowiem zapis, że „projekt musi obejmować
swym działaniem przede wszystkim etap otwarcia i realizacji kierunku”, jak i „projekt może
obejmować otwieranie i realizację jednego lub wielu kierunków studiów stacjonarnych;
analogicznie w przypadku dostosowywania programów na istniejących kierunkach studiów
stacjonarnych”?
W przypadku kryterium dostępu nr 8 typ operacji a) nie ma konieczności łącznej realizacji wszystkich
wskazanych operacji, dopuszcza się realizację wybranych z ww. elementów. Możliwe jest również
przygotowanie, otwieranie i realizacja nowych specjalności na już istniejącym kierunku.
11. Czy w ramach konkursu nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013 poszczególne wydziały w ramach jednej uczelni
mogą składać odrębne wnioski o dofinansowanie?
W przedmiotowym konkursie dopuszczalne jest składanie przez jedną uczelnię i jej poszczególne wydziały
dowolnej liczby wniosków.
12. Czy kursy językowe mogą się odbywać za granicą, dzięki współpracy z partnerem zagranicznym
w ramach projektu?
Kursy językowe mogą być skierowane wyłącznie do wykładowców w ramach kadry naukowo-dydaktycznej
Wnioskodawcy, prowadzących zajęcia w języku obcym. Przedmiotowe kursy językowe mogą odbywać się za
granicą.
13. Czy takie działania jak kursy językowe, stypendia dla doktorantów, postdoców i profesorów, oraz
staże i szkolenia mogą być w projekcie zaplanowane tylko dla pracowników uczelni Wnioskodawcy,
czy też projekt musi zakładać szeroką rekrutację?
Wskazane przykładowe działania - stypendia dla doktorantów, postdoców i profesorów oraz staże i szkolenia
– mogą być kierowane zarówno do pracowników uczelni-Wnioskodawcy, jak również zatrudnionych
w innych instytucjach szkolnictwa wyższego.
14. Czy do grupy docelowej jaką jest kadra akademicka w ramach projektu można zakwalifikować
również pracowników zewnętrznych, zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych?
Kadrę akademicką stanowią wyłącznie osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy.
15. Jaka jest definicja studiów stacjonarnych przyjęta na potrzeby przedmiotowego konkursu?
Definicja studiów stacjonarnych, w rozumieniu przyjętym przez Instytucję Pośredniczącą, odpowiada
definicji zawartej w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
3
16. Czy istnieją ograniczenia czasowe odnośnie okresu trwania staży i szkoleń w wiodących
zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo - badawczych (poza oczywiście
okresem realizacji projektu, który ma zakończyć się do 30.06.2015 r.)?
Odnośnie okresu trwania staży Instytucja Pośrednicząca rekomenduje staże miesięczne oraz trwające
3 miesiące (zgodnie z założonymi wskaźnikami IV Priorytetu PO KL).
17. Czy interdyscyplinarne studia doktoranckie to takie które, muszą kończyć się interdyscyplinarnym
dyplomem? Czy wystarczy, że program studiów będzie interdyscyplinarny, co oznacza, że będą go
prowadzić dwa wydziały wspólnie, natomiast doktoranci będą kończyć studia z dyplomem jednego
lub drugiego wydziału?
W przypadku interdyscyplinarnych studiów doktoranckich kwestią kluczową jest program studiów, który
powinien być interdyscyplinarny, realizowany we współpracy dwóch lub więcej wydziałów.
18. Wnioskodawca zwraca się z prośbą o rozwinięcie terminu „prowadzenie badań i analiz”. Czy są to
działania o charakterze ewaluacyjnym, monitoringowym, dotyczącym procesu dydaktycznego
przeprowadzanego w ramach projektu, czy też są to działania dotyczące realizacji badań z zakresu
naukowego?
Instytucja Pośrednicząca dopuszcza badania i analizy jako jedne z form działań kwalifikowanych do realizacji
w ramach przedmiotowego konkursu, które mogą mieć charakter zarówno naukowy, jak i ewaluacyjny.
Zawsze jednak muszą wiązać się z aspektem ponadnarodowym projektu.
19. Czy zgodnie z treścią kryterium dostępu nr 8 lit. b) programem dla osób spoza społeczności
akademickiej może być realizacja studiów podyplomowych?
Studia podyplomowe mogą stanowić program skierowany do osób spoza społeczności akademickiej.
20. Czy partnera zagranicznego obowiązuje złożenie oświadczenia o niekaralności, czy dotyczy ono
tylko partnera krajowego?
Partner zagraniczny nie ma obowiązku składania oświadczenia o niekaralności.
21. Czy w każdym z otwieranych dostosowywanych kierunków kształcenia (studia interdyscyplinarne
dla doktorantów, studia magisterskie) Wnioskodawca powinien planować współpracę
z pracodawcami (staże, praktyki itp.)?
Współpraca z pracodawcami, o której mowa w kryterium dostępu nr 8 lit. i) nie musi być rozwijana w każdym
kierunku kształcenia, lecz projekt musi zawierać element współpracy z pracodawcami w zakresie
wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia oraz zwiększenia zaangażowania pracodawców
w realizację programów kształcenia.
22. Czy interdyscyplinarne studia mogą być realizowane w formie studiów międzywydziałowych, tzn.
studenci będą mieli możliwość samodzielnego wybierania danych przedmiotów w ramach innych
kierunków studiów?
4
Instytucja Pośrednicząca dopuszcza międzywydziałową formę studiów interdyscyplinarnych.
23. Czy przy tworzeniu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich, interdyscyplinarność może
polegać na objęciu projektem kilku dyscyplin naukowych realizowanych w ramach jednego
wydziału, czy studia powinny być utworzone przy współpracy kilku wydziałów?
Instytucja Pośrednicząca dopuszcza obie zaproponowane formy interdyscyplinarnych studiów - tzn. studia
w ramach większej liczby wydziałów lub realizację większej liczby dyscyplin w ramach jednego wydziału.
24. Jaki termin zawarcia umowy o współpracy ponadnarodowej zamieścić w artykule 1 listu
intencyjnego?
W przypadku projektów współpracy ponadnarodowej, składanych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs
projektodawca w terminie wyznaczonym przez instytucję weryfikującą projekt podaje okres nie krótszym niż
30 dni i nie dłuższym niż 60 dni od daty otrzymania pisma informującego o wynikach oceny merytorycznej
wniosku o dofinansowanie.
25. Czy list składany w obcym języku (angielski, francuski, niemiecki) powinien być tłumaczony na
język polski przez tłumacza przysięgłego?
Dokument ten ma charakter pomocniczy dla instytucji weryfikującej i nie ma obowiązku składania jego wersji
przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego.
26. Czy partner ponadnarodowy będzie zobowiązany składać jakiekolwiek oświadczenia poza listem
intencyjnym?
Jedynym dokumentem wymaganym od partnera ponadnarodowego przez instytucję weryfikującą projekt na
etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu jest kopia umowy o współpracy ponadnarodowej,
z zastrzeżeniem sytuacji, gdy w projekcie występuje finansowane wydatków partnera ponadnarodowego ze
środków PO KL w myśl Zasad finansowania PO KL. W takiej sytuacji instytucja weryfikująca projekt na
etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu wymaga od partnera oświadczenia
o kwalifikowalności VAT (jeśli dotyczy).
27. Czy w ramach realizowanych projektów współpracy ponadnarodowych możliwe jest kwalifikowanie
kosztów związanych z publikacją efektów prowadzonych wspólnie badań?
Zgodnie z formami działań kwalifikowanymi w ramach współpracy ponadnarodowej, zgodne z Wytycznymi
w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL:
a) Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań,
b) Prowadzenie badań i analiz,
c) Przygotowanie, tłumaczenie i wydawanie publikacji, opracowań, raportów,
d) Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne,
e) Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju,
f) Wypracowywanie nowych rozwiązań.
5
28. Jakie są zasady powoływania partnerstw przez jednostkę sektora finansów publicznych?
Zgodnie z zakresem realizacji projektów partnerskich określonych przez IZ PO KL, zasady powoływania
partnerstw (w tym ponadnarodowych) pomiędzy jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu
przepisów ustawy o finansach publicznych (albo innym podmiotem wskazanym w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych), a jednostkami spoza sektora finansów publicznych, gdy projektodawcą jest jednostka
sektora finansów publicznych, została uregulowana w art. 28a ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.
29. Jak poprawnie ująć potencjał finansowy projektodawcy we wniosku?
Zgodnie z dokumentacją konkursową oraz instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu
w ramach PO KL – w punkcie 3.6 wniosku projektodawca powinien przedstawić informacje potwierdzające
potencjał finansowy jego i ewentualnych partnerów [dot. wyłącznie partnera krajowego] (o ile budżet projektu
uwzględnia wydatki partnera) do realizacji projektu, dotyczące wysokości rocznego obrotu projektodawcy
i partnerów.
Zgodnie z jednym z ogólnych kryteriów formalnych wyboru projektów obowiązujących w ramach PO KL
łączny roczny obrót projektodawcy i partnerów krajowych (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki
partnera) musi być równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. Rok obrotowy oznacza ostatni
zamknięty rok obrotowy. W przypadku projektów współpracy ponadnarodowej nie ocenia się potencjału
finansowego partnerów ponadnarodowych.
30. Na co warto zwrócić szczególną uwagę planując wniosek dot. współpracy ponadnarodowej?
Zgodnie z wskazówkami Krajowej Instytucji Wspomagającej, IP zaleca:
a) z opisu projektu musi wynikać, iż udział partnera jest uzasadniony, że uzasadniona jest współpraca
z partnerem w kontekście wartości dodanej, np. projektodawca powinien znać rozwiązanie, które
planuje zaadaptować, opis powinien wskazywać na czym ta adaptacja będzie polegała, w jaki sposób
zostanie wykorzystana dla wsparcia grup docelowych,
b) wyraźne wskazanie wartości dodanej współpracy ponadnarodowej,
c) racjonalny harmonogram działań,
d) jasny podział ról w partnerstwie, informacja o wspólnym przygotowaniu projektu,
e) przeprowadzenie konkursu na partnera ponadnarodowego (jeśli wymagane),
f) szczególne zwrócenie uwagi na zarządzanie w projekcie, w tym zarządzanie ryzykiem, system
decyzyjny, zasady komunikacji i przepływu informacji, doświadczona kadra,
g) rozważenie kwestii wysokości stawek zaproponowanych i ich uzasadnienia oraz niezbędności
i racjonalności kosztów,
h) opis zadań oraz budżet wraz z uzasadnieniem powinien wskazywać na zaangażowanie finansowe
partnera ponadnarodowego,
i) należy zbadać potencjał i wiarygodność partnera ponadnarodowego we własnym zakresie.
31. Czy partner ponadnarodowy projektu może być z kraju z poza Wspólnoty Europejskiej?
Partnerstwo ponadnarodowe nie ogranicza się do państw będących członkiem UE
Partner projektu to podmiot, który:
6
a) wnosi do projektu zasoby: organizacyjne, techniczne, finansowe i/lub ludzkie,
b) współuczestniczy w realizacji projektu na wszystkich jego etapach, w zakresie merytorycznym oraz
zarządzania projektem,
c) wynosi korzyści ze współpracy oraz ponosi odpowiedzialność.
32. Czy podczas konstruowania szczegółowego budżetu projektu można wliczać dowolnie wszystkie
koszty partnera ponadnarodowego?
Planując budżet projektu należy pamiętać o dwóch zasadach:

zasadzie wzajemności – „każdy płaci za siebie”,

zasadzie podziału kosztów – finansowanie kosztów partnera ponadnarodowego z PO KL –
dopuszczalne w uzasadnionych przypadkach (na zasadzie refundacji, zgodnie z Zasadami
finansowania PO KL i Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL).
33. Jaka waluta obowiązuje w rozliczeniach pomiędzy partnerem ponadnarodowym a liderem?
Walutami rozliczeń finansowych pomiędzy partnerami współpracy ponadnarodowej są PLN lub EUR.
Umowa o współpracy ponadnarodowej powinna określać sposób przeliczania na PLN lub EUR wydatków
ponoszonych przez partnera w innej walucie.
34. Jakie są limity kosztów zarządzania w przypadku realizowania projektów współpracy
ponadnarodowej?
W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie limity kosztów zarządzania projektem mogą ulec
zwiększeniu o 2 pkt procentowe dla każdego partnera, jednak nie więcej niż łącznie o 10 pkt procentowych
w ramach projektu, przy czym przy ustalaniu wysokości zwiększenia limitu podmiot będący stroną umowy
uwzględnia zakres zadań przewidzianych do realizacji przez partnera.
35. Czy partnerowi ponadnarodowemu przysługują koszty pośrednie, ewentualnie jak poprawnie je
naliczać?
Koszty pośrednie – mogą być rozliczane na dwa sposoby:
a) ryczałtem – bez konieczności dokumentowania wydatków,
b) na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.
Koszty pośrednie nie mogą być rozliczane jednocześnie w oparciu o dwa ww. sposoby.
Rozliczenie tego samego wydatku w ramach kosztów pośrednich oraz kosztów bezpośrednich stanowi
podwójne finansowanie. Partnerowi ponadnarodowemu nie przysługują koszty pośrednie w związku
z realizacją zadań objętych projektem PO KL i finansowanych ze środków Programu.
7
Download