Warszawa - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

advertisement
Informacje dotyczące środków trwałych zakupionych w ramach projektów
Środkami trwałymi są, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o rachunkowości, wszystkie
rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej
użyteczności dłuższym niż rok. Nie należy zatem sugerować się wartością środka trwałego
lecz okresem jego ekonomicznej użyteczności.
Fakt, iż środek trwały którego jednostkowa wartość jest niższa od 3,5 tys. zł może nie
być wpisywany do ewidencji środków trwałych nie ma wpływu na decyzje co do
przeznaczenia środków trwałych zakupionych w ramach projektów PIW EQUAL .Kryterium
jednostkowej wartości środka trwałego
(poniżej lub powyżej
3,5 tys. zł) może mieć
znaczenie z punktu widzenia przepisów podatkowych, sposobu amortyzacji
– nie ma
natomiast znaczenia z punktu widzenia wymagań PIW EQUAL.
1. W sprawozdaniu końcowym, w
pkt 2.2 „Planowany przebieg Działania w okresie
sprawozdawczym” – należy zamieścić informacje o tym, w jaki sposób poszczególni
członkowie Partnerstwa zamierzają wykorzystać środki trwałe zakupione z budżetu
projektu - zgodnie z komunikatem specjalnym nr 177.
2. Środki trwałe, których zakup został sfinansowany ze środków projektu nie mogą być
wykorzystywane do działalności gospodarczej w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy to
firm/spółdzielni socjalnych oraz osób fizycznych, które otrzymały dotację na rozpoczęcie
działalności gospodarczej). PRR/beneficjenci ostateczni nie mogą również sprzedać
przedmiotowych środków trwałych dla zysku ani nie mogą one służyć jako wkład własny
w ramach współfinansowania innych projektów finansowanych ze środków publicznych.
3. Każdy podmiot będący w posiadaniu środków trwałych zakupionych ze środków PIW
EQUAL
jest zobowiązany do oznakowania środków trwałych przez cały okres ich
użytkowania, iż jego zakup został sfinansowany ze środków EFS.
4. Środki trwałe, których zakup
został sfinansowany ze środków projektu można
wykorzystać następująco:
1
a) Członkowie Partnerstwa - organizacje nie działające w celu osiągnięcia zysku
mogą środki trwałe:
 wykorzystać w ramach własnej działalności statutowej,
 wykorzystać do realizacji innego projektu finansowanego ze środków publicznych,
 przekazać do organizacji pożytku publicznego, przedszkoli, szkół i innych instytucji,
których cel funkcjonowania, z racji charakteru swojej działalności, nie polega na
osiągnięciu zysku.
b) Członkowie Partnerstwa - podmioty działające w celu osiągnięcia zysku mogą
środki trwałe:
 wykorzystać do realizacji innego projektu finansowanego ze środków publicznych,
 przekazać do organizacji pożytku publicznego, przedszkoli, szkół i innych instytucji,
których cel funkcjonowania, z racji charakteru swojej działalności, nie polega na
osiągnięciu zysku.
 sprzedać środki trwałe według wartości rynkowej, za którą przyjmuje się przeciętną
cenę stosowaną w danej miejscowości w obrocie tytułami tego samego rodzaju i gatunku,
lub – jeżeli nie można ustalić wartości rynkowej – według wartości godziwej, zgodnie z
art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości. Środki uzyskane ze sprzedaży środków trwałych
należy traktować jak przychód i wykazać we wniosku o płatność końcową.
c) Beneficjenci Ostateczni
 osoby
fizyczne,
które
dysponują
środkami
trwałymi
użyczonymi
w trakcie realizacji projektu, w przypadku zakończenia udziału w projekcie powinny
środki trwałe zwrócić do PRR. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody
Administratora i KSW można przekazać beneficjentowi ostatecznemu środki trwałe w
formie darowizny.
 osoby fizyczne, które otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej
i zakupiły środki trwałe a po zakończeniu realizacji projektu wykorzystują je nadal do tej
działalności nie mają obowiązku zwrotu tych środków trwałych ani osiągniętego z tego
tytułu zysku.
d) Spółdzielnie/firmy socjalne
2

po zakończeniu realizacji projektu środki trwałe zakupione ze środków PIW EQUAL
powinny być wykorzystywane zgodnie z celami, dla realizacji których firmy/spółdzielnie
socjalne powstały.

w przypadku likwidacji spółdzielni należy środki trwałe przekazać do innej spółdzielni
socjalnej lub organizacji pożytku publicznego, przedszkoli, szkół i innych instytucji, których
cel funkcjonowania, z racji charakteru swojej działalności, nie polega na osiągnięciu zysku.
Ponadto, jeśli likwidacja następuje jeszcze w okresie rozliczania PIW EQUAL – można
środki trwałe sprzedać, a uzyskany przychód zwrócić do Instytucji Zarządzającej. W
przypadku likwidacji spółdzielni po zamknięciu Programu – należy postępować zgodnie z
przepisami regulującymi likwidację spółdzielni.
Darowizna środków trwałych

W przypadku dokonywania darowizny na rzecz beneficjenta ostatecznego, bądź
innego podmiotu, nie wymienionego powyżej należy wcześniej uzyskać zgodę KSW.

W każdym przypadku darowania środków trwałych strony są zobowiązane zawrzeć
umowę na piśmie, którą darczyńca przechowuje w dokumentacji projektu .

Wszelkie koszty związane z darowizną (np. podatek od spadków i darowizn) pokrywa
obdarowany.

Obdarowany powinien zobowiązać się na piśmie (np. oświadczeniem), iż środki
trwałe nie będą wykorzystywane do działalności gospodarczej w celu osiągnięcia zysku.

Obdarowany jest zobowiązany do oznakowania środków trwałych przez cały okres ich
użytkowania, iż jego zakup został sfinansowany ze środków EFS.
Uwaga:
Postępowanie niezgodne z powyższymi zasadami i warunkami oznaczać będzie konieczność
zwrotu dotacji, z której zostały sfinansowane określone środki trwałe.
Informacje dotyczące przekazywania autorskich praw majątkowych
3
Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu
operacyjnego – Program Inicjatyw Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006, a także na
podstawie umowy o dofinansowanie Działania, Administrator/Beneficjent ma obowiązek

przekazania do Instytucji Zarządzającej najpóźniej równolegle ze sprawozdaniem
końcowym /
z upływem terminu realizacji Działania – umów przekazujących autorskie
prawa majątkowe do rezultatów Działania, które są utworami w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. PRR przesyłające te umowy dopiero obecnie – powinny
przesłać do KSW kserokopie tych umów.
Wszelkie regulacje dotyczące przekazywania autorskich praw majątkowych zawarte są w
rozporządzeniu, Poradniku dotyczącym zasad przenoszenia praw autorskich i udzielania
licencji, komunikatach specjalnych nr 175, 179, 193, 195, 199 zamieszczonych na stronie
internetowej www.equal.org.pl.
Uwaga:
Konsekwencją nieprzekazania autorskich praw majątkowych na Instytucje Zarządzającą, czyli
niewywiązania się z umowy o dofinansowanie Działania, będzie konieczność zwrotu
otrzymanych środków.
Informacje dotyczące przekazywania danych osobowych Beneficjentów Ostatecznych
Na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu
operacyjnego – Program Inicjatyw Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006 oraz
umowy o dofinansowanie Działania,
PRR zostały zobowiązane do przekazania do KSW
danych osobowych Beneficjentów Ostatecznych w zakresie wymaganym do monitoringu,
kontroli i ewaluacji
Działania
Programu EQUAL. Zgodnie z par. 21 umowy o dofinansowanie
- Administrator był i jest zobowiązany przekazywać te dane wraz ze
sprawozdaniami, w tym ze sprawozdaniem końcowym.
Na
stronie internetowej www.equal.org.pl dostępne są: formularz PEFS, instrukcja
wypełniania formularza, wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
4
Uwaga:
Nieprzekazanie do KSW danych osobowych BO to niewywiązanie się ze zobowiązań
umownych, którego skutkiem będzie konieczność zwrotu otrzymanych środków.
5
Download