SPO RZL a EQUAL podobieństwa i różnice

advertisement
Inicjatywa
Wspólnotowa EQUAL
zasady i system wdrażania
Departament Zarządzania EFS
MGPiPS
Zakres prezentacji





cel i miejsce IW EQUAL w polityce
rynku pracy i integracji społecznej
zasady i etapy wdrażania IW EQUAL
system wdrażania IW EQUAL w Polsce
stan przygotowań do wdrażania IW
EQUAL w Polsce
rola samorządu terytorialnego we
wdrażaniu IW EQUAL
Cel IW EQUAL
promowanie innowacyjnych rozwiązań
prowadzących do zwalczania wszelkich form
dyskryminacji i nierówności związanych z
rynkiem pracy

Miejsce IW EQUAL w polityce
rynku pracy i integracji społecznej


Europejska Strategia
Zatrudnienia
Strategia Lizbońska
Zasady wdrażania IW EQUAL

podejście tematyczne
1.
Promowanie rynku pracy otwartego dla
wszystkich
Wzmocnienie krajowej strategii
gospodarki społecznej
Wspieranie zdolności adaptacyjnych firm
i pracowników do zmian wywołanych
rozwojem nowych technologii
2.
3.
Zasady wdrażania IW EQUAL
– tematy cd.
4.
5.
Godzenie życia rodzinnego i zawodowego
oraz ponowna integracja zawodowa kobiet
i mężczyzn
Rozwój systemu integracji społecznej i
zawodowej osób, którym udzielono
ochrony na terytorium RP i repatriantów
oraz wsparcie osób ubiegających się o
status uchodźcy
Zasady wdrażania IW EQUAL





Partnerstwa na rzecz Rozwoju
współpraca ponadnarodowa
innowacyjność
empowerment
mainstreaming
Etapy wdrażania IW EQUAL




Działanie 1:
tworzenie Partnerstwa na rzecz Rozwoju
i nawiązanie współpracy ponadnarodowej
Działanie 2:
realizacja programu działania Partnerstwa
na rzecz Rozwoju na poziomie krajowym
i ponadnarodowym
Etapy wdrażania IW EQUAL
Działanie 3:
 tworzenie sieci tematycznych
i upowszechnianie wzorów dobrej praktyki
 oddziaływanie na kierunki polityki rynku
pracy
 Działanie 4:
 pomoc techniczna wspierająca Działania
1, 2 i 3

System wdrażania IW EQUAL




Instytucja Zarządzająca – Departament
Zarządzania Europejskim Funduszem
Społecznym MGPiPS
Instytucja Płatnicza – Departament Obsługi
Funduszy Pomocowych Ministerstwo Finansów
Krajowa Struktura Wsparcia – Wydział
EQUAL w Departamencie Zarządzania
Europejskim Funduszem Społecznym MGPiPS
Beneficjent Końcowy – Partnerstwo na rzecz
Rozwoju
Harmonogram realizacji IW
EQUAL w Polsce



zatwierdzenie Jednolitego Dokumentu
Programowego – I połowa 2004 r.
oficjalne otwarcie programu EQUAL
w Polsce – II połowa 2004 r.
początek realizacji Działania 1 – styczeń
2005 r.
Rola przedsiębiorstw we wdrażaniu IW
Equal




Potencjalny partner w Partnerstwie na Rzecz Rozwoju
we wszystkich tematach, a w szczególności tematu
Gospodarka Społeczna oraz Wspieranie zdolności
adaptacyjnych firm i pracowników
Potencjalny beneficjent ostateczny w ramach tematu
Wspieranie zdolności adaptacyjnych firm i pracowników
Potencjalny adresat działań związanych z
upowszechnianiem dobrych praktyk i rezultatów
programu
Potencjalny udział w działaniach zmierzających do
włączenia rezultatów projektów do głównego nurtu
polityki
Download