Wskazówki dotyczące zalecanej minimalnej treści aktu notarialnego

advertisement
Wskazówki dotyczące zalecanej minimalnej treści aktu notarialnego o dobrowolnym
poddaniu się przez Beneficjenta egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 5 ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), o
którym mowa w §14 ust. 1 pkt 2) wzoru Umowy o Dofinansowanie Działania 2 w ramach
Programu Operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
(ustanowionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3
marca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o
dofinansowanie działania w ramach Programu Operacyjnego – Program Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, Dz. U. Nr 39, poz. 373).
Art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że tytułem egzekucyjnym jest
akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty
sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli
waloryzacyjnej, gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia
przeciwko dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak
również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli
wykonalności. Zgodnie z §14 ust. 1 pkt 2) wzoru Umowy o Dofinansowanie Działania 2 akt
notarialny o dobrowolnym poddaniu się przez Beneficjenta egzekucji w trybie art. 777§1 pkt
5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz.
296, z późn. zm.) jest jednym z możliwych zabezpieczeń Umowy o Dofinansowanie
Działania 2. §14 ust. 5 Umowy o Dofinansowania Działania 2 przewiduje, że zabezpieczenia
prawidłowej realizacji umowy są ustanawiane na okres będący sumą okresu realizacji
działania oraz okresu 14 miesięcy kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji Działania, o
którym mowa w §5.
W związku z powyższym proponuje się, aby akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się
przez Beneficjenta egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego zawierał co najmniej następujące elementy:




obejmował obowiązek zapłaty sumy pieniężnej równej kwocie przyznanego
dofinansowania;
wskazywał jako wierzyciela uprawnionego do prowadzenia przeciwko dłużnikowi
egzekucji Instytucję Zarządzającą EQUAL (ministra właściwego do spraw pracy) lub
Fundację „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 4a,
działającą w imieniu Instytucji Zarządzającej EQUAL;
wskazywał jako termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie aktowi klauzuli
wykonalności, termin przypadający na ostatni dzień 14. miesiąca kalendarzowego od
dnia zakończenia realizacji Działania 2, zgodnie z §5 Umowy o Dofinansowanie
Działania 2;
wskazywał jako warunek uprawniający wierzyciela do prowadzenia przeciwko
dłużnikowi egzekucji o całość lub część roszczenia na podstawie aktu, w którym
dłużnik poddał się egzekucji: nieprawidłową realizację Umowy o Dofinansowanie
Działania 2 przez dłużnika (tj. nienależyte wykonywanie lub niewykonywanie przez
dłużnika całości lub części zobowiązań nałożonych nań Umową o Dofinansowanie
Działania 2), w tym zaistnienie okoliczności przewidzianych §12, §15, §27 (ust. 6 w
związku z ust. 1 i 2) lub §29 ust. 3 Umowy o Dofinansowanie Działania 2.
Ze względu na to, że notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są
obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, w zakresie swoich uprawnień działa jako
osoba zaufania publicznego, obowiązany jest postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem
oraz ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności
notarialnych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem szczególnej
staranności, do jakiej jest obowiązany przy wykonywaniu tych czynności, powyższe
wskazówki należy traktować jedynie jako sugerowane rozwiązanie odnoszące się do
minimalnej treści przedmiotowego aktu notarialnego i powinny być każdorazowo
dostosowane do Umowy Dofinansowania Działania 2.
Download