Kozienice, dnia - Komornik Sądowy dla Warszawy Pragi

advertisement
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ
Marek Bidziński
Warszawa dn…………………….
ul. Brzeska 2; 03-737 Warszawa
Tel. 0 22 870-60-33
WNIOSEK EGZEKUCYJNY ( KM )
Wierzyciel(ka)..........................................................................PESEL....................................................
(nazwisko i imię)
Zamieszkały(a)........................................................................................................................................
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica nr. domu)
nazwa banku i nr. konta bankowego wierzyciela, na które należy przekazywać wyegzekwowane
należności:.................................................................................................................................................
Imiona rodziców……………………………………….Nr Tel:………………………………………
(imię ojca i matki)
Dłużnik(czka)......................................................................................PESEL........................................,
(nazwisko i imię, nazwa firma)
D.O.:................................., NIP:................................................, REGON:..............................................
Zamieszkały(a)............................................................................................Nr telefonu.........................
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu
)
Urodzony(a).............................w.....................................Imiona rodziców............................................
(data i miejsce)
(imię ojca i matki)
Przedkładam tytuł wykonawczy: wyrok/protokół/postanowienie Sądu ................................
w ................................................... z dnia, ..................................sygn. akt .................................
wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania:
1) należności głównej.........................................................................................zł
2) z zasądzonymi odsetkami od.....................................................do dnia zapłaty
3) kosztów procesu.............................................................................................zł
4) kosztów klauzuli.............................................................................................zł
5) kosztów egzekucyjnych, które powstaną.
6) ..........................................................................................................................
Wnoszę o wszczęcie egzekucji z ruchomości dłużnika tj. ..........................................................
wymienić ruchomości ..................................................................................................................
Wnoszę o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia dłużnika za pracę pobieranego
w ........................................................................................................................................…......
Wnoszę o wszczęcie egzekucji z konta bankowego dłużnika nr ................................................
w banku .......................................................................................................................................
Wnoszę o wszczęcie egzekucji z wierzytelności dłużnika znajdujących się:
w ..................................................................................................................................................
Wnoszę o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika położonej w miejscowości
................................................... mającej księgę wieczystą Kw ..................................................
Zlecam poszukiwanie majątku dłużnika.
UWAGA: Z chwilą złożenia wniosku do Komornika powstają koszty egzekucyjne, które obciążają dłużnika.
.........................................................
podpis wierzyciela
Download