System wsparcia merytorycznego PRR

advertisement
System wsparcia merytorycznego
Partnerstw na rzecz Rozwoju
w programie Equal
szkolenie Equal
Jachranka, 24-25 stycznia 2005 r.
1
© Bartosz Grucza, Beata Puszczewicz
założenia planowanego systemu
wsparcia merytorycznego dla PRR
Stworzenie systemu pomocy szkoleniowej służącej:
• właściwemu konstruowaniu partnerstw
• nabyciu umiejętności posługiwania się metodologią PCM /
Logframe
• tworzeniu poprawnej merytorycznie, spójnej i wyczerpującej
dokumentacji projektowej
• skutecznemu zarządzaniu projektami realizowanymi w ramach
programu Equal z uwzględnieniem wszystkich aspektów
zarządzania oraz problemu mainstreamingu
Stworzenie systemu wsparcia konsultacyjnego umożliwiającego
uzyskanie bieżącej pomocy merytorycznej na etapie
planowania i realizacji projektu przez każde z Partnerstw
2
założenia planowanego systemu
wsparcia merytorycznego dla PRR
• poznanie potrzeb szkoleniowych i
oczekiwań Partnerstw
• opracowanie koncepcji szkoleń
uwzględniającej zgłoszone potrzeby
Partnerstw
• opracowanie koncepcji systemu
wsparcia konsultacyjnego uwzględniającej
formy wsparcia preferowane przez
Partnerstwa
3
założenia planowanego systemu
wsparcia merytorycznego dla PRR
Koszty
Działanie 2
szkolenia
Zapewnienie odpowiedniego wsparcia
na każdym etapie cyklu życia projektu
Działanie 3
KL - koszty
łączne
KW
KL
szkolenia
KW -koszty
działalności
wykonawczej
szkolenia
Kz - koszty
działalności
zarządczej
szkolenia
Działanie 1
KO
Ko- koszty
obsługi
KK
Faza
definiowania
projektu
Faza
planowania
i organizacji wykonania
projektu
Faza
wykonawstwa
projektu
Faza
zakończenia
projektu
Czas
4
omówienie wyników ankiet
potrzeb szkoleniowych PRR
Zestawienie zgłoszonych potrzeb szkoleniowych Partnerstw
kontrola przebiegu projektu
kierow anie zespołem projektow ym
planow anie przebiegu
zasobow ego/kosztow ego projektu
planow anie przebiegu czasow ego
projektu
przygotow anie i budow a matrycy
logicznej
definiow anie i planow anie projektu
zgodnie z metodologią PCM
tw orzenie partnerstw , określanie reguł
funkcjonow ania partnerstw a
0
50
100
150
200
250
300
350
część Partnerstw wskazała ponadto konieczność przeprowadzenia
szkolenia dotyczącego kwalifikowalności kosztów projektu
400
5
wstępny program szkoleń PRR
na rok 2005
tworzenie partnerstw, reguły funkcjonowania partnerstwa
1 dzień
definiowanie i planowanie projektu zgodnie z metodologią PCM
przygotowanie i budowa matrycy logicznej projektu
planowanie przebiegu czasowego projektu
planowanie przebiegu zasobowego/kosztowego projektu
3 dni
kierowanie zespołem projektowym
2 dni
kontrola przebiegu projektu
2 dni
kwalifikowalność kosztów
1 dzień
6
szczegółowy program szkoleń
PRR na rok 2005
Cykl szkoleń trzydniowych planowanych na marzec i kwiecień 2005 r.
• definiowanie i planowanie projektu zgodnie z metodologią zarządzania
cyklem projektu (PCM), omówienie założeń metody, poszczególnych faz cyklu,
analizy interesariuszy, analizy problemu, analizy celów, wyboru strategii
• przygotowanie i budowa matrycy logicznej projektu (Logical Framework),
definiowanie poszczególnych kategorii celów, założeń, wskaźników i źródeł
weryfikacji z uwzględnieniem procesu mainstreamingu
• planowanie przebiegu czasowego projektu (harmonogram, wykres Gantta),
planowanie zasobów i kosztów w projekcie
(tworzenie harmonogramu wydatków i budżetu projektu).
– szkolenia mają charakter warsztatowy
– grupy składają się z przedstawicieli kilku partnerstw, reprezentujących jeden obszar tematyczny
– uczestnicy pracują w grupach w ramach swoich partnerstw na przykładzie własnych projektów 7
– po zakończeniu szkolenia partnerstwa powinny dysponować praktycznie gotową, poprawną
merytorycznie i formalnie dokumentacją projektową
szczegółowy program szkoleń
PRR na rok 2005
Cykl szkoleń dwudniowych planowanych na wrzesień i październik
2005 r.
szkolenie ma na celu przekazanie nowoczesnej wiedzy w zakresie
kierowania zespołem projektowym:
• specyfiki pracy zespołowej,
• roli kierownika w zespole,
• procesu podejmowania decyzji,
• oceny członków zespołu projektowego,
• rozwiązywania konfliktów,
• problemów negocjacji,
• różnic kulturowych,
• innych zagadnień towarzyszących pracy zespołu projektowego.
– szkolenia mają charakter warsztatowy
– grupy składają się z przedstawicieli partnerów wiodących różnych Partnerstw
– uczestnicy pracują w grupach na przykładach zaczerpniętych z własnych projektów
8
– po zakończeniu szkolenia partnerzy wiodący powinny posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do
skutecznego pokierowania zespołem
szczegółowy program szkoleń
PRR na rok 2005
Cykl szkoleń dwudniowych planowanych na listopad i grudzień 2005 r.
szkolenie ma na celu wykształcenie umiejętności w zakresie
skutecznej kontroli przebiegu projektu w różnych wymiarach i obszarach:
- planowania i stosowania systemów i narzędzi kontrolnych w projekcie,
- monitorowania przebiegu projektu,
- samodzielnej ewaluacji rezultatów projektu,
- audytowania projektu,
- korzystania z narzędzi kamieni milowych,
- kontroli czasowej przebiegu projektu (harmonogramy, wykresy Gantta),
- kontroli wykorzystania zasobów w projekcie (wykresy wykorzystania
zasobów),
- kontroli finansowego przebiegu projektu,
- systemu raportowania.
– szkolenia mają charakter warsztatowy
– grupy składają się z przedstawicieli partnerów różnych Partnerstw
– uczestnicy pracują w grupach na przykładach zaczerpniętych z własnych projektów
9
– po zakończeniu szkolenia partnerzy wiodący powinny posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do
bieżącej i okresowej kontroli przebiegu projektu
szczegółowy program szkoleń
PRR na rok 2005
Cykl szkoleń jednodniowych planowanych najpóźniej na jesieni 2005 r.
szkolenie ma na celu wykształcenie umiejętności w zakresie właściwego
kwalifikowania kosztów i wydatków w projekcie
szczegółowy plan i warunki szkolenia w przygotowaniu
10
zasady naboru uczestników
szkoleń PRR
W szkoleniach będą mogły wziąć udział osoby, których uczestnictwo
zostało zgłoszone i uzasadnione
(np. podczas wypełniania ankiet potrzeb szkoleniowych)
Każde z Partnerstw może zgłosić:
- maksymalnie 1 osobę ze strony jednego partnera,
- maksymalnie 3 osoby ze strony partnera wiodącego.
Grupy tworzone będą z przedstawicieli Partnerstw w ramach
tego samego obszaru tematycznego.
11
system wsparcia konsultacyjnego w ramach
systemu wsparcia merytorycznego PRR
Planowany system wsparcia konsultacyjnego składać się będzie z kilku
elementów i będzie polegał na:
- wyznaczeniu stałych terminów konsultacji udzielanych przez ekspertów
dostępnych pod numerem telefonu i/lub osobiście w siedzibie Fundacji w
wyznaczonych godzinach w ramach dostępnej dla każdego partnerstwa puli
godzin konsultacyjnych
- stworzeniu systemu konsultacji elektronicznych, udzielanych za pomocą
poczty e-mail w postaci odpowiedzi na zadawane pytania wszystkim
partnerstwom zarejestrowanym w systemie grup dyskusyjnych i grup
roboczych
- stworzeniu systemu periodycznych publikacji elektronicznych zawierających
bieżące wyjaśnienia i aktualne informacje na temat toczących się projektów
- stworzeniu systemu publikacji odpowiedzi na pytania oraz innych wyjaśnień
12
na stronach internetowych programu Equal
sprawy organizacyjne związane z
systemem wsparcia merytorycznego
PRR
Pytania ?
Odpowiedzi...
13
Download