Zastosowanie metody PCM do przygotowania i wdrażania projektu

advertisement
SOJUSZ DLA PRACY
F0607
Zastosowanie metody zarządzania
cyklem projektu (PCM) do
przygotowania i wdrażania
projektu PIW EQUAL
PLAN PREZENTACJI
 podstawowe informacje o projekcie zaprezentowane
zgodnie z metodyką PCM:




Analiza
Analiza
Analiza
Analiza
problemu
celów
strategii (w kontekście rezultatów)
interesariuszy
 ocena wykorzystania elementów metodyki PCM
 wnioski
SOJUSZ DLA PRACY
 Projekt PIW EQUAL w temacie F: wspieranie zdolności
dostosowania się firm i pracowników do strukturalnych
zmian gospodarczych oraz wspieranie wykorzystania
technologii informacyjnych i innych nowych technologii
 Sojusz dla pracy to partnerstwo związków zawodowych,
pracodawców, organizacji pozarządowych, firm
szkoleniowych, placówek akademickich
 Administratorem partnerstwa jest Program Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP
ANALIZA PROBLEMU (1)
PROBLEM: wypadanie z rynku pracy osób w wieku 45 +
 Przyczyny dotyczące pracodawców:
 niechęć do zatrudniania osób w wieku 45+
 Niekorzystny stereotyp pracownika 45
 mało efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi (brak strategii
zarządzania wiekiem w organizacjach)
 niedoszacowanie potencjału pracowników 45+ (ich doświadczenia,
znajomości miejsca pracy, stabilnej sytuacji rodzinnej),
 koszty pracy - przekonanie o wyższych kosztach pracy związanych z
zatrudnianiem 45+.
ANALIZA PROBLEMU (2)
PROBLEM: wypadanie z rynku pracy osób w wieku 45 +
 Przyczyny dotyczące pracowników:
 obiektywnie niskie kwalifikacje w zakresie znajomości języków,
obsługi komputera, nowoczesnego sprzętu biurowego i innych
technologii stosowanych w zakładach pracy,
 bariery psychiczne, tj. trudności w komunikacji i nawiązywaniu
kontaktu, wycofanie, bierny stosunek do własnej kariery, obawa
przed zmianami związanymi z przekwalifikowaniem się,
 niska mobilność, w tym niska aktywność społeczna,
 niechęć do uczenia się, niechęć do przekwalifikowania, podejście
„chcę pracować w tym czego się nauczyłem/am przez lata”
ANALIZA PROBLEMU (3)
PROBLEM: wypadanie z rynku pracy osób w wieku 45 +
 Przyczyny dotyczące metod aktywizacji osób 45+
 doradcy zawodowi pracują głównie z bezrobotnymi (89% klientów
to osoby bezrobotne – dane z 2003 roku),
 system nie spełnia założenia prewencji bezrobocia,
 zbyt mała liczba doradców zawodowych w stosunku do potrzeb
(dane MGiP, Warszawa 2004),
 doradcy nie mają możliwości indywidualnego podejścia do klienta,
 skupienie uwagi na osobach młodszych – brak skutecznej polityki
dotyczącej osób w wieku 45 lat i więcej.
CELE
CEL BEZPOŚREDNI:
Zapobieganie wypadaniu z rynku pracy osób 45+
CELE POŚREDNIE:
 zmiana psychologicznego nastawienia pracowników 45+ do
podnoszenia własnych kwalifikacji, gł. w zakresie nowych
technologii
 zmiana nastawienia pracodawców i związków zawodowych do
szkolenia i zatrudniania osób 45+
 wypracowanie nowego podejścia do roli pracowników 45+ w
zakładach pracy (przy wykorzystaniu ich doświadczenia
zawodowego)
 oraz: wzmocnienie współpracy partnerów społecznych
INTERESARIUSZE (1)
 Analiza w fazie inicjacji projektu (okres przygotowania
wniosku o dofinansowanie)
 Analiza w fazie formułowania projektu (Działanie 1 )
 część interesariuszy staje się partnerami projektu
 część interesariuszy staje się beneficjentami projektu
 Re – analiza w trakcie wdrażania projektu (Działania 2)
 Zmiany związane ze zmianami w strategii projektu (zmiany
wychwycone w trakcie bieżącego monitoringu i ewaluacji)
 Część interesariuszy staje się partnerami w Działaniu 3
 Określenie grupy docelowej Działań upowszechniających (Działanie
2) i mainstreamingowych (Działanie 3)
INTERESARIUSZE (2)
BENEFICJENCI




osoby 45+
zagrożone bezrobociem, subiektywnie (poczucie niestabilności
zatrudnienia) i obiektywnie (na wypowiedzeniu, z firm
restrukturyzowanych)
pracownicy sektora przemysłu lekkiego, służby zdrowia i
organizacji pozarządowych
podgrupa szczególnie narażona na wykluczenie - kobiety 45+
INTERESARIUSZE (3)
GRUPA DOCELOWA
DZIAŁAŃ UPOWSZECHNIAJĄCYCH I MAINSTREAMINGOWYCH





instytucje szkoleniowe i organizacje pozarządowe
urzędy pracy i administracja samorządowa - jobcoaching jako
uzupełnienie działań urzędów pracy i samorządów lokalnych
w przeciwdziałaniu i/lub likwidowaniu bezrobocia
pracodawcy, działy HR
firmy doradztwa personalnego – jobcoaching jako usługa dla
innych podmiotów rynku pracy
związki zawodowe – jobcoaching jako narzędzie prowadzenia
dialogu społecznego
REZULTATY
REZULTAT
(mainstreamowany i upowszechniany w Działaniu 3):
 Zintegrowany model utrzymania na rynku pracy
pracowników 45+, oparty na metodologii jobcoachingu
REZULTATY „MIĘKKIE” I „TWARDE”
 Rezultaty działań projektowych, składające się na
osiągnięcie celów pośrednich
NARZĘDZIA I TECHNIKI PCM (1)
 ANALIZA INTERESARIUSZY
 Przydatna i wykorzystana
 ANALIZA PROBLEMU
 W dużym stopniu określona w PO PIW EQUAL
 Powinna być wykorzystana już na etapie inicjowania projektu
 ANALIZA CELÓW
 Cele projektu vs cele partnerów
 Problem odwrócenia następstwa logicznego, tj.
„dopasowywanie” celów do działań
 ANALIZA STRATEGII
 Dopasowywanie strategii do działalności partnerów
NARZĘDZIA I TECHNIKI PCM (2)
 MATRYCA LOGICZNA
 Bardzo przydatna przy strukturalizowaniu celów, rezultatów i
działań
 Pozwala określić logikę zdarzeń (działanie → rezultat → cel)
 Dobre narzędzie do kontroli przebiegu projektu i prowadzenia
sprawozdawczości
 Ale: niezrozumiała przez część partnerów
 Zależna od rzetelnej analizy problemów i analizy celów
 WYKRES GANTTA
 Trudny do zastosowania przy znacznych opóźnieniach w
harmonogramie
 Trudny do zastosowania w przypadku konieczności
modyfikowania działań ze względu na ograniczenia budżetowe
WNIOSKI
 Metodyka PCM pozwala na…
 Jasną strukturę działań, zmierzających do osiągnięcia rezultatów,
składających się na osiągnięcie celów projektu
 Cykliczną kontrolę realizacji projektu
 Skupienie się na celach i rezultatach, a nie na działaniach
 …i dlatego
 Szkolenia z PCM konieczne są już na etapie inicjowania projektów,
lub bardzo wczesnym etapie formułowania projektów
 Część pomocy technicznej powinna być skierowana na wzmacnianie
potencjału przyszłych projektodawców i beneficjentów PO KL, w
zakresie zarządzania projektami
Więcej informacji
WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:
 www.sojuszdlapracy.pl
 www.undp.org.pl
KONTAKT:
 [email protected]
Download