Interesariusze przedsiębiorstwa Majster-Plus sc

advertisement
Interesariusze przedsiębiorstwa
Majster-Plus s.c.
Autorzy:
Rafał Kwol
Marcin Nyga
Struktura organizacyjna
przedsiębiorstwa
ZARZĄD
Jacek Jarocki
Ilona Jarocka
Dział zamówień
Dział napraw
Dział produkcji
i zakupów
i reklamacji
i sprzedaży
1 pracownik
2 pracowników
2 pracowników
Struktura organizacyjna
przedsiębiorstwa



Przedsiębiorstwo korzysta z struktury
liniowej
Składa się z dwóch stanowisk
kierowniczych oraz pięciu stanowisk
robotniczych
Zaprzeczenie zasady jedności
rozkazodawstwa
Struktura organizacyjna
przedsiębiorstwa
Do wad należy zaliczyć:
 Potrzebna duża wiedza w części
kierowniczej – rekrutacja, płace, ocena
pracowników
 Duża centralizacja władzy i uprawnień
 Ryzyko „paraliżu” firmy w przypadku
nieobecności kadry kierowniczej
Interesariusze przedsiębiorstwa
Grupa interesariuszy
Ilość Opis
Zarząd
(Jacek Jarocki, Ilona Jarocka Pracownicy)
2
Są to osoby zajmujące się prowadzeniem
firmy i są jednocześnie jej właścicielami.
Zajmują się rekrutacją, kontrola
pracowników, negocjacją kontraktów,
marketingiem oraz rozliczaniem płac.
Dział zamówień i zakupów
(Pracownicy)
1
To pracownik odpowiedzialny za zamawianie
niezbędnych materiałów oraz ich dbanie o
ich terminową dostawę w celu zapewnienia
ciągłości działalności.
Dział napraw i reklamacji
(Pracownicy)
2
To pracowniczy zajmujący się oceną i
ewentualnym uwzględnianiem zgłoszonych
przez klientów reklamacji. Do ich zadań
należy także usługowa część właściwej
działalności przedsiębiorstwa – naprawy.
Interesariusze przedsiębiorstwa
Grupa interesariuszy
Ilość
Opis
Dział produkcji i sprzedaży
(Pracownicy)
2
Są to pracownicy odpowiedzialni za
rozliczanie sprzedanych produktów z
końcowymi odbiorcami oraz zajmują
się także montażem zamówionych
towarów w domu/siedzibie klienta.
Klienci indywidualni
(Klienci)
80 - 90
/m-sc
Jest to głównie ludność lokalna z Rudy
Śląskiej i okolicznych miast. Przeciętny
klient firmy to osoba w wieku od 25 do
45 lat z dochodami na poziomie 30004500 złotych brutto.
Klienci instytucjonalni
(Klienci)
5 – 10
/m-sc
Są to głównie instytucje publiczne
(Urząd Miasta, Urząd Skarbowy itp.)
oraz firmy prywatne, które mają zamiar
wyposażyć swoje siedziby.
Interesariusze przedsiębiorstwa
Grupa interesariuszy
Ilość Opis
Firmy Drewmax, Soma,
Senator
(Dostawcy)
3+
To firmy współpracujące z
przedsiębiorstwem zajmujące się
dostarczaniem materiałów, gotowych
produktów, a nawet gotowych zestawów
do montażu. Pełnią oni też rolę
podwykonawców firmy, która zajmuje się
jedynie pośrednictwem.
Firmy Caution, Meble
Falke, Kega
(Konkurenci)
3+
Są to przedsiębiorstwa konkurujące
bezpośrednio z firmą na lokalnym rynku.
Działają z firmą w wspólnie w zakresie
B+R oraz organizują wspólne działania
promocyjne. Ich udział w rynku jest
podobny do Masjter-Plus.
Urząd Skarbowy w
Rudzie Śląskiej
(Instytucje państwowe)
1
To instytucja zajmująca się rozliczaniem
zeznań podatkowych firmy i
regulowaniem jej zobowiązań wobec
państwa.
Interesariusze przedsiębiorstwa
Grupa interesariuszy
Ilość
Opis
Bank Zachodni WBK
(Instytucje zewnętrzne)
1
Bank zajmujący się prowadzeniem
rachunku firmy oraz jej
kredytowaniem.
Biuro rachunkowe
„Ekspert”
(Instytucje zewnętrzne)
1
Firma zewnętrzna, której zadaniem
jest prowadzenie księgowości firmy.
Telewizja kablowa
Sileman
(Media)
1
Firma zajmująca się działalności na
rynku mediów. Jest ona głównym
współpracownikiem firmy przy
prowadzeniu kampanii reklamowych,
a także partnerem w akcjach
sponsoringu rozmaitych wydarzeń
na terenie miasta.
Systemy zarządzania
interesariuszami
Grupa
interesariuszy
Wejście
Wyjście
Zarząd
Poświęcanie czasu i
wysiłku na prowadzenie
działalności firmy i
załatwianie spraw z tym
związanych.
Wypracowywanie zysku, który
przewyższa alternatywne opcje
zarobkowania oraz możliwość
samorealizacji.
Pracownicy
wykonawczy
Praca na rzecz firmy w
ramach ustalonych
godzin.
Wynagrodzenie uzyskiwane za
efekty pracy oraz możliwość
korzystania z oferty firmy „po
kosztach”.
Klienci
Zapłata za zakupione
produkty oraz wykonane
usługi, która jest
przychodem firmy.
Uzyskanie zamówionych produktów
na czas oraz gwarancja wysokiej
jakości usług.
Systemy zarządzania
interesariuszami
Grupa
interesariuszy
Wejście
Wyjście
Dostawcy
Podwykonawstwo
produktów dla firmy oraz
dostarczanie
zamówionych dóbr.
Terminowe realizowanie płatności
oraz hurtowe ilości zamawianych
produktów.
Konkurenci
Wspólna praca w zakresie
B+R oraz organizacja
wspólnych działań
promocyjnych.
Partycypacja w programach
organizowanych przez
konkurentów oraz częściowe
ponoszenie kosztów
wymienionych wcześniej działań.
Instytucje
państwowe
Rozliczanie firmy z jej
zaległości podatkowych
oraz dbanie o
terminowość ich regulacji.
Podatki płacone przez firmę są
przekazywane na rzecz państwa,
a z nich regulowane są płace dla
pracowników instytucji.
Systemy zarządzania
interesariuszami
Grupa
interesariuszy
Wejście
Wyjście
Bank Zachodni
WBK
Umożliwia działalność firmy
dzięki prowadzeniu jej
rachunku bankowego oraz
pozwala na finansowanie
inwestycji dzięki
kredytowaniu.
Prowizja dla banku za
wykonywanie usług dla firmy
oraz odsetki z udzielonych
kredytów.
Biuro rachunkowe Zajmuje się rachunkami firmy
„Ekspert”
co daje właścicielom więcej
czasu na realizację innych
zadań związanych z firmą.
Miesięczna opłata dla biura za
prowadzenie księgowości
przedsiębiorstwa.
Media
Pokrycie części kosztów
związanych ze sponsoringiem
oraz przychody ze sprzedaży
czasu antenowego oraz
miejsc na ogłoszenia.
Ułatwia i umożliwia
prowadzenie kampanii
reklamowej, a także pokrywa
część kosztów związanych ze
sponsoringiem.
Analiza interesariuszy


Interesariuszy firmy można podzielić ze względu
na trzy najistotniejsze kryteria
Podział ze względu na możliwość oddziaływania na
interesy firmy
Możliwość oddziaływania na interesy firmy
Mała
- Biuro rachunkowe
- Telewizja kablowa
Sileman
Średnia
- Urząd Skarbowy
- Konkurenci
- Pracownicy
Duża
-
Dostawcy
Zarząd
Bank Zachodni WBK
Klienci
Analiza interesariuszy

Podział interesariuszy ze względu na artykulację
ich własnych interesów
Artykulacja własnych interesów
Mała
- Telewizja kablowa
Sileman
- Konkurenci
Średnia
- Pracownicy
- Bank Zachodni WBK
- Biuro rachunkowe
Duża
-
Dostawcy
Zarząd
Klienci
Urząd Skarbowy
Analiza interesariuszy

Podział interesariuszy za względu na stopień
istotności dla interesów organizacji
Stopień istotności dla organizacji
Interesariusze
operacyjni
- Klienci
- Biuro rachunkowe
- Pracownicy
Interesariusze
taktyczni
- Konkurenci
- Telewizja kablowa
Sileman
Interesariusze
strategiczni
-
Dostawcy
Zarząd
Urząd Skarbowy
Bank Zachodni WBK
Analiza interesariuszy


Przedsiębiorstwo i jego działania są bardzo
zdywersyfikowane pod względem
oddziaływania na swoich interesariuszy
Żadna z omówionych grup interesariuszy
nie jest pomijana przy planowaniu
taktycznym i strategicznym przyszłej
działalności przedsiębiorstwa
Analiza interesariuszy



Największy nacisk kładzie się na dbanie o
wartości i cele klientów, dostawców, zarządu
oraz banku przedsiębiorstwa
Wynika to z ich bardzo dużego wpływu na
ciągłość działania i rozwoju firmy
Mniej istotne dla firmy są wartości i cele
konkurencji oraz mniej znaczących partnerów
(biura rachunkowego i telewizji kablowej
Sileman)
Wartości interesariuszy
Zarząd:
- Możliwość
samozatrudnienia
- Niezależność
Pracownicy:
- Bezpieczeństwo
zatrudnienia
- Realizacja
marzeń
Wspólne wartości:
- Dobre warunki
pracy
- Ciągłość działania
firmy
- Wkład w rozwój
firmy
- Rozrost i rozwój
przedsiębiorstwa
Dostawcy:
- Terminowość opłat
za produkty
- Długotrwała
współpraca
- Zaufanie do
kontrahentów
Konkurenci:
Wspólne wartości:
Media:
- Współpraca nad
wspólnymi projektami
- Zwiększenie
efektywności działania
- Promocja lokalnych
produktów
- Mobilizacja do rozwoju
- Inwestycje i projekty
- Rozwój regionu
- Możliwość szybszego
wdrażania innowacji
Biuro rachunkowe:
Bank Zachodni WBK:
- Współpraca z lojalnym i
wypłacalnym klientem
Urząd Skarbowy:
- Wspieranie rozwoju
- Stabilizacja na rynku polskiej przedsiębiorczości - Regulacja rozliczeń
poprzez
między firmą a
Stabilizacja
wpływów
długoterminowe
państwem
umowy z klientami
- Utrzymanie płynności
- Dostarczanie
budżetu państwa
rzetelnego produktu
- Ograniczenie „szarej
strefy”
Cele działalności przedsiębiorstwa
Zarząd:
- Generowanie
zysku
Pracownicy:
- Zapewnienie
wynagrodzenia za
pracę
- Kształtowanie
warunków
samorozwoju i
samorealizacji
- Zapewnienie
stabilizacji i
bezpieczeństwa
egzystencji
Wspólne cele:
- Rozwój i wzrost
zyskowności firmy
- Ekspansja na nowe
rynki
Dostawcy:
- Kształtowanie
dobrego wizerunku
- Zapewnienie
ciągłości dostaw
- Regulowanie
płatności bez
generowania kosztów
Konkurenci:
- Wspólny rozwój w
zakresie nowych
technologii
Wspólne cele:
Media:
- Wzrost płynności
- Realizacja wspólnych
finansowej przedsiębiorstwa projektów sponsorskich
- Kontynuacja współpracy z
- Uzyskanie przewagi dotychczasowymi
konkurencyjnej
interesatiuszami
- Obniżenie kosztów
rozwoju i promocji
- Uzyskanie korzystnych
warunków dla działań
marketingowych
Bank Zachodni WBK:
- Uzyskanie nowych źródeł
finansowania
Biuro rachunkowe: - Wykorzystanie efektu
dźwigni finansowej
- Uzyskanie usługi
zapewniającej większą
efektywność działania
kierownictwa firmy
- Minimalizacja
kosztów związanych z
obsługą finansów
firmy
Urząd Skarbowy:
- Regulacja
zobowiązań wobec
państwa
- Działanie w ramach
prawnych określonych
przez kodeks cywilny
Łańcuch wartości M.E. Portera
Infrastruktura firmy
A ) nacisk na przywództwo na rynku
lokalnym
B ) stałe wsparcie kierownictwa dla rozwoju
firmy
C ) słaba dywersyfikacja profilu działalności
D ) połączenie tradycji i nowych technologii
w procesie działań firmy

Łańcuch wartości M.E. Portera
Zarządzanie zasobami ludzkimi
A ) prowadzenie szkoleń dla pracowników w
zakresie rozwoju ich kompetencji i
znajomości rynku
B ) zapewnienie przestrzegania zasad BHP
na terenie miejsca pracy
C ) organizacja systemu wynagrodzeń
opartego na efektach

Łańcuch wartości M.E. Portera
Rozwój technologiczny
A ) współpraca z lokalnymi firmami na rzecz
nowych metod obróbki drewna
B ) monitorowanie zapotrzebowania
rynkowego
C ) inwestycje w nowe, innowacyjne
produkty

Łańcuch wartości M.E. Portera
Zaopatrzenie
A ) wykorzystanie ekonomiki skali w
realizacji usług
B ) efektywne wykorzystanie posiadanych
zasobów
C ) prowadzenie systemu monitorowania
zapotrzebowania na dostawy

Łańcuch wartości M.E. Portera
Logistyka zewnętrzna i wewnętrzna
A ) system monitorowania dostawy do
klienta
B ) rezygnacja z magazynowania zbyt dużej
ilości produktów na rzecz zmniejszenia
kosztów
C ) system transportu zorganizowany w
własnym zakresie

Łańcuch wartości M.E. Portera
Działania operacyjne i usługi posprzedażowe
A ) nastawienie działań firmy na
maksymalizowanie poziomu jakości oferty
B ) program gwarancji na udzielane usługi
C ) oferta montażowa oraz naprawcza
skierowana do klientów indywidualnych oraz
instytucjonalnych

Łańcuch wartości M.E. Portera
Marketing i sprzedaż
A ) stałe kontakty z klientami za pomocą
spotkań osobistych oraz strony
internetowej
B ) działania promocyjne przy
współdziałaniu z lokalną telewizją
C ) wykorzystanie sieci marketingu
szeptanego

Społeczne warunki zewnętrzne
Dostępność zasobów
A ) wysoki poziom podaży pracy na lokalnym
rynku w razie rozwoju firmy
B ) łatwy dostęp do materiałów i gotowych
produktów
C ) słabe bariery dostępu do nowych
rozwiązań technologicznych

Społeczne warunki zewnętrzne
Zapotrzebowanie lokalne
A ) duża różnorodność i szczegółowość
potrzeb klientów
B ) niski poziom ekstrawagancji w wyborze
produktów – trzymanie się powszechnie
uznanych standardów
C ) zapotrzebowanie na produkty z różnych
przedziałów cenowych

Społeczne warunki zewnętrzne
Branże wspierające
A ) rozwój inicjatywy reprezentantów branży
mającej na celu utworzenie ciała
pełniącego funkcję łącznika z rządem
B ) łatwość w nawiązywaniu nowych
kontaktów handlowych z dostawcami

Społeczne warunki zewnętrzne
Kontekst dla realizacji strategii firmy i
rywalizacji na rynku
A ) rynek silnie konkurencyjny oparty na
poszanowaniu przeciwników
B ) wspólne inicjatywy badawcze
C ) współpraca na rzecz ograniczenia
kosztów promocji branży

Dziękujemy za uwagę
Download