Historia bankowości w Polsce

advertisement
wykonała:
Karolina Słowińska
kl. IV teh
 nauka
o przedsiębiorstwie bankowym i jego
otoczeniu. Zajmuje się m.in. zagadnieniami
związanymi z funkcjonowaniem systemu
bankowego, produktów i operacji bankowych,
zarządzania ryzykiem bankowym.
 Także dział księgowości – nauki o operacjach
finansowych
wchodzących
w
zakres
działalności banków (rachunkowość bankowa)
W
grudniu
1918r. zapowiedziano,
że w przyszłości zostanie utworzony Bank
Polski. Nowy bank emisyjny miał
nawiązywać swą nazwą do instytucji,
która od 1828 r. zajmowała się sprawami
monetarnymi i gospodarczymi w okresie
krótkotrwałej
autonomii
Królestwa
Polskiego.
 20
stycznia 1924 r. ustanowiono statut Banku
Polskiego i nadano mu wyłączne prawo
emisji banknotów. Organizacją Banku zajął
się
pięcioosobowy
komitet,
któremu
przewodniczył przyszły prezes Stanisław
Karpiński.
 Zgodnie z ówczesnymi wzorami, powstał
bank centralny w formie prywatnej spółki
akcyjnej, co
miało
zapewnić
jego
niezależność. Akcje Banku objęło 176 tys.
akcjonariuszy. Skarb Państwa miał tylko
1 proc. akcji.
W
styczniu 1924 r. Sejm uchwalił reformę
walutową, która pozwoliła przezwyciężyć
katastrofę hiperinflacji i związany z nią
chaos w gospodarce. W kwietniu 1924 r.
w miejsce zniszczonej inflacją marki
polskiej wszedł do obiegu złoty, poprzednik
naszej obecnej jednostki pieniężnej. Zajął
się tym utworzony wówczas Bank Polski–
poprzednik Narodowego Banku Polskiego.
Współtwórcą Banku Polskiego SA był
Władysław Grabski.
Narodowy Bank Polski rozpoczął działalność
w 1945, zastępując ówczesny Bank Polski Spółka
Akcyjna. Początkowo funkcjonował jako bank
państwowy pod nadzorem ministra skarbu. Aż do
końca lat 80. zajmował się działalnością ogólno
bankową: był monopolistą nie tylko w dziedzinie
emisji pieniądza, ale także udzielania kredytu
i gromadzenia oszczędności. W czasie przemian
ustrojowych wydzielone zostały z niego banki
regionalne i komercyjne, a sam NBP zajął się
tylko emisją pieniądza i polityką monetarną
państwa (funkcja monetarna).
Powszechna Kasa Oszczędności (ob. Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski) – 1987
 Państwowy Bank Kredytowy w Warszawie (PBK,
później Powszechny Bank Kredytowy, ob. Bank BPH) –
1989
 Bank Przemysłowo-Handlowy w Krakowie (BPH, ob.
Bank BPH) – 1989
 Bank Śląski w Katowicach (BŚ, ob. ING Bank Śląski) –
1989
 Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu (WBK, ob.
Bank Zachodni WBK) – 1989
 Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie (ob. Bank
Polska Kasa Opieki) – 1989

 Bank
Depozytowo-Kredytowy w Lublinie
(ob. Bank Polska Kasa Opieki) – 1989
 Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi
(PBG, ob. Bank Polska Kasa Opieki) – 1989
 Bank
Gdański S.A. (BG, ob. Bank
Millennium) – 1989
 Bank Zachodni we Wrocławiu (BZ, ob. Bank
Zachodni WBK) – 1989
 Polski Bank Inwestycyjny (PBI, później
Kredyt Bank, ob. Bank Zachodni WBK) – 1993
1
stycznia 1995 NBP
denominację złotego
przeprowadził

Do istotnych zmian doszło po 1997 r. Nowa
Konstytucja
zapewniła
mocną
pozycję
Narodowego Banku Polskiego w systemie
instytucji publicznych i związała politykę
pieniężną z nowym organem NBP – Radą
Polityki Pieniężnej. Sprawowanie nadzoru
nad bankami powierzono Komisji Nadzoru
Bankowego, a jego realizację Generalnemu
Inspektoratowi
Nadzoru
Bankowego,
wydzielonemu w strukturze NBP. W ten sposób
dbałość o złotego oraz czuwanie nad stabilnością
systemu finansowego stały się głównymi celami
działalności polskiego banku centralnego.
 Zdzisław
Pakuła 13.07.1988–11.09.1989
 Władysław Baka 12.09.1989–24.01.1991
 Grzegorz Wójtowicz 25.01.1991–31.08.1991
 Andrzej Topiński 10.08.1991–4.03.1992
 Hanna Gronkiewicz-Waltz 5.03.199231.12.2000
 Leszek Balcerowicz 10.01.2001–10.01.2007
 Sławomir Skrzypek 10.01.2007–†10.04.2010
 Piotr Wiesiołek 10.04.2010–10.06.2010
 Marek Belka od 11.06.2010
Download