Zakres obowiązków i uprawnień Sekretarza Szkoły W/wym

advertisement
Zakres obowiązków i uprawnień Sekretarza Szkoły
W/wym stanowisko podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły.
Podstawowe obowiązki pracownika.
1. Prowadzenie
spraw i dokumentacji kadrowej
wszystkich pracowników szkoły
odpowiednio zgodnie z Kartą Nauczyciela, Kodeksem Pracy oraz innymi
obowiązującymi przepisami w zakresie prawa pracy:
1) zatrudnianie, zwalnianie oraz zmiana stanowisk pracy pracowników – zgodnie
z poleceniem Dyrektora ,
2) ustalanie uprawnień pracowniczych i przygotowywanie decyzji Dyrektora
w zakresie:
a) dodatków za staż pracy,
b) nagród jubileuszowych
c) urlopów wypoczynkowych , zdrowotnych, wychowawczych,
d) emerytur i rent,
2. Przygotowywanie decyzji Dyrektora w zakresie:
1) zmian wynagrodzenia pracowników,
2) przyznawania dodatków motywacyjnych, funkcyjnych, specjalnych,
3) nagród Dyrektora,
4) rozpoczęcia stażu o awans zawodowy przez nauczycieli ,
5) przydzielania opiekunów stażu nauczycielom,
6) nadawania aktów stopnia awansu zawodowego nauczycielom,
7) udzielania urlopów okolicznościowych, bezpłatnych,
8) udzielania kar porządkowych i nagród,
9) kierowania pracowników na szkolenie i doskonalenie,
3. Prowadzenie rejestru akt osobowych pracowników.
4. Prowadzenie ksiąg ewidencyjnych do akt osobowych.
5. Prowadzenie dokumentacji dot. czasu pracy nauczycieli.
6. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu pracownika.
7. Prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy
zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa , regulaminami,
1
instrukcjami, procedurami
tj: przeprowadzaniem
szkoleń bhp wstępnych
i stanowiskowych pracowników przyjmowanych do pracy,
1) kierowaniem pracowników na okresowe szkolenia bhp
2) kierowaniem
pracowników
na
badania
okresowe,
sanitarno–
epidemiologiczne i po długotrwałym zwolnieniu lekarskim
3) ustalaniem uprawnień i zaopatrzeniem pracowników w odzież roboczą
i środki ochrony indywidualnej, oraz przygotowywaniem dokumentacji do
wypłaty uprawnionym pracownikom ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,
4) wypadkami pracowników w pracy i w drodze do pracy, prowadzenie rejestru
wypadków
5) analizą i oceną ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.
6) z wypadkami uczniów, prowadzenie rejestru wypadków.
8. Współpraca z Głównym Księgowym w zakresie projektów budżetu i planowana
wydatkowania na zaspokojenie uprawnień pracowniczych.
9. Prowadzenie kasy głównej i kasy dochodów własnych szkoły tj.:
1) przyjmowanie wpłat i wypłaty gotówki,
2) obrót środkami finansowymi w kasie,
3) sporządzanie raportów kasowych dekadowo – co 10 dni oddzielnie dla każdej
z kas,
4) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania .
10. Przestrzeganie obowiązującej w SP Nr 65 Instrukcji ewidencji i kontroli druków
ścisłego zarachowania.
11. W okresie funkcjonowania stołówki obrót środkami finansowymi przeznaczonymi
na wyżywienie uczniów (z wpłat rodziców , dotacji MOPS ).
12. Współpraca z MOPS w Łodzi w zakresie rozliczania środków finansowych
przekazanych dla uczniów placówki w ramach programu dożywania.
13. Przekazywanie do składnicy akt dokumentów zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
14. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków
15. Wykorzystywanie w wykonywanej pracy niezbędnych programów informatycznych
i ośników elektronicznych zgodnie z obowiązującą w SP 65 w Łodzi Instrukcją
zarządzania systemem informatycznym.
2
16. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej obowiązującej pracownika zatrudnionego w SP
65 w Łodzi.
17. Sporządzanie sprawozdawczości dot. wszystkich spraw ujętych w niniejszym zakresie
obowiązków.
18. Znajomość
i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych, regulaminów,
instrukcji, procedur niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań.
19. Zastępowanie podczas nieobecności w pełnym zakresie jego obowiązków Samodzielnego Referenta.
Uprawnienia Pracownika:
Uprawnienia wynikają z obowiązującego ustawodawstwa oraz Regulaminu Pracy szkoły,
a dot. :
1. podpisywania
„za
zgodność
z
orginałem”
dokumentów
niezbędnych
do
funkcjonowania placówki,
2. czasu pracy i wynagrodzenia,
3. urlopów wypoczynkowych i innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
4. bezpieczeństwa i higieny pracy,
5. świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych,
6. dostępu do świadczeń socjalnych,
7. ochrony udzielania informacji,
8. uczestnictwa w szkoleniach podnoszących wiedzę i kwalifikacje zawodowe,
9. przedstawiania
Dyrektorowi
propozycji,
wniosków
i
inicjatyw
w
zakresie
powierzonych kompetencji,
10. otrzymania niezbędnych materiałów biurowych i sprzętu do wykonywania
powierzonych obowiązków.
Zastrzega się prawo zmiany niniejszego zakresu obowiązków i uprawnień.
3
Download