2013-11_POIG 1 4_ aparatura pomiarowa naprężeń i odkształceń

advertisement
R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 4, 20-469 Lublin
tel.: (+48) 81 44 14 139, fax: (+48) 81 74 44 356,
email: [email protected]
ZAPYTANIE OFERTOWE NR RD 11/2013 – POIG 1.4 Z DNIA: 20.02.2013
dotyczące
zakupu aparatury pomiarowej napręŜeń i odkształceń konstrukcji przestrzennych maszyn
i urządzeń
w ramach realizacji projektu „badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie innowacyjnych
maszyn rolniczych” numer projektu POIG.01.04.00-06-137/12-00
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Poddziałanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”
1. Zamawiający
R&D Centre INVENTOR Sp .z o.o.
ul. Ciepłownicza 4
20-469 Lublin
Telefon: 81 44 14 139
Fax: 81 44 14 356
e-mail: [email protected]
NIP 9462636487
REGON 061352964
2. Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe
3. Opis przedmiotu zamówienia
R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o. w związku z realizacją w/w projektu zaprasza do składania
ofert na dostarczenie (zakup przez Zamawiającego) aparatury pomiarowej napręŜeń
i odkształceń konstrukcji przestrzennych maszyn i urządzeń – dostawa 32 kanałowego mostka
tensometrycznego wraz z oprogramowaniem do ustawiania kanałów, identyfikacji mierzonych
wielkości oraz akwizycji i opracowanie wyników pomiarowych z ich graficznym przedstawieniem
o następujących parametrach:
1. Jednostka bazowa (rejestrator, sterownik) co najmniej 24 kanałów tensometrycznych
przystosowanych do wszystkich rodzajów mostków (w tym do rozet typu T, uwzględniający
czułość poprzeczną) z moŜliwością rozszerzania o dalsze kanały;
2. 16 kanałów przystosowanych do wejść cyfrowych oraz licznikowych (pomiary obrotów);
3. Oprócz pomiaru odkształceń wejście przystosowane do pomiarów, temperatur, ciśnień,
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000402839 prowadzonym przez Sąd Rejonowy
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 946-26-36-487, Regon 061352964, kapitał zakładowy 3.500.000 zł.
R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 4, 20-469 Lublin
tel.: (+48) 81 44 14 139, fax: (+48) 81 74 44 356,
email: [email protected]
przepływów, przyspieszeń i obrotów;
4. Obsługa czujników HYDAC typ EVS oraz HYDAC typ HDA oraz HYDAC typ ETS;
5. Pomiary statyczne i dynamiczne odkształceń; maksymalne próbkowanie na kanał
100 000 próbek/ s; rozdzielczość przetwarzania przetwornika A/C minimum 16 bitów;
6. Zapis danych pomiarowych oraz ustawienie konfiguracji kanałów w szybkiej pamięci typu
Compact Flash o pojemności co najmniej 4 GB w formacie Windows®;
7. Zintegrowana klawiatura z monitorem LCD umoŜliwiająca ustawienia konfiguracji wszystkich
kanałów oraz ich obsługę w trakcie pomiaru bez udziału komputera w tzw. modzie lokalnej;
8. Automatyczna identyfikacja rezystancji czujników tensometrycznych z zabezpieczeniem przed
podaniem zawyŜonego napięcia zasilania mostka;
9. Kalibracja bocznikowa automatycznie rozpoznawana w zaleŜności od typu układu mostkowego
uwzględniająca temperaturę otoczenia i stałą tensometru k (jej zmiany od temperatury);
10. Automatyczna indykacja poziomu zakłóceń z wielokanałowej instalacji tensometrycznej
podczas uruchamiania pomiarów;
11. Automatyczna i ręczna aktywna kalibracja podczas pomiarów odkształceń, sił, ciśnień,
temperatur w zaleŜności od typu karty wejściowej itp.;
12. Ustawianie parametrów pomiaru i transmisja danych pomiarowych do komputera poprzez
interface USB ( 2.0) z komputerami typu PC i „Notebook” ;
13. Wbudowany encoder PCM do kodowania danych pomiarowych umoŜliwiający ich
telemetryczny przesył na dowolne odległości;
14. Zapamiętywanie w sposób długotrwały (w „hardware”) wszystkich ustawień oraz balansu
(z podaniem jego wartości) po odłączeniu napięcia zasilającego całej aparatury;
15. Aparatura mobilna (o małych gabarytach) zasilana napięciem 12/24 VDC;
16. Wbudowany zegar czasu rzeczywistego (RTC) z baterii, zapewniający jego funkcjonowanie
w okresie 10 lat dla synchronizowania i przyporządkowywania danych pomiarowych do czasu
rzeczywistego;
17. Wbudowany Ethernet Server ze złączem RJ-45 wraz z systemowym oprogramowaniem
umoŜliwiającym wykonywanie ustawień, wyboru konfiguracji oraz przeprowadzanie pomiarów
w internetowej sieci lokalnej jak i globalnej;
18. MoŜliwość łączenia pojedynczych systemów w wielokanałowe systemy pracujące
synchronicznie z zapisem danych na indywidualnej pamięci CF z moŜliwością ich agregacji po
pomiarze do jednego zbioru danych;
19. Oprogramowanie w języku polskim umoŜliwiające wykonanie ustawień, wizualizacji typu
on-line, zapamiętanie oraz opracowanie wyników z pomiarów funkcjonujące w systemach
Windows® XP, Vista i Windows® 7;
20. 3 szt. jednoosiowych kompaktowych czujników przyspieszeń typu MEMS (zakres ±10g,
nieliniowość ±0,5% FSO, napięcie zasilania 5-10V DC);
21. 2 szt. niskoszumowych czujników przyspieszeń 3-osiowych typu MEMS (zakres ±20g,
nieliniowość ±0,5% FSO, napięcie zasilania 8-36V DC, offset 2,5V DC);
22. 2 szt. niskoszumowych czujników przyspieszeń 3-osiowych typu MEMS (zakres ±10g,
nieliniowość ±0,5% FSO, napięcie zasilania 8-36V DC, offset 2,5V DC);
23. Zestaw tensometrów;
24. Materiały do mocowania tensometrów i czujników;
25. Czujniki temperatury zgodne z Vishay ETG-50A/E (25szt.);
26. Okres gwarancji co najmniej 1 rok;.
27. Okres wsparcia technicznego co najmniej 2 lata.
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000402839 prowadzonym przez Sąd Rejonowy
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 946-26-36-487, Regon 061352964, kapitał zakładowy 3.500.000 zł.
R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 4, 20-469 Lublin
tel.: (+48) 81 44 14 139, fax: (+48) 81 74 44 356,
email: [email protected]
4.
Termin i miejsce złoŜenia oferty
Oferty powinny być przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
[email protected] lub dostarczone w formie papierowej na adres Zamawiającego
w terminie do dnia 6 marca 2013 roku do godz. 15.00.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złoŜonych ofert.
5. ZłoŜona oferta powinna zawierać:
- dane oferenta (pełną nazwę oraz adres pocztowy; numer wpisu do KRS lub innego właściwego
rejestru z podaniem rejestru);
- datę sporządzenia;
- termin waŜności oferty;
- informacje na temat zakresu oferty;
- termin i warunki realizacji;
- warunki i termin płatności;
- cenę całkowitą netto i brutto sprzedaŜy produktu/wykonania usługi.
6. Opis sposobu przygotowania ofert
- dostawca ponosi koszty przygotowania oferty;
- dostawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi
w zapytaniu ofertowym;
- oferta powinna zawierać nazwę producenta oraz model dla kaŜdego urządzenia zawartego
w niniejszym zapytaniu;
- waŜność złoŜonej oferty 60 dni kalendarzowych od momentu wpływu oferty;
- termin realizacji: 2013-03-31;
- oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
7. Kryterium wyboru oferty
Nazwa kryterium: Parametry techniczne
Udział w ocenie: 50%
Nazwa kryterium: Termin dostawy
Udział w ocenie: 10%
Nazwa kryterium: Cena
Udział w ocenie: 20%
Nazwa kryterium: Referencje
Udział w ocenie: 10%
Nazwa kryterium: Wsparcie techniczne/Serwis
Udział w ocenie: 10%
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000402839 prowadzonym przez Sąd Rejonowy
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 946-26-36-487, Regon 061352964, kapitał zakładowy 3.500.000 zł.
Download