2 - Radca Prawny Marta Maciejuk

advertisement
OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH
W SZCZECINIE
„LEKCJE PRAWA W SZKOŁACH 2016/2017”
„Przedsiębiorcą być, czyli trochę o działalności gospodarczej”
Marta Maciejuk
radca prawny
Gryfino, dnia 16 stycznia 2017 r.
Działalność gospodarcza – definicja legalna
Art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej
(T.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1829)
Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza,
budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie
i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa,
wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Przedsiębiorca – definicje legalne
Art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej
przez nich działalności gospodarczej.
Art. 431 kc
Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową.
Art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r.,
Nr 153, poz. 1503)
Przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy, są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie,
działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej.
Formy prowadzenia działalności gospodarczej
w Polsce
1. Indywidualna działalność gospodarcza (w tym jako wspólnik spółki cywilnej):
2. Spółki prawa handlowego:
a) spółki kapitałowe:
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 spółka akcyjna
b) spółki osobowe:
 spółka jawna,
 spółka partnerska,
 spółka komandytowa,
 spółka komandytowo – akcyjna;
3. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego;
4. Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego.
Działalność gospodarczą mogą prowadzić też inne podmioty, np. fundacje czy
stowarzyszenia.
Gdzie zarejestrowani są przedsiębiorcy?
1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
https://www.ceidg.gov.pl/
Podstawa prawna działania:
Rozdział 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Art. 23 ust. 2 i 3 ww. ustawy:
CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.
Zadaniem CEIDG jest:
1) ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
2) udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie
wskazanym w ustawie;
3) umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną
Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
4) umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego
je organu.
Gdzie zarejestrowani są przedsiębiorcy?
2.
Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
Podstawa prawna działania:
ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 687)
Art. 1 ust. 2 ww. ustawy - Rejestr składa się z:
1) rejestru przedsiębiorców;
2) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
3) rejestru dłużników niewypłacalnych.
Art. 3 ww. ustawy - Rejestr obejmuje podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek
uzyskania wpisu do tego Rejestru.
Na przykład spółki handlowe, tj. jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne,
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne są wpisane do krs na podstawie
przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r.
poz. 1578)
Co identyfikuje przedsiębiorcę?
1. FIRMA – OZNACZENIE PRZEDSIĘBIORCY (art. 431 – 4310 k.c.)
Art. 434 k.c. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy
pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej
prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.
Art. 435 k.c.
§ 1. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa.
§ 2. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w
skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne
określenia dowolnie obrane.
§ 3. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy
to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie
w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w
razie jej śmierci - zgody jej małżonka i dzieci.
Co identyfikuje przedsiębiorcę?
2. NIP – Numer Identyfikacji Podatnika
Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 476)
Identyfikatorem podatkowym jest:
1) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi
rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
2)
NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi
ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.
Co identyfikuje przedsiębiorcę?
2. Numer REGON – numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1068)
Art. 2 pkt 11 ww. ustawy:
podmiot gospodarki narodowej - osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą
osobowości prawnej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą;
Art. 30 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:
Podmioty
gospodarki
narodowej
są
obowiązane
do
posiadania
numeru
identyfikacyjnego krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (…)
i posługiwania się nim przy przekazywaniu danych wykorzystywanych dla celów
statystycznych
Art. 42 ust. 1 ww. ustawy:
Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej „rejestrem
podmiotów”, obejmuje:
1) osoby prawne;
2) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej;
3) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Co identyfikuje przedsiębiorcę?
3. Numer KRS – w przypadku przedsiębiorców
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
wpisanych
do
rejestru
Art. 37 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Dane dotyczące poszczególnych przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców
umieszcza się pod numerem przeznaczonym dla danego podmiotu w sześciu działach
tego rejestru.
Obowiązki przedsiębiorców
1. złożenie deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
2. opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za dany miesiąc do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych,
3. wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego
4. wpłacanie podatku VAT (w przypadku podatników tego podatku)
5. składanie deklaracji podatkowych w Urzędzie Skarbowych.
Dziękuję za uwagę.
Marta Maciejuk
radca prawny
http://radcamaciejuk.pl/
[email protected]
Prezentacja
stanowi
moją
własność
i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (T. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 666).
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards