opis prezentacji

advertisement
Projektowany system scentralizowanej
obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej jednostek
oświatowych w Gminie Katowice
Systemy obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej jednostek oświatowych w Gminie
Katowice
W Gminie Katowice obecnie występuje mieszany system obsługi jednostek oświatowych :
cześć jednostek oświatowych funkcjonuje w systemie tradycyjnym (obsługa w tych
jednostkach - 42 ) a cześć w systemie scentralizowanym ( obsługa wykonywana jest przez
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach - 134)
Obsługa jednostek oświatowych prowadzona do dnia 31 grudnia 2016 r. przez Zespół
Obsługi Jednostek Oświatowych
Lokalizacja
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych funkcjonuje aktualnie w trzech lokalizacjach:
przy ulicy Mariackiej 23, przy ulicy Starowiejskiej 11, przy ulicy Stawowej 5. Ponadto w
Gimnazjum nr 5 przy ulicy Granicznej 27 oraz w MP nr 82 przy ulicy Bytomskiej 88 b znajdują
się archiwa n/Zespołu.
Struktura organizacyjna i zadania
Obecnie n/Zespół obsługuje 134 jednostki oświatowe zatrudniając 110 osób co w przeliczeniu
na etaty wynosi 108,25 etatów. Pracownicy n/Zespołu zatrudnieni są w trzech wydziałach
organizacyjnych tj.
1. w Wydziale Finansowym w skład , którego wchodzą Działy Księgowości , Rachuby ,Referat
ds. planowania i kasa,
Wydział ten w szczególności zajmuje się :
a) prowadzeniem księgowości i sprawozdawczości budżetowej,
b) terminowym rozliczaniem i ściąganiem należności oraz płatnością zobowiązań ,
c) rozliczaniem podatku VAT ,
1
d) realizacją obowiązków wynikających z przepisów w zakresie PFRON-u,
e) obsługą kasową i bankową,
f) prowadzeniem obsługi w zakresie rachuby płac,
g) prowadzeniem rozliczeń środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej
w ramach projektów i programów realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych,
h) prowadzeniem obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek
oświatowych,
i) prowadzeniem obsługi finansowo-księgowej zadania dowozu dzieci i młodzieży do szkół i
placówek,
j) obsługa programów stypendialnych i zasiłków szkolnych,
h) opracowywaniem planów finansowych Zespołu i prowadzeniem zmian planów Zespołu ,
2.w Wydziale Technicznym w skład , którego wchodzi Dział Remontów, Dział Administracji i
Obsługi Eksploatacyjnej , Referat ds. Zamówień Publicznych i Informatycy
Wydział ten w szczególności zajmuje się :
a) prowadzeniem całokształtu prac związanych z przeprowadzaniem remontów i inwestycji w
jednostkach oświatowych oraz usuwaniem awarii , zadania remontowe i inwestycyjne
prowadzone są przez Zespół na podstawie upoważniania Dyrektorów jednostek
oświatowych. Dział Remontów współdziała z Dyrektorami jednostek oświatowych przy
sporządzaniu planów remontowych, przygotowuje SIWZ do postępowań udzielenia
zamówienia publicznego, nadzoruje wykonywanie i uczestniczy przy odbiorach robót
budowlanych
b) prowadzeniem całokształtu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
c) prowadzeniem całokształtu spraw związanych z gospodarowaniem i administrowaniem
pomieszczeniami i wyposażeniem Zespołu
d) powadzeniem gospodarki transportowej na rzecz Zespołu i jednostek oświatowych,
e) organizowaniem transportu dla dzieci i uczniów na terenie Gminy Katowice , w tym uczniów
niepełnosprawnych,
f) prowadzeniem zaopatrzenia na rzecz Zespołu i jednostek oświatowych,
g) zabezpieczeniem usług pocztowych , utrzymania czystości, całodobowej ochrony
pomieszczeń Zespołu
h) prowadzeniem kontroli w zakresie naliczenia należności za czynsz lokali służbowych i garaży
jednostek oświatowych,
2
i) zabezpieczeniem właściwej sieci informatycznej Zespołu ,w tym prowadzenie gospodarki
sprzętem
komputerowym , oprogramowaniem , posiadaniem niezbędnych licencji
oprogramowania,
j) zabezpieczeniem łączności internetowej i funkcjonowania poczty elektronicznej
3. w Wydziale Organizacyjno- Prawnym, który tworzą : Dział Organizacyjny, Referat Radców
Prawnych , Referat ds. Funduszy Stypendialnych, Referat ds. BHP, Audytor Wewnętrzny,
Specjalista ds. OC, ABI.
Wydział ten w szczególności zajmuje się :
a) prowadzeniem spraw organizacyjno-prawnych ,obsługą prawną Zespołu i jednostek
oświatowych , w tym także samodzielnych, obsługa prawna obejmuje konsultacje , porady,
kontrole umów i wszelkiej dokumentacji np. regulaminów , instrukcji, zastępstwo
procesowe, nadzór postępowań egzekucyjnych,
b) prowadzeniem spraw pracowniczych i socjalnych
Funduszu Mieszkaniowego
Zespołu oraz Scentralizowanego
c) prowadzeniem obsługi kancelaryjnej, w tym obsługi sekretariatów,
d) prowadzeniem zagadnień związanych z udostępnianiem informacji publicznej
e) prowadzeniem obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej,
f) prowadzeniem audytów wewnętrznych,
g) realizacją programów stypendialnych i zasiłków szkolnych oraz programów stypendialnych
finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
h) prowadzeniem całokształtu spraw związanych z zachowaniem należytych warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole i wyznaczonych jednostkach oświatowych w tym
prowadzeniem wstępnych szkoleń , dokonywanie przeglądu warunków pracy, udziału w
postępowaniu powypadkowym
i) prowadzeniem zagadnień związanych z obroną cywilną ,
j) prowadzeniem zagadnień związanych z zachowaniem bezpieczeństwa pozyskiwanych
i przetwarzanych w Zespole , w tym danych osobowych
W przedstawionym powyżej kształcie prawnym i organizacyjnym Zespół prowadzi swoją
działalność do dnia 31 grudnia 2016 r.
System obsługi jednostek oświatowych od stycznia 2017 r.
Podstawa prawna
3
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r poz. 594 z późn. z,) oraz na
podstawie zapisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015 po.1045) gmina może zapewnić wspólną
obsługę jednostkom oświatowym zakresie finansowo-księgowym i administracyjnoorganizacyjnym.
Utworzona od dnia 1 stycznia 2017 r. jednostka organizacyjna zwana w ustawie jednostką
obsługującą może obsługiwać wyznaczone jednostki oświatowe zwane tam jednostkami
obsługiwanymi.
Opis zadań
Do zadań nowej jednostki obsługującej będzie należeć zapewnienie obsługi :
a) Finansowej - w tym ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego, informowanie kierowników jednostek
obsługiwanych o bieżącym stanie realizacji planu wydatków i poziomie zaangażowania,
organizowanie wypłat, prowadzenie obsługi bieżącej rachunków bankowych, prowadzenie
kasy,
b) Rachunkowej - w tym prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego,
prowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów. Określenie zasad polityki rachunkowości,
prowadzenie ksiąg rachunkowych w porządku chronologicznym i systematycznym,
sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych, gromadzenie i przechowywanie
dowodów księgowych i pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
c) Administracyjno-organizacyjnej - w tym zapewnienie obsługi prawnej jednostek
,prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie BHP i SIO, prowadzenie wspólnych zakupów
i usług , prowadzenie transportu wewnętrznego , przygotowanie i obsługa przetargów
,prowadzenie zagadnień związanych ze sprawozdawczością statystyczną, przetwarzanie
danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do obsługi jednostek oraz inne zadania
zlecone przez gminę
Prawa i kompetencje jednostek oświatowych w systemie scentralizowanym
Jednostki oświatowe jako tzw. jednostki obsługiwane zachowują kompetencje w zakresie :
a) Dysponowania środkami publicznymi
b) Zaciągania zobowiązań,
c) Sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień w tym planie.
4
Kompetencje stanowią gwarancję samodzielności i odpowiedzialności obowiązującej w
jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych. Takie rozwiązanie wprowadza
jasne zasady odpowiedzialności za realizację obowiązków na gruncie ustawy o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Prawa jednostek obsługiwanych
Wszystkim Dyrektorom jednostek obsługiwanych przysługuje także prawo:



wglądu w dokumentację
prawo żądania informacji w zakresie objętym obsługą przez jednostkę obsługującą
prawo do ochrony danych przekazywanych jednostce obsługującej
Podział odpowiedzialności zcentralizowanej obsłudze
Nowe przepisy uporządkowują również kwestię odpowiedzialności za prowadzenie spraw
przez jednostkę obsługującą. Podział tej odpowiedzialności opiera się na zasadzie „ tyle
odpowiedzialności, ile zadań”
Za wszystkie zadania przekazane jednostce obsługującej odpowiedzialność ponosi Dyrektor
jednostki obsługującej i tak Dyrektor jednostki obsługującej odpowiedzialny będzie za
gospodarkę finansową
rachunkowość , z wyłączeniem inwentaryzacji w postaci spisu z natury, odpowiada także za
sprawozdawczość obsługiwanej jednostki oświatowej.
Jak funkcjonować będzie obsługa w systemie scentralizowanym prowadzona dotychczas
przez Zespól Obsługi jednostek Oświatowych
Działający dotychczas na podstawie Ustawy o systemie oświaty Zespół Obsługi Jednostek
Oświatowych będzie funkcjonować do dnia 31 grudnia 2016 r.
Z dniem 1 stycznia 2017 r. planowane jest powołanie jednostki obsługującej dla jednostek
oświatowych, która przejmie obsługę dotychczas realizowaną przez Zespół Obsługi Jednostek
Oświatowych . Zakres tej obsługi zostanie szczegółowo określony w uchwale ustanawiającej
jej statut. Jednostka wyznaczona do obsługi będzie mogła także poprowadzić obsługę 42
tzw. samodzielnych jednostek oświatowych.
5
Zadania Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych związane z dostosowaniem się do nowych
warunków prawnych
Aby zapewnić należytą realizację przydzielonych zadań jednostka obsługująca podejmie
następujące działania :
a) zapewni strukturę organizacyjną adekwatną do nowych zadań,
b) opracuje regulaminy i instrukcje wewnętrzne zgodnie z nowymi potrzebami ,
c) określi zasady i terminy dla przedkładania dokumentacji przez jednostki obsługiwane
wynikające z objęcia ich obsługą wskazując miejsce i
I tak przykładowo można wskazać jaki może być obieg dokumentu finansowo-księgowego
w postaci faktury:
- faktura zakupowa, która wpływa do jednostki obsługiwanej, tam też podlega sprawdzeniu
pod względem merytorycznym ( wydatek zgodny z planem finansowym ) i opisaniu przez tę
jednostkę (wskazanie źródła finansowania tzn. dział, rozdział, paragraf, zadanie).
Faktura ta winna być następnie przekazana do jednostki obsługującej w terminie
umożliwiającym przeprowadzenie kontroli dokumentów , ujęciu zapisów w księgach
rachunkowych oraz dokonanie zapłaty zgodnie z zasadami obowiązującymi w jednostce
obsługującej tj. w terminie co najmniej 5 dni przed terminem płatności,
- Fakturę sprzedażową zobowiązana jest wystawić jednostka obsługiwana w oparciu o
zawartą umowę/harmonogram /zużycie mediów i złożyć w jednostce obsługującej w terminie
do dnia 10 każdego miesiąca.
Wszystkie terminy niezbędne do zachowania przez jednostki obsługiwane wraz z informacją o
niezbędnych danych ,które winny znaleźć się na dostarczanych dokumentach zostaną ujęta w
tzw. terminarzu obowiązującym obsługiwane jednostki z tytułu objęcia ich wspólną obsługą
d) określi zasady dokonywania płatności
Jednostka obsługiwana może dokonywać płatności w formie gotówkowej i bezgotówkowej.
Gotówkowo płatności można dokonywać na podstawie pobranej zaliczki stałej/lub celowej ,
która może być zrealizowana w kasie funkcjonującej w ramach jednostki obsługującej.
W kasie jednostki obsługującej można będzie również realizować wpłaty gotówki w
wyznaczony dla niej dzień.
Jednostka obsługiwana może także dokonywać operacji kasowych w siedzibie oddziału
banku obsługującego Miasto Katowice wpłacając na rachunek bankowy lub też realizować
wypłaty na podstawie czeku elektronicznego wystawionego przez jednostkę obsługującą.
6
c) wprowadzi rozwiązania organizacyjne zapewniające obsługiwanym jednostkom możliwość
realizacji ich praw ( tj. możliwość wglądu do dokumentów, uzyskanie niezbędnym informacji),
Jednostka obsługiwana będzie otrzymywać od jednostki obsługującej co miesiąc wydruki
księgowe w celu zapoznania się z operacjami jakie miały miejsce w danym miesiącu oraz
raz na kwartał jednostka obsługująca przekazywać będzie jednostce obsługiwanej
wykaz naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat , które stanowić będą podstawę dla
wystawienia noty odsetkowej dla kontrahenta.
Określone zostaną też formy kontaktów jednostek obsługiwanych w sprawach dotyczących
obsługi np.
Wskazani zostaną pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie obsługi księgowej , obsługi w
zakresie rachuby płac, obsługi w zakresie BHP itp. Wskazane zostaną również pracownicy
odpowiedzialni za nadzór w ww. zakresie.
d) zapewni nową lokalizację siedziby jednostki obsługującej ( planowana jest przeprowadzka
jeszcze Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych do nowej siedziby przy ulicy Wita Stwosza
nr 7 w miesiącu grudniu 2016 r. kilku komórek organizacyjnych oraz w I kwartale 2017
pozostałe komórki organizacyjne),
Nowa lokalizacja jednostki obsługującej i lepsze zagospodarowanie przestrzeni biurowej
pozwoli zapewnić lepsze warunki dla prowadzenia konsultacji i rozmów z przedstawicielami
jednostek obsługiwanych.
W ramach Kancelarii prowadzonej przez jednostkę obsługującą będzie dalej prowadzony
punkt kancelaryjny dla potrzeb wewnętrznej komunikacji pomiędzy jednostkami
obsługiwanymi
e) w przypadku objęcia dodatkową obsługą jednostek samodzielnych jednostka obsługująca
może przejąć na podstawie art. 23 1 Kodeksu Pracy pracowników jednostek oświatowych
samodzielnych związanych z przyjmowaną działalnością.
Zgodnie z obowiązującym prawem w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego
pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Przepis
art. 231 k.p. ma charakter bezwzględnie obowiązujący.
W takich przypadkach obaj pracodawcy zaangażowani w przejście muszą dopełnić określonych
obowiązków informacyjnych względem pracowników. Zakres i treść tych obowiązków zależy
od tego, czy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa.
Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, zastosowanie będzie
znajdował art. 231 § 3 k.p. zgodnie z którym dotychczasowy i nowy pracodawca informują na
7
piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części
na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach
dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia
pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. Przekazanie
informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia
zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. W udzielonej pracownikom informacji o
przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, dotychczasowy pracodawca
powinien wskazać datę tego przejścia.
W odniesieniu do pracodawców, u których działają zakładowe organizacje związkowe
problem przekazywania informacji został unormowany w art. 261 ust. 1 ustawy z dnia 23
maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn.
zm.) w myśl którego w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego
pracodawcę dotychczasowy i nowy pracodawca są obowiązani do poinformowania na piśmie
działających u każdego z nich zakładowych organizacji związkowych o przewidywanym
terminie tego przejścia, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych
skutkach dla swoich pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków
zatrudnienia tych pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania.
Informacje te dotychczasowy i nowy pracodawca są obowiązani przekazać co najmniej na 30
dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części.
Nowy pracodawca z chwilą przejścia pracowników staje się stroną w stosunku pracy
łączącym przejętych pracowników z dotychczasowym pracodawcą. Jest to ten sam stosunek
pracy, zmiana dotyczy tylko podmiotu zatrudniającego. Nowy pracodawca nie musi
przejętym pracownikom wystawiać nowych umów o pracę, chociaż w praktyce często się tak
robi. Jeżeli nowy pracodawca chce zmienić warunki pracy lub płacy przejętym pracownikom,
czyni to na zasadach ogólnych, czyli w drodze porozumienia zmieniającego lub
wypowiedzenia zmieniającego. Przejęci pracownicy mają prawo w terminie 2 miesięcy od
przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę rozwiązać umowę o pracę w
szczególnych trybie – bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem (art. 231 § 4 k.p.
Nowy pracodawca będzie w odniesieniu do przejętych pracowników stosował art. 36 § 11 k.p.
– okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy będzie doliczany do stażu pracy u nowego
pracodawcy, od którego zależeć będzie długość okresu wypowiedzenia (art. 36 § 1 k.p.)
Katalog zalet centralizacji usług
8
Wprowadzenie wspólnej obsługi dla wszystkich jednostek oświatowych gminy daje wymierne
korzyści tj.:














pozwala na prowadzenie wspólnej polityki rachunkowości poprzez wprowadzenie
jednolitych zasad grupowania operacji gospodarczych i ich prezentowania w
sprawozdaniach finansowych,
zapewnia lepszą kontrolę oraz istotnie ogranicza możliwość wystąpienia
nieprawidłowości w działalności poszczególnych jednostek oświatowych ,
umożliwia wprowadzenie jednolitego oprogramowania co zapewnia szybsze
przekazywanie informacji, wpływa na obniżenia kosztów informatycznych ,
dyspozycja środkami pieniężnymi gminy jest oddzielona od kasowego jej wykonania
zapewnia wsparcie dla jednostek oświatowych wyspecjalizowanych pracowników
wpływa na polepszenie jakości pracy poprzez standaryzacje działań i ujednolicenie
procedur
zapewnia szybką reakcję na zmiany przepisów
wpływa na obniżenie kosztów funkcjonowania administracji przez brak konieczności
zatrudniania pracowników za nieobecnych w pracy ( zwolnienia lekarskie, urlopy)
zapewnienia im pomieszczenia sprzęt i oprogramowanie
zapewnia efektywniejsze zarządzanie kadrami ( większa możliwość organizacji
zastępstw)
zapewnia obniżenie kosztów utrzymania jednostek oświatowych przez prowadzenie
wspólnych zakupów towarów i usług
przenosi kontrole zewnętrzne głównie do jednostki obsługującej
powoduje przeniesienie odpowiedzialności za gospodarkę finansową , rachunkowość i
sprawozdawczość jednostki obsługiwanej na Dyrektora jednostki obsługującej,
zapewnia odciążenie Dyrektora jednostki obsługiwanej od archiwizację dokumentacji
finansowej,
przenosi kontrole zewnętrzne głównie do jednostki obsługującej
9
Download