Propozycja wstępnej koncepcji architektury oprogramowania 27

advertisement
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Gmina
Miasto Rzeszów
ZP.271.1.27.2014
Zaprojektowanie i wykonanie regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN – Etap II
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego
Załącznik nr 9 do SIWZ
Przepływy danych w systemie zarządzania informacją o uczniu
System zarządzania informacją o uczniu - schemat
Dziennik / Sekretariat
Rekrutacja do
przedszkoli i szkół
System zarządzania
informacją o uczniu
Rodzic i Uczeń
Kontrola obowiązku
szkolnego i nauki
Hurtownia danych
oświatowych
Przepływ danych o kandydacie
•
•
•
•
Punktem wejścia danych o kandydatach (przyszłych uczniach) do systemu zarządzania informacją o uczniu są aplikacje wpierające rekrutację do szkół.
Bazy danych dzieci szkół obwodowych są napełniane danymi z systemów ewidencji ludności i przypisywane do odpowiednich jednostek.
Baza danych kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych jest zasilana przez gimnazja, które przesyłają dane swoich uczniów zgromadzone
w systemach zarządzania informacją o uczniu.
Pobrane dane są wykorzystane w formularzu rejestracyjnym dla kandydatów w systemach rekrutacyjnych, gdzie dokonuje się przydziału dzieci do szkół.
System
uczniowski
System
ewidencji
ludności
Rekrutacja do szkół
podstawowych
Rekrutacja do
gimnazjów
Rekrutacja do szkół
ponadgimnazjalnych
Kandydaci przyjęci => system zarządzania informacją o uczniu
Przepływ danych o uczniu
•
•
•
•
•
Po zakończeniu rekrutacji dane kandydatów przyjętych przepływają do kolejnej części systemu zarządzania informacją o uczniu, która obsługuje wszystkie procesy
skoncentrowane wokół bazy danych uczniów i oddziałów.
Baza danych uczniów jest z jednej strony podstawą funkcjonalności obsługi sekretariatu uczniowskiego, a z drugiej strony ta sama baza danych jest podstawą do
prowadzania dziennika lekcyjnego, czy tworzenia dokumentacji ucznia. Informacje gromadzone w dzienniku lekcyjnym są prezentowane rodzicom i uczniom.
W systemie zarządzania informacją o uczniu szkoły podstawowe i gimnazja rejestrują informacje o spełnianiu obowiązku szkolnego, a szkoły ponadgimnazjalne –
obowiązku nauki.
System zarządzania informacją o uczniu pozwala dyrektorom szkół w pełni kontrolować spełnianie obowiązku oraz wspiera egzekwowanie tego zadania od rodziców
dzieci i młodzieży uchylającej się od uczęszczania do szkoły.
Informacje o spełnianiu obowiązku są przekazywane do części systemu, która pełni rolę hurtowni danych oświatowych. Tutaj na poziomie organu prowadzącego odbywa
się dalsza kontrola spełniania obowiązku w szkołach.
Rekrutacja do
szkół
podstawowych
Rekrutacja do
gimnazjów
Rekrutacja do szkół
ponadgimnazjalnych
Kontrola obowiązku szkolnego/nauki => Dziennik / Sekretariat
Rodzic / Uczeń
Hurtownia danych oświatowych
Download