1 1. Informacja w nauce, społeczeństwie i

advertisement
CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
PODYPLOMOWYCH STUDIÓW INFOBROKERSTWA I ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ
I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK:
1. Informacja w nauce, społeczeństwie i gospodarce
Zajęcia dotyczą roli informacji we współczesnych społeczeństwach. Ich celem jest
przedstawienie najważniejszych aspektów teoretycznych i technologicznych odnoszących się
do koncepcji społeczeństwa informacji i wiedzy oraz omówienie procesów społecznego
tworzenia, użytkowania oraz transformacji informacji i wiedzy w podstawowych zakresach
ludzkiej aktywności. Zajęcia obejmują m.in. takie zagadnienia, jak: rozwój koncepcji
społeczeństwa informacyjnego, rola informacji w nauce i gospodarce, ekonomika informacji,
bezpieczeństwo
informacyjne
i
aspekty
prawne
związane
z
udostępnianiem
i wykorzystywaniem informacji w różnych środowiskach. O ile wykłady służą wprowadzeniu
w problematykę funkcjonowania informacji w nauce, społeczeństwie i gospodarce, to celem
ćwiczeń jest wykształcenie praktycznych umiejętności stosowania różnorodnych strategii
wyszukiwawczych, trafności doboru źródeł informacji i umiejętności ich oceny podczas
realizacji zapytań informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem kwerend realizowanych
dla środowisk gospodarczych i biznesowych.
2. Technologia informacyjna w zarządzaniu informacją
Przedmiot wprowadza w zagadnienia automatyzacji procesów informacyjnych i przybliża
zagadnienia dotyczące współczesnych narzędzi informatycznych oraz zintegrowanych
systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania informacją. Celem zajęć jest
nie tylko zaznajomienie studentów z nowoczesnymi modelami, metodami i rozwiązaniami
informatycznymi w perspektywie projektowania, modelowania, wdrażania i stosowania
komputerowych systemów wspomagania procesu zarządzania, ale także wykształcenie
umiejętności projektowania relacyjnych baz danych oraz przygotowanie słuchaczy do
prowadzenia samodzielnych badań użyteczności informacji oraz obserwacji procesów
zachodzących w gospodarce z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi analizy statystycznej.
3.
Metody,
techniki
i
narzędzia
profesjonalnego
wyszukiwania
informacji
Celem zajęć jest kształcenie w zakresie teoretycznych i metodologicznych podstaw
formułowania efektywnych strategii wyszukiwania i wykorzystania różnych źródeł informacji
1
elektronicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów sieciowych. Poza przybliżeniem
metod i technik wyszukiwania informacji w Internecie, zagadnień dotyczących zasobów
Ukrytego Internetu, kryteriów oceny i ewaluacji jakości i przydatności informacji, zajęcia
koncentrują się na wykształceniu umiejętności właściwego doboru źródeł informacji
i efektywnego posługiwania się narzędziami wyszukiwania dla potrzeb sprawnego
funkcjonowania w środowisku informacyjnym Internetu.
4. Podstawy architektury informacji
W związku z rosnącymi wymaganiami użytkowników wobec współczesnych serwisów
internetowych i intranetowych coraz częściej od ich projektantów wymaga się biegłego
operowania znacznymi ilościami danych oraz dokonywania ich częstych aktualizacji pod
wpływem pojawiających się nowych technologii i zmieniającej się często strategii firmy.
Podczas tworzenia spójnych i sprawnie funkcjonujących serwisów internetowych niezbędna
okazuje się znajomość podstaw architektury informacji. Zajęcia wprowadzają w jej
problematykę i obejmują zagadnienia związane z systemami organizowania, etykietowania,
nawigacji i wyszukiwania informacji w serwisach internetowych. Zaznajamiają one także
słuchaczy z metodami, kryteriami i wskaźnikami oceny jakości zasobów sieciowych, co
w przyszłości pozwoli im m.in. na zorganizowanie własnych serwisów zarówno pod kątem
wyszukiwania konkretnych informacji, jak i swobodnego przeglądania treści, bez poczucia
zagubienia i frustracji.
5. Projektowanie, tworzenie i zarządzanie serwisem informacyjnym WWW
Problematyka zajęć obejmuje zagadnienia typologii i struktury systemów informacji, modeli
konceptualnych systemów informacji, strategii i procedur wyszukiwania informacji, metodyki
i technik projektowania serwisów informacyjnych WWW. Efektem finalnym zajęć jest
wykształcenie umiejętności samodzielnego tworzenia serwisów WWW oraz stosowania
zróżnicowanych metod i technik ich oceny. Materiał zajęć swoim zakresem obejmuje
następujące zagadnienia: historia rozwoju technologii służących do prezentacji informacji
w sieci Internet, kryteria techniczne budowy serwisu WWW, programy pomocne w edycji
i tworzeniu stron WWW (edytory, parsery, validatory), tworzenie dokumentów HTML,
zwiększanie możliwości stron internetowych (JavaScript, technologia CSS), wdrożenie
projektu serwisu i opublikowanie go w Internecie.
2
6. Seminarium dyplomowe
Seminarium jest kontynuacją problematyki realizowanej podczas całego toku studiów i służy
nabyciu praktycznej umiejętności przetwarzania i prezentacji zdobytej podczas studiów
wiedzy. Efektem końcowym zajęć jest napisanie pracy dyplomowej poświęconej jednemu
z omawianych w trakcie studiów zagadnień.
7. Wizualizacja i estetyka informacji w systemach informacyjnych
Celem przedmiotu jest kształcenie w zakresie projektowania systemów informacyjnowyszukiwawczych, serwisów WWW oraz prezentacji multimedialnych. Zajęcia zaznajamiają
także z zasadami projektowania grafiki używanej w zastosowaniach menedżerskich oraz
prezentacjach elektronicznych. W efekcie zajęć słuchacz powinien rozumieć kompleksową
problematykę
teoretyczno-typologiczną
związaną
z
systemami
informacyjno-
wyszukiwawczymi, operować specjalistyczną terminologią, rozpoznawać podstawowe
elementy systemów informacyjno-wyszukiwawczych, serwisów WWW i prezentacji
multimedialnych, znać wybrane programy do ich projektowania, a także umieć samodzielnie
stworzyć prezentację multimedialną z wykorzystaniem technik wizualizacji przekazu
tekstowego i graficznego.
8. Badanie użyteczności serwisów internetowych
Celem przedmiotu jest wprowadzenie w podstawowe dylematy związane z oceną i pomiarem
jakości, zapoznanie z przykładami różnych koncepcji oceny jakości oraz wybranymi
metodami i technikami jej pomiaru. Zakres przedmiotu obejmuje zagadnienia ergonomii
serwisów internetowych oraz wykorzystania rozwiązań z dziedziny technologii interakcji
człowieka i komputera. Pojęcie jakości w omawianej tematyce jest tożsame z pojęciem
użyteczności serwisów internetowych. W ramach zajęć studenci poznają metody
organizowania środowiska badań, przeprowadzania sesji testowych, a także analizy
zebranych danych. Wiedza zdobyta podczas zajęć daje możliwość posługiwania się
nowoczesnymi narzędziami oceny jakości serwisów internetowych oraz elementów
projektowania
zorientowanego
na
użytkownika.
Ważnym
elementem
zajęć
jest
przygotowanie i przeprowadzenie testów użyteczności wybranych serwisów internetowych.
Materiał zajęć swoim zakresem obejmuje następujące zagadnienia: podstawowe pojęcia
związane z technologią interakcji człowiek - komputer i architekturą informacji, cechy
użytecznych
programów
interaktywnych,
metodyka
oceny
użyteczności
serwisów
internetowych, projektowanie środowiska badań, tworzenie planu oceny użyteczności
3
wybranego serwisu internetowego i prowadzenie testu jego użyteczności.
9. Zarządzanie informacją w repozytoriach cyfrowych i zasobach Open Access
Zajęcia zaznajamiają studentów z ideą, głównymi założeniami i przesłankami ruchu Open
Access. W szczególności obejmują one zagadnienia dotyczące historii ruchu Open Access,
jego wpływu na dotychczasowy model komunikacji naukowej, typologii zasobów,
oprogramowania, obszarów oddziaływania, rozwiązań prawnych i organizacyjnych,
perspektyw rozwoju tego typu zasobów, jak i wyzwań stojących przed pracownikami sektora
informacji w związku z coraz liczniej uruchamianymi repozytoriami Open Access.
II. PRZEDMIOTY
KIERUNKOWE DLA ŚCIEŻKI DOKSZTAŁCAJĄCEJ Z ZAKRESU
INFORMACJI NAUKOWEJ:
1. Drukowane źródła informacji
W zakres przedmiotu wchodzą zagadnienia związane ze źródłami bibliograficznymi i innymi
źródłami informacji, które mogą pełnić funkcję bibliografii. Zajęcia mają na celu zapoznanie
studentów
z
najważniejszymi
drukowanymi
spisami
bibliograficznymi
(ogólnymi
i specjalnymi) o zasięgu narodowym i międzynarodowym oraz z ich elektronicznymi
odpowiednikami, które mogą okazać się przydatne zarówno w pracy bibliotekarza, jak
i pracownika informacji. Nadrzędnym zadaniem jest wdrożenie słuchaczy do heurystyki
bibliograficznej, wyrażającej się w umiejętności posługiwania się odpowiednimi spisami
do realizacji zróżnicowanych zapytań i potrzeb informacyjnych użytkowników bibliotek.
2. Organizacja i zarządzanie biblioteką naukową
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą dotyczącą podstawowych założeń
współcześnie wykorzystywanych metod organizacji i zarządzania. Zajęcia przygotowują
studentów do stosowania metod marketingowych w działalności bibliotekarskiej oraz
w promocji i pozytywnym kreowaniu wizerunku własnej placówki. Zajęcia stanowią
podstawę rozwijania praktycznych umiejętności z tego obszaru oraz służą uświadomieniu
znaczenia marketingu bibliotecznego w doskonaleniu jakości pracy bibliotek, zwłaszcza
bibliotek naukowych.
4
III. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE DLA ŚCIEŻKI SPECJALISTYCZNEJ:
1. Projektowanie i zarządzanie systemem informacyjnym w firmie infobrokerskiej
Zajęcia mają na celu zapoznanie z najnowszymi metodami zarządzania informacją, wiedzą,
przepływem dokumentów oraz zadań w organizacji oraz możliwościami ich wykorzystania
w zarządzaniu firmą infobrokerską. W ich trakcie słuchacze zapoznają się z funkcjami
systemu informacyjnego organizacji, a także z możliwościami wykorzystania nowych
technologii
w
podnoszeniu
efektywności
zarządzania.
Zajęcia
przygotowują
do
przeprowadzenia analizy potrzeb informacyjno-zarządczych specyficznych dla firmy
infobrokerskiej oraz wykorzystania wniosków z niej płynących w celu zaprojektowania
systemu zarządzania informacją, przepływem dokumentów oraz zadań w firmie
infobrokerskiej. Program zajęć przewiduje realizację następujących zagadnień: Zintegrowany
System Informacyjny, model systemu informacyjnego, zmiany w organizacji wywoływane
przez wdrożenie komputerowych systemów zarządzania, zarządzanie relacjami z klientami
CRM (Customer Relationship Management), wiedza w organizacjach, systemy obiegu
dokumentów, zarządzanie zadaniami, zarządzanie wiedzą.
2. Open Source w zarządzaniu informacją
Problematyka zajęć dotyczy najnowszych rozwiązań informatycznych związanych z ruchem
oprogramowania typu Open Source. Podstawowym celem zajęć jest przedstawienie
słuchaczom gotowych rozwiązań programowych wspomagających działanie i organizację
pracy w firmie, a także zarządzanie informacją osobistą. Pozyskana wiedza będzie przydatna
zarówno w firmach prywatnych, jak i instytucjach budżetowych w związku z coraz częstszym
wykorzystaniem tego rodzaju oprogramowania ze względu na wynikające z tego tytułu
znaczące profity finansowe. W programie zajęć przewidziane zostało omówienie
następujących zagadnień: rodzaje licencji oprogramowania, historia ruchu Open Source,
Microsoft Windows jako platforma dla oprogramowania Open Source, systemy operacyjne
rodziny Linuks, aplikacje do przetwarzania multimediów, aplikacje do obsługi informacji
osobistej, obsługa poczty, przeglądarki WWW, Open Office i jego możliwości, aplikacje do
obsługi i tworzenia baz danych, tekstu, prezentacji, porównanie możliwości oprogramowania
Open Source z ich odpowiednikami komercyjnymi.
5
Download