Prezentacja kiernku Edukacja Techniczno

advertisement
EDUKACJA TECHNICZNO –
- INFORMATYCZNA
Studia inżynierskie stacjonarne
oraz niestacjonarne
Jednostka naukowa prowadząca studia
KATEDRA TECHNOLOGII
Wydział Przyrodniczo – Techniczny
Uniwersytetu Opolskiego
Informacje o jednostce prowadzącej studia



Katedra Technologii (KT) powstała w 1999 roku na bazie
Instytutu Techniki UO (powstał w 1969) i prowadzi działalność
dydaktyczną i naukowo-badawczą w kierunkach: technicznym,
informatycznym i pedagogicznym
KT UO składa się z Zakładu Projektowania Technicznego i
Informatycznego i Zakładu Technika, prowadzi studia I stopnia i
podyplomowe na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna .
Obecnie w KT UO prowadzone są badania naukowe nad:
- Metodami komputerowej analizy i identyfikacji obrazów
obiektów, tekstur i scen dynamicznych, mikroskopowych
defektów warstw powierzchniowych materiałów technicznych z
zastosowaniem technologii informatycznych opartych na
cyfrowej Hilbert-optyce w metaloznawstwie, robotyce,
mechatronice i kontroli nieniszczącej, chemii, biologii itp.
- Metodami i technologiami doskonalenia systemu kształcenia i
dokształcania nauczycieli techniki i informatyki na kierunku ETI
Współpraca naukowa




Uniwersytet Poczdamski – Niemcy: dobór treści
kształcenia i dokształcania nauczycieli techniki; metodyki
nauczania techniki i przedsiębiorczości
Krajowy Instytut Badań Pedagogicznych INRP – Paryż:
technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu
nauczycieli techniki z zastosowaniem systemów
multimedia i internetowych
Politechnika Odeska - Katedra Systemów
Informatycznych – Ukraina: analiza widmowa sygnałów i
obrazów przestrzennych, czasowych i chromatycznych
Politechnika Kijowska – Katedra Fizyki Technicznej –
Ukraina: systemy analizy, klasyfikacji i identyfikacji
sygnałów i obrazów w badaniach nieniszczących
Opis kierunku / specjalności
 Katedra
Technologii prowadzi 3,5
letnie studia stacjonarne inżynierskie
oraz niestacjonarne inżynierskie na
kierunku „Edukacja Techniczno –
Informatyczna” o specjalności
„Inżynieria wiedzy i zarządzanie
informacją”
Czego uczy się na danych studiach




Absolwent studiów inżynierskich posiadać będzie umiejętności
z zakresu zarządzania zasobami informacyjnymi oraz wiedzą w
różnych podstawowych gałęziach przemysłu, administracji
gospodarczej, nauce i dziedzinie działalności dydaktycznej
Absolwent posiadać będzie umiejętności kierowania zespołami
ludzkimi wykonującymi zadania zlecone – w tym, związane z
pozyskiwaniem, przetwarzaniem i zarządzaniem informacją
Absolwent będzie radził sobie z zakładaniem i zarządzaniem
małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki
opartej na wiedzę i społeczeństwa informacyjnego
Absolwent będzie przygotowany do administrowania i obsługi
systemów związanych z obróbką danych i inżynierii wiedzy z
zastosowaniem oprogramowania specjalistycznego w
przemyśle, szkolnictwie, zarządzaniu lub bankowości
Czego uczy się na danych studiach
 Absolwent sprawdzi się w pracach wspomagających



projektowanie inżynierskie w przemyśle oraz w zapleczu
badawczo-rozwojowym jako menedżer informacji
Absolwent będzie merytorycznie przygotowany do
nauczania przedmiotów technicznych i informatycznych w
szkołach podstawowych i gimnazjalnych, przedmiotów
kierunkowych w szkołach zawodowych
Absolwent uzyska podbudowę teoretyczną i praktyczną do
nauczania w liceach o profilu „zarządzanie informacją”
Na studiach inżynierskich, student specjalizować się będzie
w zarządzaniu informacją i pozna zagadnienia związane z
inżynierią wiedzy dla pracy jako administrator systemów i
sieci, projektant baz i hurtowni danych, stron WWW itp.
Rodzaj i tryb studiów


Rodzaj i tryb studiów: inżynierskie,
jednostopniowe (3,5 - letnie), stacjonarne,
niestacjonarne, możliwy drygi kierunek studiów
Po ukończeniu studiów inżynierskich możliwe
jest kontynuowanie nauki na uzupełniających
zawodowych studiach magisterskich II stopnia
na Wydziałach Przyrodniczo – Technicznym,
Fizyki, Matematyki i i Informatyki UO na
kierunkach „Informatyka”, „Inżynieria
Środowiska”, „Ochrona Środowiska” i
kierunkach spokrewnionych na Politechnice
Opolskiej i innych uczelniach w regionie i kraju
Prezentacja dziedzin nauki,
z którą student ma do czynienia
Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:







Podstawy informatyki i systemów informatycznych,
Podstawy programowania
Programy użytkowe, Technologie informacyjne
Techniki multimedialne, Projektowanie stron
internetowych, Grafika komputerowa
Nowoczesne techniki informatyczne, Sieci
komputerowe i aplikacje sieciowe
Zarządzanie informacją i bezpieczeństwo w
sieciach
Grafika inżynierska, Mechanika techniczna
Prezentacja dziedzin nauki,
z którą student ma do czynienia (c.d.)








Inżynieria wytwarzania, Wytrzymałość materiałów
Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
Komputerowe wspomaganie w technice,
Zarządzanie projektami,
Inżynieria informacji i wiedzy
Teoria i inżynieria systemów, Podstawy mechatroniki
i elektroniki, systemów, Automatyka i robotyzacja
Podstawy systemów informacyjnych i
telekomunikacyjnych
Modelowanie systemów i technologii informacyjnych
Prezentacja dziedzin nauki,
z którą student ma do czynienia (c.d.)










Psychologia, Pedagogika, Pedagogika pracy
Dydaktyka techniki i informatyki
Dydaktyka przedmiotów zawodowych
Modelowanie procesów dydaktycznych
Organizacja imprez turystycznych
Kultura bezpieczeństwa i podstawy BHP
Metodyka wychowania komunikacyjnego
Języki obce (poziom B2)
Wychowanie fizyczne
Praktyki przedmiotowo-metodyczne
Prezentacja kierunku


Absolwenci studiów 3,5-letnich uzyska tytuł
zawodowy inżyniera z zakresu inżynierii wiedzy i
zarządzania informacją
Celem kierunku jest przygotowanie studentów
do pracy wymagającej szerokoprofilowego
przygotowania technicznego i informatycznego.
Studenci otrzymują również specjalistyczne
przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne,
uzyskując uprawnienia nauczycielskie i
umiejętności menedżera wiedzy w zespołach
Dlaczego warto studiować ten
kierunek akurat tutaj i teraz?

Studia stanowią połączenie metod i technologii
zarządzania informacją i wiedzą, przygotowania
pedagogiczno – psychologicznego w dziedzinie
współczesnej techniki, informatyki z metodami
projektowania technicznego, informatycznego,
ekonomicznego z szerokoprofilowym
przygotowaniem z zakresu podstawowych
zagadnień techniki, informatyki, bezpieczeństwa,
komunikacji drogowej, podstaw zarządzania i
przedsiębiorczości
Działalność studencka, możliwości
rozwoju, wyjazdów, stypendiów




Nasi studenci działają w ramach współpracy KT UO z ZPO
Centrum Kształcenia Praktycznego w kołach technicznych
w nowocześnie wyposażonych pracowniach
elektronicznych, mechatronicznych, mechanicznych, itp.
Uczestniczymy w programie MOST pozwalającym na
odbywanie zajęć przez studentów na uczelniach
partnerskich
W ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
UO studenci mogą się ubiegać o staże oraz szkolenia
Istnieje możliwość otrzymania stypendium naukowego
oraz pomocy socjalnej
Perspektywy pracy/kariery po studiach:
„co można robić po tych studiach?“, „co
nasi absolwenci robią po tych studiach?“
Po ukończeniu studiów będzie można znaleźć zatrudnienie jako:
 administrator systemów informatycznych w małych i średnich
przedsiębiorstwach, inżynier wiedzy-projektant baz danych
 administrator szkolnych sieci i systemów informatycznych
 administrator systemów informatycznych w administracji
oświatowej, samorządowej oraz państwowej
 projektant systemów technicznych i informatycznych w
przemyśle oraz przemysłowym zapleczu badawczym
 w administracji państwowej jako menedżer wiedzy i informacji
 nauczyciel przedmiotów technicznych w szkole podstawowej i
gimnazjum, projektant TIK do wsparcia innych dyscyplin
 nauczyciel informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum
Informacje rekrutacyjne: „jak się dostać?“

Edukacja Techniczno-Informatyczna (studia pierwszego stopnia,
stacjonarne, niestacjonarne - kandydaci z „nową maturą” )
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw
Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i
będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z
informatyki lub przedmiotu do wyboru.
**Przedmiot do wyboru: matematyka, chemia lub fizyka. Uwzględniany jest jeden z przedmiotów,
który daje największą liczbę punktów.
Profil studenta
Studiuję kierunek Edukacja
Techniczno - Informatyczna. Na
codzień interesuje mnie informatyka,
w szczególności programy graficzne
i multimedialne. Bogato wyposażone
w nowoczesny sprzęt komputerowy
sale dają mi możliwość pogłębiania i
poszerzania wiedzy, oraz
umiejętności w moich ulubionych
dziedzinach.
Opinia studenta Sławka
Przedmioty natury technicznej w dużej mierze również są przedstawiane w
ciekawy sposób z zastosowaniem metod pokazowych, oraz przedstawienie
przy pomocy nowoczesnych programów symulacyjnych. Dodatkowym
atutem studiowania na tym kierunku jest uzyskanie wykształcenia
pedagogicznego, dzięki któremu otrzymujemy możliwość podjęcia pracy w
przemyśle, administracji, oraz w placówkach oświatowych. Studiowanie na
tym kierunku to wiele wycieczek, spotkań poza zajęciami, które integrują nas
nie tylko jako studentów, ale także jako przyjaciół.
Dane kontaktowe jednostki prowadzącej
kierunek Edukacja Techniczno –
Informatyczna na Uniwersytecie Opolskim
KATEDRA TECHNOLOGII
ul. Romana Dmowskiego 7-9 45-365 Opole
tel. 077 401 67 40
e-mail:[email protected]
www.kt.uni.opole.pl
Kierownik Katedry – prof. zw., dr hab. inż.
Viktor Vlasenko
tel. 077-401 67 41
e-mail:[email protected]
Download