Oświadczenie dla celów podatkowych dla osób

advertisement
Proszę o przyznanie dofinansowania do wypoczynku zimowego z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych AGH w wysokości 200 zł.
Potwierdzam zgodność moich danych osobowych do wystawienia PIT- u 8C.
Nazwisko i Imię: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Wydział: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
..............................................................
PESEL
.........................................................
NIP
Identyfikatorem podatkowym jest:


PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nie prowadzących
działalności gospodarczej lub nie będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
(Podstawa Prawna: ustawa z dnia 13.10.1995 rok o zasadach ewidencji podatników i płatników/tekst jednolity
Dz.U. nr 269, poz. 2681 z poź. zm./)
Adres zamieszkania*
......................................
Województwo
.....................................
Powiat
.........................................
Gmina
......................................
Ulica
.....................................
nr domu
........................................
nr lokalu
.......................................
Miejscowość
......................................
Kod pocztowy
.......................................
Poczta
....................................................................................................................................
Nazwa i adres Urzędu Skarbowego
Oświadczam, że na dzień 31.10.2015 roku nie byłem zatrudniony w AGH na podstawie umowy
o pracę w AGH.
…………………………………………………………
Numer telefonu kontaktowego
Kraków dnia ………………………………………….
....................................
Czytelny podpis
*PIT-8C powinien być złożony w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika, na którego rzecz jest sporządzany.
Właściwość ustala się na podstawie miejsca zamieszkania osoby fizycznej lub miejsca pobytu, w przypadku gdy nie
posiada ona miejsca zamieszkania.
Download