OŚWIADCZENIE o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego

advertisement
OŚWIADCZENIE
o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego
Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko )
Zamieszkały(a) ………………………………………………………………………………….
(dokładny adres)
Legitymujący/a się dowodem osobistym Nr ......................, Pesel: ..............................................
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam,
że prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe z następującymi członkami rodziny:
1)……………………. ……………………………………………Pesel:………………………
(imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa)
2)……………………. ……………………………………………Pesel:………………………
(imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa)
3)……………………. ……………………………………………Pesel:………………………
(imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa)
4)……………………. ……………………………………………Pesel:………………………
(imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa)
5)……………………. ……………………………………………Pesel:………………………
(imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa)
6)……………………. ……………………………………………Pesel:………………………
……………………………………..
(miejscowość, data)
……………………………………
(podpis oświadczającego)
Wyciąg z Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267)
Art. 75 § 2. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze
zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek,
oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
Download
Study collections