1 | Strona ANKIETA skierowana do jednostek gminnych i miast

advertisement
1|Strona
ANKIETA
skierowana do jednostek gminnych i miast grodzkich
dotycząca realizacji założeń wynikających z
„Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim
na lata 2009-2013”
CELE STRATEGICZNE
I. Zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki
1. Czy Państwa Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych uwzględnia
problem narkomanii?
 Tak
 Nie
Jeśli tak:
- czy obejmuje diagnozę rozpowszechnienia używania narkotyków?
 Tak, proszę podać rodzaj badania:
o badania własne,
o dane statystyczne,
o badania ze szkół
o inne, jakie………………………………………………?
 Nie
- czy obejmuje ona działania do realizacji?
 Tak
 Nie
2. Czy na terenie Państwa gminy wspierano inicjatywy w zakresie profilaktyki uniwersalnej1
narkomanii?
 Tak
Proszę podać:
2008
2009
liczbę instytucji realizujących programy
szkół
profilaktyki uniwersalnej,
organizacji pozarządowych
w tym :
liczbę pozaszkolnych lokalnych projektów profilaktyki uniwersalnej
szacunkową liczbę odbiorców programów
liczbę przeprowadzonych szkoleń różnym grupom zawodowym realizującym zadania z
zakresu przeciwdziałania narkomanii
liczbę osób uczestniczących w szkoleniach różnych grup zawodowych realizujących
zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii
 Nie
1
profilaktyka uniwersalna - działania adresowane do wszystkich bez względu na stopień ryzyka występowania problemów zachowania lub
zaburzeń psychicznych. Ma na celu promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji, a przez to
zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.
2|Strona
3. Czy na terenie Państwa gminy wspierano inicjatywy w zakresie selektywnej2
i wskazującej3 profilaktyki narkomanii?
 Tak
Proszę podać:
2008
2009
liczbę instytucji realizujących programy profilaktyki selektywnej,
w tym:
liczbę organizacji pozarządowych
liczbę lokalnych programów profilaktyki selektywnej
szacunkową liczbę odbiorców programów
liczbę przeprowadzonych szkoleń różnym grupom zawodowym realizującym zadania z
zakresu selektywnej i wskazującej profilaktyki narkomanii
liczbę osób uczestniczących w szkoleniach różnych grup zawodowych realizujących
zadania z zakresu selektywnej i wskazującej profilaktyki narkomanii
liczbę realizowanych rekomendowanych programów
 Nie
4. Proszę podać liczbę podmiotów zaangażowanych w realizację gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii?
2008
2009
5. Czy na terenie Państwa gminy prowadzono działania mające na celu podniesienie poziomu
wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku?
 Tak
Proszę podać:
2008
2009
szacunkową liczbę rozpowszechnianych materiałów informacyjno-edukacyjnych
wysokość środków finansowych przeznaczonych na w/w materiały
liczbę kampanii edukacyjnych prowadzonych na terenie gminy
liczbę wydarzeń w mediach związanych (komunikaty, artykuły)
 Nie
6. Czy na terenie Państwa gminy w 2009 roku prowadzono:
- szkolenia skierowane do służb zajmujących się ograniczaniem podaży środków psychoaktywnych


Tak, podaj liczbę szkoleń:………..
Nie
- szkolenia dla liderów rówieśniczych


2
3
Tak, podaj liczbę szkoleń:………..
Nie
profilaktyka selektywna - profilaktyka ukierunkowana na jednostki lub grupy wysokiego ryzyka
profilaktyka wskazująca - profilaktyka ukierunkowana na jednostki szczególnie zagrożone lub
zaburzeń
prezentujące pierwsze symptomy
3|Strona
- szkolenia dla streetworkerów


Tak, podaj liczbę streetworkerów:………..
Nie
II. Poprawa stanu zdrowia i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od
narkotyków oraz używających narkotyków w sposób szkodliwy
7. Czy na terenie Państwa gminy prowadzono działania mające na celu polepszenie jakości
postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i programów ograniczania szkód zdrowotnych?
 Tak

organizacja szkoleń i konferencji z zakresu leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków.
Proszę podać:
2008
2009
liczbę zrealizowanych szkoleń i konferencji
liczbę uczestników szkoleń i konferencji
nakłady finansowe na prowadzenie szkoleń i konferencji
 Nie
8. Czy na terenie Państwa gminy prowadzono działania mające na celu wsparcie realizacji
programów ograniczania szkód zdrowotnych?
 Tak
Proszę podać:
2008
2009
liczbę realizowanych programów ograniczania szkód zdrowotnych
szacunkową liczbę osób objętych programami ograniczania szkód zdrowotnych
 Nie
9. Czy na terenie Państwa gminy prowadzono program reintegracji społecznej osób
uzależnionych oraz osób, które ukończyły leczenie?

Tak
Proszę podać:
2008
2009
liczbę programów reintegracji społecznej osób uzależnionych
liczbę pacjentów w programie
liczbę organizacji pozarządowych działających na rzecz reintegracji osób
uzależnionych i ich rodzin
liczbę uzależnionych podejmujących zatrudnienie (uczestniczących w programie reintegracji)
liczba klubów, ośrodków wsparcia, punktów poradnictwa dla osób
uzależnionych

Nie
III.Wsparcie informacyjne realizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania
narkomanii
10. Czy w Państwa gminie w 2009 roku monitorowany był problem narkotyków i narkomanii
poprzez zbieranie danych i analizę?
zgłoszeń do leczenia oraz korzystanie z innych rodzajów pomocy i wsparcia

Tak
4|Strona

Nie
rejestrację zgonów związanych z narkotykami


Tak
Nie
informację o zakażeniach HIV i HCV wśród osób używających narkotyków drogą dożylną


Tak
Nie
informację o cenach narkotyków


Tak
Nie
………………………………………
………………………………………
(Nazwa i adres jednostki)
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………..
(Imię i nazwisko, stanowisko,
Osoba zatwierdzająca
telefon osoby wypełniającej ankietę)
(dyrektor/kierownik jednostki)
Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety
5|Strona
Download