Informatyka ekonomiczna - pytania na egzamin licencjacki 1

advertisement
Informatyka ekonomiczna - pytania na egzamin licencjacki
1. Informatyka ekonomiczna jako dyscyplina naukowa.
2. Wyzwania informatyki ekonomicznej – globalizacja, powszechna komputeryzacja i
hybrydyzacja.
3. Dane – informacja – wiedza – kapitał intelektualny.
4. Klasy systemów informatycznych.
5. Klasyfikacja sieci komputerowych.
6. Adresowanie logiczne i fizyczne w sieciach komputerowych – rodzaje i zastosowanie.
7. Architektura modelu ISO/OSI w sieciach komputerowych – warstwy i protokoły z
nimi związane.
8. Główne funkcje routera.
9. Istota postępowania algorytmicznego w kontekście rekurencji.
10. Klasyfikacja oprogramowania komputerowego.
11. Metody prezentacji danych w arkuszach kalkulacyjnych.
12. Analiza danych biznesowych w arkuszach elektronicznych.
13. Rodzaje licencji oprogramowania.
14. Standardy programowania aplikacji rozproszonych.
15. Zagadnienie obiektowości w języku programowania Java.
16. Kompilatory a interpretery – różnice oraz przykłady.
17. Klasyfikacja baz danych ze względu na model danych.
18. Modele związków encji – rodzaje notacji, zastosowanie oraz elementy składowe.
19. Relacyjny model danych.
20. Proces normalizacji relacyjnego modelu danych do 5NF.
21. Podstawowe instrukcje języka zapytań SQL.
22. Cykl życia systemu informatycznego.
23. Diagramy przepływu danych.
24. Metody analizy i projektowania systemów informatycznych
25. Wymagania systemowe – istota i sposób dokumentowania.
26. Struktura i właściwości zintegrowanego systemu informatycznego
27. Modele zintegrowanych systemów informatycznych
28. Modele e-biznesu.
29. Szkolenia e-learningowe - zastosowania w biznesie.
30. Obszary zastosowań i funkcjonalność systemów CRM.
Download