BB II OO LL OO GG II AA

advertisement
B
BIIO
OLLO
OG
GIIA
A
Ko d p r z e d m i o tu : 6.9-WM-IB1S-008-PPO
T y p p r z e d m i o t u : Podstawowy
W y m a g a n i a w s t ę p n e : Podstawy biologii z zakresu szkoły średniej
J ę z y k n a u c z a n i a : Język polski
O d p o w i e d z i a l n y z a p r z e d m i o t : dr Krystyna Walińska
Semestr
Liczba godzin
w tygodniu
Forma
zajęć
Liczba godzin
w semestrze
P r o w a d z ą c y:
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Studia stacjonarne
Wykład
30
2
Laboratorium
30
2
I
Zaliczenie na ocenę
4
Zaliczenie na ocenę
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Przedmiot obejmuje:
Wykład: Poziomy organizacji życia. Właściwości materii żywej. Budowa chemiczna żywych
organizmów; skład pierwiastkowy organizmów i ogólna charakterystyka związków chemicznych o
znaczeniu biologicznym. Komórka jako jednostka życia – budowa i funkcje organelli komórkowych.
Podział komórek – amitoza, mitoza i mejoza. Podstawy metabolizmu organizmów żywych
(oddychanie, fotosynteza). Transport związków przez błony biologiczne. Budowa i funkcje tkanek.
Rozmnażanie organizmów oraz przemiana pokoleń. Podstawowe mechanizmy dziedziczności.
Drzewo rodowe świata żywego. Podstawy systematyki. Podział organizmów żywych
i charakterystyka poszczególnych królestw w oparciu o wybrane grupy taksonomiczne.
Laboratorium: Podstawy mikroskopowania (budowa mikroskopu optycznego, technika
mikroskopowania). Budowa chemiczna organizmów żywych (białka, lipidy i węglowodany), budowa komórki eukariotycznej (budowa subkomórkowa, charakterystyka wybranych struktur
wewnątrzkomórkowych). Cykl życiowy komórki (podziały komórkowe, budowa chromosomów,
kariotypy), podstawy histologii roślin ( budowa i funkcje tkanki okrywającej, miękiszowej,
wzmacniającej i przewodzącej). Tkanki zwierzęce (budowa i funkcje tkanki nabłonkowej,
mięśniowej, łącznej i nerwowej), modele organizmów żywych i podstawy ich funkcjonowania (układ
ruchu zwierząt).
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Celem kształcenia jest nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji w zakresie
wykorzystania biologii w inżynierii biomedycznej.
WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład: zaliczenie na ocenę
Laboratorium: zaliczenie na ocenę
LITERATURA PODSTAWOWA:
1.Podstawy biologii komórki - red. B. Alberts, PWN W-wa 1999.
2.Biologia - Solomon, Berg, Villee, Multico W-wa 1996.
3.Biologia – Berg, Martin, Multico W-wa 2007.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.Podstawy cytofizjologii - red. J. Kawiak, PWN W-wa 1997
Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Biomedyczna
2.Cytologia i histologia - W. Lewiński, Wydawnictwo Operon W-wa 2001
3.Fizjologia człowieka w zarysie - W. Traczyk, PZWL W-wa 2007
4.Botanika, tom I – A. Szweykowska, J. Szweykowski, PWN W-wa 2007
5.Cytologia, embriologia i histologia człowieka – P. Hoser, WSiP W-wa 1996
Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Biomedyczna
Download