Socjologia życia publicznego to specjalność

advertisement
Socjologia życia publicznego
Socjologia życia publicznego to specjalność:

kształcąca absolwentów przygotowanych do analizy
funkcjonowania życia publicznego,
 dająca szeroką wiedzą o społecznych aspektach systemu
władzy, polityki i społeczeństwa obywatelskiego, instytucjach
życia publicznego i mechanizmach jego funkcjonowania,
 umożliwiająca efektywne pozyskiwanie środków z
programów Unii Europejskiej,
Socjologia życia publicznego to specjalność:
dostarczająca wiedzy o problemach i patologiach sfery
publicznej i sposobach ich rozwiązywania,
 dająca możliwość bycia organizatorami życia publicznego,
 pozwalająca na nabycie umiejętności praktycznych i
zapoznanie się ze współczesnymi teoriami i rozwiązaniami w
polityce, gospodarce, kulturze światowej i polskiej.
Program studiów
I. Wykłady obowiązkowe:
• Socjologia życia publicznego
• Współczesne społeczeństwo obywatelskie
• Socjologia nowych ruchów społecznych
• Aksjologia życia publicznego
• Kapitał społeczny. Teoria i praktyka
• Socjologia samorządu terytorialnego
• Marginalizacja i wykluczenie społeczne
• Socjologia władzy
• Organizacje pozarządowe w życiu publicznym
• Patologie życia publicznego
• Elementy prawa publicznego
Program studiów
II. Ćwiczenia obowiązkowe:
•
Socjologia życia publicznego
• Badania instytucji życia publicznego
• Komunikacja społeczna w życiu publicznym
• Kapitał społeczny. Teoria i praktyka
• Marginalizacja i wykluczenie społeczne
• Socjologia władzy
Program studiów
III. Konwersatoria obowiązkowe:
• Zarządzanie projektami europejskimi
• Komunikacja społeczna w życiu publicznym
• The Methodology Social Practices
• Dialog i partnerstwo w życiu społecznym
• Instytucje Unii Europejskiej
IV. Wykłady fakultatywne:
• Prawda i kłamstwo w życiu publicznym
• Przedsiębiorczość społeczna
• Socjologia wsi i miasta
• Perswazja i manipulacja w życiu publicznym
Program studiów
V. Seminaria dyplomowe:
• Socjologia władzy i nowych ruchów społecznych
• Społeczeństwo obywatelskie
• Socjologia edukacji
• Socjologia życia publicznego
Absolwent socjologii życia publicznego:
 posiada wszechstronną wiedzę o funkcjonowaniu życia
publicznego,
 jest przygotowany do pełnienia funkcji w administracji
publicznej, samorządowej i w organizacjach
pozarządowych, gospodarce oraz w instytucjach Unii
Europejskiej i międzynarodowych,
Absolwent socjologii życia publicznego:
 posiada umiejętności potrzebne do analizy sfery
publicznej, pozyskiwania środków z Unii Europejskiej
oraz do uczestnictwa w tworzeniu programów z
dziedziny polityki społecznej, polityki prawa, polityki
ekonomicznej oraz ich ewaluacji ,
 to pracownik zdolny sprostać wyzwaniom XXI
wieku, który potrafi aktywnie i wydajnie pracować
zarówno w kraju, jak i za granicą.
Socjologia życia publicznego
Zapraszamy!!!
Download