Socjologia sztuki

advertisement
WSTI
rok akademicki: 2013/2014
Socjologia sztuki
typ przedmiotu: obowiązkowy
tryb studiów: stacjonarne I 0
!
!
prowadzący: dr Mieczysław Juda
!
semestr
1
2
3
4
5
liczba godzin
6
7
8
9
30
punkty ECTS
!
!
!
!
!
!
10
forma przedmiotu: wykład akademicki wspomagany środkami audiowizualnymi
założenia i cele przedmiotu:
celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchacza w problematykę społecznego konstruowania się
i funkcjonowania sztuki w przestrzeni instytucji i życia społecznego
!
treści programowe:
względna autonomiczność kultury, kultura wysokiego i niskiego obiegu, autoteliczność sztuki, habitus, rola
mass–mediów, problem statusu dzieła sztuki, sztuka jako medium komunikowania, strategie działania
w sztuce, dzieło sztuki jako interakcja biografii kulturowych
!
wymagania wstępne i przedmioty wprowadzające:
przygotowanie ogólne na poziomie średnim, zaliczenie kursowego wykładu z filozofii i teorii kultury
!
wiedza i umiejętności studenta po zakończeniu zajęć:
student po zaliczeniu zajęć jest w stanie samodzielnie zanalizować i ocenić zdarzenia i zjawiska
społecznego konstytuowania się pola sztuki i pola odbioru artefaktów artystycznych, wie jakie czynniki
o charakterze socjologicznym mają determinujący sens w funkcjonowaniu zjawisk artystycznych
!
!
!
!
!
!
Socjologia sztuki
!
1
!
szczegółowy opis programu zajęć (wykaz tematów wykładów):
1. Socjologia sztuki jako dyscyplina naukowa - socjologia sztuki, czy socjologia sztuk.
2. Historyczne antecedencje I: socjologia i psychologia sztuki.
3. Historyczne antecedencje II: socjologia sztuki a estetyka.
4. Rola i znaczenie badań empirycznych w socjologii sztuki.
5. Gust i kompetencja - problem konceptualizacji socjologicznych badań sztuki.
6. Komunikacyjna orientacja socjologii sztuki.
7. Komunikowanie a rozumienie: sztuka jako medium.
8. Problem odbiorcy sztuki - funkcje sztuki i typologia odbiorców.
9. Społeczna lokalizacja obiegów wartości artystycznych.
10. Sztuka a rzeczywistość potocznego doświadczenia.
11. Socjologa sztuki jako hermeneutyka Świata Artystycznego.
12. Socjologia sztuki: pomiędzy historią kultury a teorią kultury masowej.
13. Antropologiczne olśnienia i filozoficzny eskapizm jako oznaki kryzysu tożsamości.
14. Sztuka i socjologia sztuki w ponowoczesnym świecie.
!
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
wysłuchanie wykładu i zaliczenie końcowego testu jednokrotnego wyboru
!
Wykaz literatury:
Literatura podstawowa:
1.
P.Graf, "Sztuka jako system". Warszawa 1987
2.
M.Golka, “Socjologia sztuki”. Warszawa 2008
3.
N.Heinich, “Socjologia sztuki”. Warszawa 2010
!
Literatura uzupełniająca:
4.
T.W.Adorno, “Sztuka i sztuki.” Warszawa 1990
5.
T.W.Adorno, M.Horkheimer “Dialektyka Oświecenia". Warszawa 1994
6.
J. Baudrillard, “Precesja symulakrów", w: R.Nycz [red.], "Postmodernizm". Kraków 1997
7.
P.Bourdieu, J.C.Passeron, "Reprodukcja.Elementy teorii systemu nauczania". Warszawa 1990
8.
P.Bourdieu, “Reguły sztuki: geneza i struktura pola literackiego”. Kraków 2001
9.
G.Dziamski, “Awangarda po awangardzie.” Poznań 1995
10. A.Lipski, "Elementy socjologii sztuki: problem awangardy artystycznej XX wieku". Wrocław 2001
11. A.Matuchniak-Krasuska, “Zarys socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu”. Warszawa 2010
12. S.Ossowski, "Socjologia sztuki", w: “Dzieła”, t.1 W–wa 1966
13. M.Ostrowicki, “Dzieło sztuki jako system”. Warszawa – Kraków 1997
14. P.Sitarski “Rozmowa z cyfrowym cieniem”. Kraków 2000
15. Ł.Trembaczowski, T.Warczok, “Miłośnicy, znawcy, koneserzy czy przechodnie? : recepcja sztuki
współczesnej na przykładzie galerii Górnego Śląska”. Bielsko–Biała 2011
!
Socjologia sztuki
!
2
!
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards