Migracje / emigracje

advertisement
Migracje
emigracje
1.Ziembiński Z., Elementy socjologii, socjologia
2.Woźniak R., Socjologiczne implikacje migracji cudzoziemców w Polsce: studium pogranicza
polsko- niemieckiego, socjologia
3.Zewnętrzne migracje zarobkowe we współczesnej Polsce, pod red. Rajkiewicza, statystyka
4.Heffner K., Praca w RFN i migracje polko- niemieckie…, statystyka
5.Kociszewski J., Zasiedlenie i zagospodarowanie Dolnego Śląska w latach 1945-1949, statystyka
6.Procesy demograficzne…, pod red. M. Cieślak, statystyka
7.Biuletyn geograficzny, geografia
8.Diaspory. Migracje i społeczeństwo, pod red. E. Zamojskiego, demografia,
9.Migracje powrotne Polaków…, pod red. K. Iglickiej, demografia
10.Geografia gospodarcza świata, pod red. I. Fierli, geografia
11.Migracje 2002. Województwo dolnośląskie, demografia,
12.Pędziwiatr K., Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy
zachodniej, socjologia
13.Piotrowska – Berger K., Ameryka – to nie tak miało być, socjologia („Migracje jako
wielowymiarowe zjawisko” s. 27)
14.Migracje: historia – kultura: migracje i społeczeństwo 7, demografia
15.Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, red. J. Polakowska- Kujawa,
socjologia, („Migracje i ich konsekwencje dla społeczeństw europejskich” s. 113)
16.Wolański N., Ekologia człowieka, tom2, ekologia, („Migracje i ich skutki” s. 270)
17.Fenton S., Etniczność, socjologia, („Migracja, etniczność i mobilizacja” s. 133, „Trendy w
światowej migracji” s. 138, „Migrujący i społeczeństwa pluralistyczne” s. 140, „Migrujący i
osadnicy” s. 141)
18.Problemy społeczne w grze politycznej. Współczesne zagrożenia społeczne – diagnoza
i przeciwdzialanie, red. J. Królikowska, socjologia, („Międzynarodowe migracje a współczesne
zagrożenia. Europejskie dylematy“ s. 123)
19.Halik T., Migrancka społeczność Wietnamczyków w Polsce w świetle polityki państwa i ocen
społecznych, socjologia
20.Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, red. J. T.
Kowaleski, socjologia, („Migracje seniorów w Polsce” s. 151)
21.Migracje: dzieje, typologia, definicje, red. A. Furda i in., statystyka, („Dzieje migracji” cz. I,
„Definicja i typologia migracji w ujęciu rożnych dyscyplin” cz. II, „Migracje polskie i
środkowoeuropejskie w XX wieku” s. 159)
22.Polityka społeczna: podręcznik akademicki, red. G. Firlit - Fesnak i in., socjologia, („Polityka
społeczna wobec procesów migracyjnych” s. 303)
23.Łukasiuk M., Obcy w mieście. Migracja do współczesnej Warszawy, demografia, („Migracje
jako problem teoretyczny i społeczny” s. 55)
24.Balicki J., Stalker P., Polityka imigracyjna i azylowa. Wyzwania i dylematy, demografia,
(„Teorie migracji zagranicznych” s. 17, „Charakterystyka migrantów i sposoby migracji” s. 43,
„Aspekt ekonomiczny migracji” s. 87, „Migracje a kryzys ekonomiczny Europy” s. 125,
„Podstawy polityki imigracyjnej i azylowej UE” s. 159)
25.Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość, red. D. Lalak, socjologia,
26.Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, red. M. Jarosz, socjologia,
(„Wykluczani z narodu: mniejszości narodowe, migranci i uchodźcy” s. 243)
27.Człowiek i społeczeństwo wobec wyzwań współczesności. Aspekty kulturowe i społeczne,
red. D. Guzicka, i in., socjologia, („Migracje zarobkowe ludności wiejskiej: od ‘obieżyświata’ do
‘ludzi’ na huśtawce” s. 165, „Nowe oblicze migracji zagranicznych z obszarów wiejskich Polski
południowo- wschodniej” s. 178, „Wpływ migracji zarobkowej na rozwój lokalny na przykładzie
województwa opolskiego” s. 188)
28.Rodzicielstwo: między domem, prawem, służbami społecznymi, red. A. Kwak, socjologia,
(„Pytania do służb socjalnych o wsparcie zagrożonego rodzicielstwa w chorobie i migracji
zarobkowej” s. 227)
29.Bezpieczeństwo państw a procesy migracyjne, red. L. Kacprzak i in., demografia,
30.Procesy migracyjne: Teoria, ewolucja i współczesność, red. L. Kacprzak i in., demografia,
31.Dziecko a zagrożenia współczesnego świata, red. S. Guz, pedagogika, („Dzieciństwo w
rodzinie migracyjnej” s. 185)
32.Sport w stosunkach międzynarodowych, red. A. Polus, Turystyka, („Migracje i handel
afrykańskimi piłkarzami: aspekty historyczne, geograficzne i kulturowe” s. 110)
33.Migracje kobiet: perspektywa wielowymiarowa, red. K. Slana, demografia („Teoretyczne
aspekty fenomenu migracji kobiet” cz. I, „Polityka imigracyjna w Polsce – uwarunkowania
prawne i instytucjonalne” cz. II, „Doświadczenia imigrantek w Polsce” cz. III, „Doświadczenia
polskich migrantek” cz. IV)
34.Borowicz R., Kwestie społeczne: trudne do rozwiązania Czy nierozwiązywalne? Socjologia,
(„Zjawisko emigracji wśród młodzieży” s. 135)
35.Człowiek u progu trzecigo tysiąclecia: zagrożenia i wyzwania, red. M. Plopa, tom 3,
socjologia, („Zmiana morlaności młodych polskich emigrantów zarobkowych” s. 105, „Stosunek
polskich migrantów zarobkowych do ojczyzny” s. 115)
36.Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną, red. Kowaleski
J.T. i in., socjologia („Migracje seniorów”, s. 71)
37.Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, red. Muszyński
W. i in., socjologia, („Migracja – szansa czy zagrożenie rodziny”, s. 113)
38.Kawczyńska-Butrym Z., Migracje. Wybrane zagadnienia, demografia
39. Aktywizacja – Integracja – Spójność społeczna. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w
obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej, red. nauk. Wódz K. i in., socjologia, („Problem
„eurosieroctwa” jako efekt migracji zarobkowych – nowy obszar dla praktyki pracy socjalnej”, s.
67)
40.Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej, red. Nikitorowicz J. i in., pedagogika
41.Procesy migracji w społeczeństwie otwartym. Perspektywa edukacji międzykulturowej, red.
Nikitorowicz J. i in., pedagogika
42.Grabowska-Lusińska I., i in., Emigracja ostatnia?, demografia, (Migracje po 1 maja 2004 r.)
43. Rodzina: diagnoza, profilaktyka i wsparcie, red. nauk. Duraj-Nowakowska K. i in., socjologia,
(„Funkcjonowanie i relacje dziecka w rodzinie rozłączonej z powodu wyjazdu rodzica za
granicę”, s. 232)
44.Kozak S., Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich
rodzin, socjologia
45.Polacy równi i równiejsi, red Jarosz M., socjologia, („Migracje a rynek pracy” s.169)
46. Kreowanie tożsamości szkoły. T.1 : Konteksty teoretyczne, poglądy, wyniki badań, red
.Chałas K., pedagogika, („Kształtowanie tożsamości w warunkach masowej migracji zarobkowej”
s.401)
47. Edukacja ustawiczna dorosłych w europejskiej przestrzeni kształcenia z perspektywy polskich
doświadczeń. Studia i szkice socjopedagogiczne, red. Pakuła M., Dudak A., pedagogika,
(„Emigracja zarobkowa młodych Polaków – konteksty edukacyjne” s.225 , „Mobilność
przestrzenna ludności jako wyzwanie dla poradnictwa transnacjonalnego” s.238 )
48.Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, red. Danilewicz W.,
pedagogika,(„W poszukiwaniu własnego miejsca – powroty jako element migracji
zagranicznych” s.235, „Młodzi ludzie a akulturacja – zrozumienie sytuacji młodzieży w
warunkach imigracyjnych” s.254)
49. Praca socjalna. Kształcenie – działanie – konteksty, red. nauk. Kanios A., Czechowska –
Bieluga M., socjologia, („Rodzina migracyjna jako nowa przestrzeń pracy socjalnej –
doświadczenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie” s.203)
50. Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej, red. nauk. Duraj – Nowakowa
K., Gruca – Miąsik U., pedagogika, („Nieśmiałość dziecka a migracja zarobkowa rodziców”
s.149)
51. Drogi i rozdroża: Migracje polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku, red. GrzymałaMoszczyńska H., Kwiatkowska A., Roszak J., statystyka
52. Scheffer P., Druga ojczyzna: imigranci w społeczeństwie otwartym, statystyka („Od emigracji
do imigracji” s. 243)
53. Niedźwiedzki D., Migracje i tożsamość-Od teorii do analizy przypadku, statystyka
54. Kaelble H., Społeczna historia Europy: od 1945 do współczesności, socjologia („Migracja” s.
183)
55.Czerny M., Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej
świata, 2005, ekonomia („Migracje – fenomen naszych czasów” s. 115)
56. Migracje. Religie i kościoły wobec migracji i migrantów, red. Zamojski J. E., statystyka
Download