Kierunek: Pedagogika specjalna, r. I stacjonarne Rok akademicki

advertisement
Kierunek: Pedagogika specjalna, r. I stacjonarne
Rok akademicki: 2015/2016
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Forma zajęć: ćwiczenia
Prowadzący: dr Joanna Bielecka-Prus
[email protected]
konsultacje: poniedziałek, godz. 13-14.30 (Instytut Socjologii, p.141)
Liczba godzin: 15
Literatura podstawowa:
 Goodman Norman, Wstęp do socjologii, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 Szacka Barbara, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
 Sztompka Piotr, Socjologia, Znak, Kraków 2002.
 Turner Jonathan H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1998.
Program zajęć:
1. Socjologia jako nauka humanistyczna.
 Berger Peter L., Zaproszenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 11-31.
Dyskusja: Po co pedagogom socjologia?
2. Działanie społeczne. Interakcje społeczne. Role społeczne. Tożsamość społeczna.
 Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, PIW Warszawa 1981 (rozdział I. Występy).
 Znaniecki F., Pojęcie roli społecznej, w: J. Szacki, Znaniecki, Warszawa 1986, s. 309-319.
 Goode William J, Teoria napięcia w roli, w: Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka i M. Kucia, Kraków
2005, s. 154-162.
 Straub J., Tożsamość osobista i zbiorowa. Analiza pojęcia, w: Współczesne teorie socjologiczne. T. 2,
red. A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, i inn., Warszawa,2008, s. 1119-1134.
3. Grupa społeczna. Socjalizacja i kontrola społeczna
 Oyster C. K., Grupy, Poznań 2002, R. 2, ss. 81-112.
 Tillmann K.J., Teorie socjalizacji, Warszawa 2005, ss.8-39.
 Siemaszko, Granice tolerancji, Warszawa 1983, s. 299-322.
 Goffman E. Piętno, Gdańsk 2005, s. 31-76.
4. Procesy wymiany symbolicznej.
 Oyster C. K., Grupy, Poznań 2002, R. 2, ss. 113-144.
 M. Kamiński, Gry więzienne, Warszawa 2006, s. 124-153.
 Stewart J. K., Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, Warszawa 2005, R.4,
ss.121-157.
 Kalinowska K. Interakcje pedagogiczne w szkole gimnazjalnej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8,
nr 3, s. 30–57. Dostępny w Internecie:
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume20/PSJ_8_3_Kalinowska.pdf
5. Szkoła jak instytucja
 Szewczyk J. Szkolne obrzędy i rytuały w kontekście mitycznej podróży bohatera, Poznań 2002, s.147162.
 Foucault M. , Nadzorować i karać, Warszawa 1998, s. 167-189.
 Meighan R., Socjologia edukacji, Toruń 1993, ss. 71-97.
 Bochno E., Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego, Kraków 2004, s. 97-117.
 Pankowska D, Obraz systemu ról płciowych w polskich podręcznikach dla klas początkowych, [w:] L.
Kopciewicz i E. Ziarkiewicz (red.), Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i
edukacji, Warszawa 2009.
1
6. Zróżnicowane społeczne i nierówności społeczne




Davis K., Moore W., O niektórych zasadach uwarstwienia, w: P. Sztompka, M. Kucia (red.),
Socjologia. Lektury, Wydawnictwo Znak, Warszawa 2005, s. 437- 445. Tekst jest także dostępny w:
Współczesne teorie socjologiczne, Tom 1, Warszawa 2006, s. 404-413.
Domański H., Struktura społeczna, Warszawa 2004, ss. 62-92.
Frysztacki, Socjologia problemów społecznych, Warszawa 2009, ss. 87-102.
Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Rozdział XV. Różnice płci jako różnice społeczne.
7. Społeczeństwo ponowoczesne




Melosik Z. Ponowoczesny świat konsumpcji [w] Z. Melosik, Ciało i zdrowie w społeczeństwie
konsumpcji, Toruń-Poznań 1999, s. 71 – 90 ,
Ritzer G. Makdonaldyzacja społeczeństwa, w: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red.
A. Mencwel, Warszawa 2005, s. 563-574.
Postman N. Technopol. Triumf techniki nad kulturą. Warszawa 2004, s. 87-110.
Beck U., Społeczeństwo ryzyka, Warszawa 2004, ss.132-150.
8. Kolokwium z lektur
Kryteria oceniania:
 dopuszczalna jedna nieobecność na zajęciach lub jedno nieprzygotowanie. W
przypadku przekroczenia limitu konieczność indywidualnego zaliczania materiału,
 aktywność na zajęciach (max. 5 punktów)
 kolokwium: max 20 punktów. Do zaliczenia zajęć należy zdobyć min. 10 pkt.
 ogólna ocena:
bdb
db+
db
dst+
dst
ndst
2
23-25
21-22
19-20
17-18
14-16
poniżej 13 pkt.
Download